GündemManşet Haber

ÖYP ve YLSY Zorunlu Hizmetlerinde Değişiklik Yapıldı

Meclis Genel Kurulu 13 Kasım itibariyle, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun tasarısını görüştü. 51 maddelik tasarı, sağlanan uzlaşma sayesinde, bir günde görüşülüp tamamlandı. Görüşmeler sırasında tasarının bir çok maddesinde değişiklik yapıldı.

1416 KAPSAMINDA, DAHA ÖNCE YURTDIŞINA GİDENLERDEN DOKTORASINI TAMAMLAYANLAR DA, MİLLİ EĞİTİM UZMANI OLABİLECEK

TASARIDA YER ALAN MEVCUT MADDE

MADDE 23 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sürelerin tamamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere,” ibaresi eklenmiştir.

DEĞİŞİKLİK

MADDE 23- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “sürelerin tamamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere,” ibaresi eklenmiştir.

‘Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına bu Kanun kapsamında yurt dışında gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.’ ”

Gerekçe:

Önergeyle, Milli Eğitim Bakanlığımızın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği alanlarda Bakanlık adına ve hesabına yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenlerin Milli Eğitim Uzmanı olarak atanması amaçlanmış olup daha önceki yıllarda kamu kurum ve kuruluşları adına yurt dışına gönderilen öğrencilerin bu kapsamda değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK VE VETERİNER HEKİMLİKTEKİ UZMANLIK İÇİN 2547’DE TEKNİK DÜZENLEME

TASARIDA YER ALAN MEVCUT MADDE

MADDE 25 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendine “tıpta uzmanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “, veteriner hekimlikte uzmanlık” ibaresi ve aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“(5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.”

DEĞİŞİKLİK

Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 25 inci maddesinin ağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Naci Bostancı Mehmet Doğan Kubat Osman Aşkın Bak

Amasya İstanbul İstanbul

Hacı Bayram Türkoğlu İlyas Şeker Oya Eronat

Hatay Kocaeli Diyarbakır

“MADDE 25- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

‘t) Lisans Üstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.’

‘(5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.'”

Gerekçe:

Tasarıda veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi de getirilmekle 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendine “veteriner hekimlikte uzmanlık” da eklenmektedir. Ancak yapılan yeni düzenlemelerle diş hekimliğinde ve eczacılıkta da uzmanlık eğitimi öngörüldüğünden maddeye bunların da eklenmesi uygun olacaktır.


ÖYP KAPSAMINDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ EŞ VE SAĞLIK DURUMU MAZERETLERİ VAR İSE, MECBURİ HİZMETLERİNİ BAŞKA BİR ÜNİVERSİTE VEYA KAMU KURUMUNDA YERİNE GETİREBİLECEK

TASARIDA YER ALAN MEVCUT MADDE

MADDE 26- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu mecburi hizmet başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez.”

DEĞİŞİKLİK

Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 26 ncı maddesi ile, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümleye “Bu mecburi hizmet” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Aytuğ Atıcı (Mersin) ve arkadaşları

Gerekçe:

Eş durumu ve sağlık mazereti hallerinde mecburi hizmetin, başka öğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilebilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.


2547’NİN 44. MADDESİNE GÖRE ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMANLARDAN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAKTADIR
ANCAK KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİNİ 4 YIL ÜST ÜSTE ÖDEMEYENLERİN İLİŞİKLERİ KESİLECEKTİR

ÖĞRETİM DİLİ TÜRÇE OLAN PROGRAMLARDA YABANCI DİL İÇİN HAZIRLIK SINIFI AÇILABİLECEK AMA HAZIRLIKTA BAŞARILI OLAMAYAN EĞİTİMLERİNDE DEVAM EDEBİLECEK

İŞTE DEĞİŞİKLİK MADDESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 28 inci maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının birinci paragrafına, üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve aynı fıkranın ikinci paragrafının birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Doğan Kubat (İstanbul) ve arkadaşları

“Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

“Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.”

Gerekçe:

Azami süreler içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sebebiyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmemesi esas olmakla beraber, öğrencilerin eğitime devam edip etmeyecekleri bilinmeksizin bu kadar uzun süreler kayıtlarının devam etmesi, üniversiteleri kontenjan ve bütçe planlamalarını gerçekçi olarak yapamaz duruma getirecektir. Bu sebeple maddeye, üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilebileceğine dair bir cümle eklenmesi maslahata daha uygun olacaktır.

Diğer taraftan, öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilmesi için üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı şartı getirilmiş ve ayrıca bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişiklerinin kesilmeyeceği ve eğitimlerine devam edecekleri belirtilmiştir.

BAŞKAN – Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.


TASARIDA, ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINI SÜRESİNDEN BİTİRMEYENLERDEN, KATKI PATI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YÜZDE 50 FAZLASIYLA ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU. AÇIKÖĞRETİMDE OKUYANLAR BU DÜZZENLEMEDEN MUAF TUTULDU

TASARIDA LİSANS DÜZEYİNDE 2. BİR PROGRAM OKYANLARDAN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİNİN YÜZDE FAZLASIYLA ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYORDU. BU DÜZENLEME KALDIRILDI

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 29 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (ç) fıkrasının ilk paragrafının birinci cümlesine “lisans programlarından” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(açıköğretim programları hariç)” ibaresinin eklenmesini ve aynı fıkranın ikinci paragrafının Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Mehmet Doğan Kubat (İstanbul) ve arkadaşları

Gerekçe:

Açık öğretim programlarının varlık nedeni gözletilerek ve bu programın çekiciliğinin azalmaması bakımından, (ç) fıkrasının birinci paragrafına “(açıköğretim programları hariç)” ibaresi ilave edilmektedir. Diğer taraftan lisans düzeyinde ikinci yükseköğretim yapanların katkı payı ve öğrenim ücreti yönünden dezavantajlı duruma getirilmemesi için fıkranın ikinci paragrafı Tasarıdan çıkarılmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.


3. KİŞİLERE KAYNAK AKTARAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HAKKINDA TEDBİR ALINACAK

TASARIDAKİ MEVCUT MADDE

MADDE 31- 2547 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte mali borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde mali durumun düzeltilememesi halinde Yükseköğretim Kurulu gerekli tedbirleri alır ve gerektiğinde düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemleri uygular.

DEĞİŞİKLİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın çerçeve 31 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesine eklenmesi öngörülen ilk fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Osman Aşkın Bak (İstanbul) ve arkadaşları

“Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara doğrudan ya da dolaylı kaynak aktardığı Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde aktarılan kaynağın vakıf yükseköğretim kurumuna iade edilmemesi halinde, Yükseköğretim Kurulu gerektiğinde düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir niteliğinde kararlar alır.”

Gerekçe:

Önerge ile nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara kaynak aktardığı tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumlarına verilen süre içerisinde kaynağın iade edilmemesi halinde de Yükseköğretim Kurulu tarafından gerektiğinde düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir niteliğinde kararlar alma yetkisi verilmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulunun uygulayıcı birim olmaması nedeniyle, yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesini teminen Yükseköğretim Kuruluna verilen yetki tedbir niteliğinde karar almaya dönüştürülmektedir.


İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEME

TASARIDA YER ALAN MEVCUT MADDE

MADDE 32- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 67- Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

DEĞİŞİKLİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 615 Sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Çerçeve 32. Maddesine bağlı Geçici 67. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Cemalettin Şimşek (Samsun)

Mehmet Doğan Kubat (İstanbul) ve arkadaşları

“Geçici madde 67: Yüksek öğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde geçici 58.maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim öğretim yarı yılında, yoksa takip eden eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”

Gerekçe:

Affedilen öğrencilerin hak kaybına uğramamaları amaçlanmıştır.


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KURULMASINDAN VAZGEÇİLDİ

TASARIDA YER ALAN MEVCUT MADDE

MADDE 34- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi
EK MADDE 157- İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

DEĞİŞİKLİK

Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının 34 üncü maddesinin çıkarılarak diğer maddelerin teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Naci Bostancı Mehmet Doğan Kubat Aytuğ Atıcı

Gerekçe:

İlgili alanda uzman ve STK’larında açıklamalarından anlaşıldığı üzere Bu yasa tasarısı ile AKP hükümeti kendine bağlı bir sağlık bilimleri üniversitesi kurma gayretindedir. Siyasi irade, bu yolla, hem sağlık alanındaki araştırma-geliştirme çalışmalarını, hem de sağlık yüksek öğretimini kendisine bağlıyor, özerkliğini yok ediyor, ticarileştiriyor. Ülkemiz gerçekten de bilimsel araştırmalar bakımından gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. TÜSEB’in amaçları arasında gösterilen ulusal kaynaklarla ilaç ve tıbbi cihaz geliştirmek kuşkusuz hem halk sağlığı hem de sağlık harcamalarımız açısından çok doğru bir hedeftir. Ancak araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçek anlamda özgür, idari açıdan özerk ortamlar ister. Bu ortamların üniversitelerde yaratılması pekala mümkündür. Oysa bu yasa ile üniversiteler daha etkisiz hale gelecek, bilim denetim altına girecek, bilimsel üretim esas olarak kar elde etmeye yarayan bir etkinlik haline gelecektir. Özel bütçeli, özel hukuk hükümlerine tabi, şirketleşmeyi teşvik eden yapısı ile TÜSEB, niyetin tam da bu olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu tasarı bilimsel çalışmanın ticari değere dönüştürülmesinin tasarısıdır. Ar-Ge adı altında, uygun bulduğuna şirket kurdurmanın, uygun bulduğuna geri ödemesiz destek ve hibe vermenin tasarısıdır. TÜSEB sözde özerk, özde tamamen hükümete bağlıdır. Yönetim Kurulu’nun Başkanı bizzat Sağlık Bakanı’dır. Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri çok büyük ölçüde hükümet tarafından atanmaktadır. Hükümet bu tasarı ile bilimi avucunun içine almak istemektedir. Bu önerge ile hükümetin kendisine bağlı antidemokratik yapısı ve geniş yetkiler ile donatılmış bir kurum kurmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN – Diğer önergenin gerekçesini okutuyorum:

Gerekçe:

Maddenin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Tasarıdan çıkarılması öngörülmüştür.


MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARINDA, YARGI KARARINI BY-PASS ETMEK İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILIYORDU. BUNDAN VAZGEÇİLDİ

İŞTE TASARIDA YER ALAN MEVCUT MADDE

MADDE 47- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği
EK MADDE 2- (1) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, ilçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz.
(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına, yazılı sınavı kazananlar arasından puan üstünlüğüne göre çağrılanlara uygulanan sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.
(3) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.
(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(5) Bu madde hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanır.”

İŞTE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 615 sıra sayılı Kanun Tasarısının 47 nci maddesinin çıkarılarak diğer maddelerin teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Maddenin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Tasarıdan çıkarılması öngörülmüştür.

Kaynak: Memurlar.net 

İlgili Makaleler

43 Yorum

 1. 35.maddeden sonra eşimizin yanında zorunlu hizmeti yaptıktan sonra. tekrar eski kurumamı gönderilicez. yani zorunlu hizmet süresi kadar mı eşimizin yanında kalabileceğiz… ?

 2. MADDE 26 – 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
  “Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez.” yazıyor resmi gazetede çıkan yazıda.. bu yazı tam anlamıyla eş durumunu açıklamıyor.. yani eşimizin olduğu yere gidebilecekmiyiz ben anlamadım ??yorumu olan varmı

 3. yani 35. maddeden faydalanmayan cari araştırma görevlililerine eş ve sağlık özrü ataması hakkı verilmeyecek mi ? ayrıca sanırım 35.maddeden faydalananlarda ancak eğitimleri bittikten ve mecburi hizmete başladıktan sonra bu hakkı kullanabilecekler bu yorum dogru mudur? yani zorunlu hizmet yoksa es ve sağlık özrü ataması yok mu ?

 4. kanun yasalaştı Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalandı ve bugün resmi gazetede yayınlandı

 5. Kanun 25.11.2014’te Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı resmi gazetede yayınlanmak üzere başbakanlığa gönderildi

 6. eş durumunda tayin diye bişey olmadığını yine kadro açılarak muvaffakat alınacağı söylentisi var kanun bu şekilde mi oluşturulur bir bilginiz var mı

 7. Hocam bu yasa mecliste onaylandı mı 2547’ye girmesi için resmi gazetede ilan edilmesi mi gerekiyor

   1. hocam onaylandı dersen cumhurbaşkanının imzasından geçti mi resmi bir yerden okuyabileceğim kaynağa yönlendirebilir misiniz

     1. onaylandı deniliyor ve link veriliyor ancak linkte tasarının ilk hali mevcut….haberde konu olan yeni düzenlemeler ilettiğiniz linkte mevcut değil….sanırım kanunun şu an takip edebileceği bir yer yok…

     2. Hocam zaten bir kaç güne görebileceğiz o link yenilenerek kanunşalan haline yer verecek. Genelde Cumhurbaşkanına gidince son halini yayınlıyorlar.

 8. Sayın admin, bu değişiklikle yönetmelik çıkacağını ve eş durumu sebebiyle muvaffakat vs. gibi engellemeler olmadan eşiminizin yanına gidebileceğine gerçekten ihtimal veriyor musunuz? Duyumlarınız var mı? Sadece sizlerin temennileriniz mi? Bana hayal gibi geliyor bu tür şeyler kesinlikle bizlerin mutlu olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar….Bir üniversitede Yrd. Doç. olarak görev yapıyorum ve eşimin çocuğumun yanına gidemiyorum. Bu değişikliğe umut bağlayabilir miyiz??

  1. Evet sizin de söylediğiniz gibi tüm bunlar hayal ve olması imkansız gibi geliyor. Daha doğru düzgün hayatı tanımadan almış olduğumuz bu ÖYP kararı, en güzel yıllarımızı stres ve kaygı içinde geçirmemize neden oldu. Umarım biran önce aile hayatımızın önündeki bu engel kalkar ve en doğal hakkımız olan eşlerimizle aynı şehirde yaşam hakkına kavuşuruz 🙁

 9. merhaba ben bir vakıf üniversitesinde hazırlık sınıfı öğrencisiyim derslerin % 30 ingilizce şimdi bu konuda nasıl bir değişiklik olacak. yani ben hazırlık görmek istemiyorum

 10. Merhba, eşim öyp ile X ünv.de doktora olmadığı için Y ünv.de 35.madde ile görev yapıyor. Doktora bitince ilk atandığı ünv.e zorunlu hizmete gidecekti. Şimdi ben bu memur atama döneminde büyük ihtimal eşimin yanında memur olacam (Y şehrinde) . Memur eş durumu atamalarında kıdem olarak eşim daha kıdemli olacağından mecburi hizmete X ünv.e yine de yönlendirirler mi bizi acaba?

  1. Hocam bu yönetmelikle belirlenecek kıdeme mi bakılarak yoksa üniversitenin durumuna mı bilinmiyor.

 11. erzincan üniversitesinde araştırma görevlisiyim. başka bir üniverstiede doktora yapıyorum. eşim milli eğitimde ve doktora yaptığım ilde çalışıyor. zorunlu hizmetimi eşimin çalıştığı ilde yapabilir miyim. yalnız öyp kapsamında araştırma görevlisi değilim. cari usulle atanmış araştırma görevlisiyim.bilgilendirirseniz çok memnun olurum…saygılarımla

 12. Ben Akdeniz Üniversitesinde ÖYP’li araştırma görevlisiyim ve zorunlu hizmetim olmayacak. eşimm herhangi bir üniversiteye ÖYP kapsamında atanırsa ne olacak?

  atandığı yerde lisans üstü eğitim veriliyor olsa da eş durumuyla benim yanıma gelebilecek mi?

  aynı sorum arandığı yerde lisans üstü eğitim yoksa da geçerli. kanun maddesinde hiçbirinden bahsedilmiyor.

 13. Ben bir üniversitenin fakülte kadrosundayım. Doktora mı 35. Maddeyle yaptım. Eşim polis olduğu için Dogu da şark görevini tamamlıyor. Bu kanun sayesinde ben eşimin görev yaptığı şehirdeki üniversitede görev yapma hakkına sahip olacak mıyım. Yök sorun çıkarmayacak mı şimdi. Yoksa bu karar sadece öyp lileri mi kapsıyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 14. Merhaba Hocam,
  Ben şu anda Öyp ile doktora yapıyorum.Bu üniversitede 35.madde ile görevlendirildim.Doktora bittiğinde zorunlu hizmet için atandığım üniversiteye dönmek istemiyorum.Çünkü ailem burada.Eşim 4 senedir özel bir firmada çalışıyor.Acaba ben de bu kanundan yararlanabilir miyim?
  Iyi çalışmalar

 15. Oyp ile bolumumun olmadigi uniyi kazandim diyelim. Bolumun olduğu uniye gorevlendiriliyorum.yl ve doktora yapiyoruz6 yil suruyor ve sonrasinda es durumundan ilk kazandigim yere donmek zorunda olmuyorum dogru mu anlamisim. Peki eşimde mi uni de calismak zorunda kamuda ogretmense nasil olacak. Tesekkurler

 16. Merhaba, Bu kanun tasarısı nezaman kanunlaşır. Sıradaki adım Cumhurbaşkanının onaylaması ve resmi gazetede yayınlanması mı? Daha sonra mı karar kesinleşmiş olacak?

 17. akademik camiayada araştırma görevlisi hariç hiç kimsede eş durumundan tayin diye bir şey yok. Yazıklar olsun bu ayrımcılığa. arkadaşım biri x üniversitesinde öğretim görevlisi eşi 600 km ötede. bu nasıl bir düzen. öyplilere resmen kıyak geçilmiş durumda

 18. bu olayi ben anlayamadim. simdi ben atandigim uni den,esimin gorev yaptigi uniye gecebilecekmiyim?
  cok ilgi duyulmasi gereken bir konu degilmi bu ? pek kimseden sen cikmiyor da. bu konuyu benmi yanlis anladim ?

  1. Hocam, 35-C’den doğan zorunlu hizmetiniz var ise zorunlu hizmetinizi eşinizin yanında yapabilirsiniz.

   1. Hocam yalniz 1416 kapsaminda olanlar diye ayrica belirtilmemis, kesin emin olmak icin ne yapabiliriz ben de YLSY liyim ve bu gercekten ihtiyacimz olan bir degisiklikti.

     1. 35. maddeli olacağı için YLSY’de doğal olarak kapsayacak.

 19. eş durumu olanlar için sadece öyp lileri mi kapsıyor yoksa öyp dışında 35. maddeyi kullananları da mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu