Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

ÖYP Mecburi Hizmet Kaldırıldı!

25 Mayıs 2017
ÖYP Mecburi Hizmet Kaldırıldı!
       

YÖK’ten üniversitelere gönderilen yazıda ÖYP 50/d kadrosundaki araştırma görevlilerinden 35.madde görevlendirmelerinden dolayı mecburi hizmetleri bulunanların 33/a’ya alınmamaları durumunda mecburi hizmetleri kaldırıldığı belirtildi.

İlgili yazı şu şekilde:

6758 sayılı Kanunla uygun bulunan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen Ek 30 uncu maddede “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır..hükmü bulunmaktadır.

20.04.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında;

‘7. 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 30 uncu maddesi gereği statüleri aynı kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi statüsüne dönüştürülen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılıp 35 inci madde uyarınca gör evlendir ilmey enler in,

  1. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği l Eylül 2016 tarihinden sonra 33 üncü maddeye göre yeniden atanıp 35 inci maddeye göre görevlendirilenler dışında, istifa ya da başarısızlık sebebiyle ilişiği kesilenlerin,

mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunmadığına” karar verilmiştir.

Söz konusu kanun hükümleri ile 20.04.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı çerçevesinde:

  • 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılan ancak kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından aynı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında yeniden ataması yapılmayan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlilerinin, mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunmaması sebebiyle;
  1. istifa etmesi, müstafi sayılması, azami sürede eğitimlerini tamamlayamaması gibi herhangi bir nedenle eğitimlerinde başarısız olmaları sebepleriyle kadrolarıyla ilişiklerinin kesilmesi hallerinde, bu araştırma görevlileri hakkında imzaladıkları taahhüt ve kefalet senetleri uyarınca işlem yapılmayacaktır.
  2. muvafakat yoluyla atanmaya hak kazandıkları diğer yükseköğretim kurumlan ile kamu kurum ve kuruluşlarına geçişleri yapılabilecektir.
  • Yükseköğretim kurumlan, ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadro iadelerini, 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atamalarının yapılması talebiyle Kurulumuzdan isteyebilecektir. Kadro iade talepleri üniversiteler tarafından dağılımlı olarak 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görev yapılan üniversitelere de gönderilecektir.
  • ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında yeniden atamalarının yapılması halinde mecburi hizmet yükümlülükleri bulunmaya devam edecektir.

       

Kolay Hobiler