Akademik Personel | 29 Haziran 2021, Salı

ÖSYS Tercihlerine Göre Verilen Öğrenci Burslarıyla İlgili Usul ve Esaslar

ÖSYS Tercihlerine Göre Verilen Öğrenci Burslarıyla İlgili Usul ve Esaslar
       

YÜKSEKÖĞRETİM KTJ RU MLARIN D AK İ LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI

ÖĞRENCİLERE PROGRAM ESASLI VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ile refahı için önemli olan alanlara öncelik tanınmak suretiyle belirlenen Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilecek destek bursları ile YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) işaretli cetvelinin 78 inci sırasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

b) Bursiyer: YÖK Destek Bursu almayı hak kazanan lisans öğrencisini,

c) Yükseköğretim Kurumlan: Yurtiçinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini,

ç) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

d) YÖK Destek Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu,

e) Destekler: Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından miktarı belirlenen ve burs programı kapsamındaki öğrencilere yerilen veya öğrenciler adına ilgili Yükseköğretim Kurumlarına aktarılan meblağı

ifade eder.

Başvuru şartları

MADDE 4- (1) Lisans öğrencilerine ilişkin başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Burslandırma süreleri

MADDE 5- (1) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

(2) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir.

(3) Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren oniki ay süre ile burs ödenir.

(4) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(5) Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır.

(6) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

(7) Üniversiteler, bursiyerlerin dönemdik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

(8) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

(9) Akademik değişim programlan çerçevesinde (Mevlana, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

(10) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerl.ere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlükler aracılığıyla belirlenen tarihte YÖK’e gönderilir.

(2) Rektörlüklerce YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci ad/soyad, program vs) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere eğitim öğretim yılı başında ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

(3) Aktarılan söz konusu burs tutarı aylıklar halinde (her ayın l’i ile 10’u arası) Bursiyer öğrenciye ödenir.

Burs miktarı

MADDE 7- (1) Burs miktarı, öğrenim düzeyine göre 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir.

YÖK destek bursunun yürütülmesi

MADDE 8- (1) YÖK Destek Bursu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlarda bu Esaslar’da belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(2) Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumlan ve programlan ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) YÖK Destek Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Kaynak aktarımı

MADDE 9- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten desteklenmesi uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(2) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak kaydedilir.

Burs ve iade

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumlan, aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına yatırmak suretiyle öder. Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde kullanılmayan burs miktarları YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

Sorumluluk

MADDE 11- (1) Yükseköğretim kurumlan, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen bu Usul ve Esaslar, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkam yürütür.

       

Kolay Hobiler