Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

ÖSYM’nin Soruları Yayınlanmaması Kararı İptal Edildi

5 Şubat 2016
ÖSYM’nin Soruları Yayınlanmaması Kararı İptal Edildi
       

Soruların yayınlanmaması kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

ÖSYM kanun gereği soruların yüzde 10’unu yayınlıyor. Soruların yayınlanmaması ile ilgili Yerel Mahkemeye yapılan itiraz reddedilmişti. Fakat Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozup işlemin iptaline karar verdi.

Bunun üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulun 2015/5445 E., 2015/8262 K. sayılı ve 16.12.2015 tarihli kararı ile “..Davalı idare tarafından yapılan tüm sınavlara ait soru ve cevaplar, 4982 sayılı Yasa kapsamında açıklanmakta iken 4982 sayılı Kanunun 2. maddesine 6495 sayılı Yasa’nın 33. maddesi ile eklenen fıkra ile, soru ve cevapların açıklanması, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamından çıkarılmış ise de, belirtilen Yasa hükmünün 16.07.2015 gün ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 04.12.2014 tarih ve E:2013/114, K:2014/184 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilen söz konusu Yasa hükmüne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde de hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek, Türk-Eğitim-Sen tarafından açılan davanın reddine ilişkin yerel mahkeme kararının bozulmasına ve işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararı için TIKLAYINIZ

       

Kolay Hobiler