Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

5 Aralık 2017
Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ndebelirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon    :  0.332.221 06 21-22

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı/

Program

K. Unvanı Derece Adeti Özel Şartlar
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar

Eğitimi

Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Müzik Teorisi Alanında Cd

Destekli Eğitim Kitabı Yazarlığı Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar

Eğitimi

Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Doktorasını ve Doçentliğini

Müzik Eğitimi Alanında

Yapmış Olmak, Ses Eğitimi ile

İlgili Yayınları Bulunmak ve

İlkokul Müzik Öğretim

Programları Üzerine

Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Bileşiklerin Yapısal ve

Paramanyetik Özelliklerinin

Hesapsal ve Spektroskopik

Metotlarla Belirlenmesi v

e Fizik Kavramları ile İlgili

Bilişsel Yapıların İncelenmesi

Konularında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve

Sosyal Bilimler

Eğitimi

Coğrafya Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Coğrafya Eğitimi

Alanından Almak. Coğrafya

Bilgi Sistemleri (Cbs) ve Coğrafya

Eğitiminde Ölçme ve

Değerlendirme Alanlarında

Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Kimya Eğitimi Profesör 1 1 Grafen İçerikli Elektrokimyasal

Kiral Sensörler ve Çevre Kirliliği

Eğitimi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Kimya Eğitimi Profesör 1 1 Optik ve Elektrokimyasal

Yöntemlerle Enantiyo Seçicilik,

Membranlar ve Kavram Yanılgısı

ile İlgili Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve

Sanatları

Türk İslam Sanatları Tarihi Profesör 1 1 Türk – İslam Sanatları ve İslam

Sanatı ve Estetiği Alanlarında

Çalışmaları Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olup

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Olmak, Viroloji Yan Dal Uzmanlığı

veya Doktora Yapmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi Profesör 1 1 Solid Organ Transplantasyonu

Yapıyor Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp

Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Bilişsel Davranışcı Terapi Eğiticisi

Olmak, Bu Konuda Çalışmaları

Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik

Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 Non-Farmakolojik Anksiyete

Giderme Teknikleri Üzerine

Çalışmaları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik Profesör 1 1 Lisans, Yüksek Lisans, Doktorası

İnşaat Mühendisliği Alanından

Olmak. Su Kirliliği,

Mikrokirleticiler Alanlarında

Yayınları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik

Mühendisliği

MekatronikMühendisliği Profesör 1 1 Robotik ve Endüstriyel Otomasyon

Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1 Nano Kompozitler, Nano

Yapıştırıcılar, Nano Kompozitlerin

Mekanik Davranışları, Bitki

Ekstraktı ile Enkapsule Edilmiş

Nanopartiküller Konularında

Çalışmaları Olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1 Ar-Ge, İnovasyon ve Kümelenme

Konularında Çalışmaları Olmak ve

Proje Yürütücülüğü Tecrübesine

Sahip Olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 1 İstihdam, Kümelenme, Hane Halkı

Tüketim Harcamaları ve Bölgesel

Ekonomik Alanlarında Çalışmaları

Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Mecmua, Mesnevi ve Nazire

Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Anadil Öğretim Programları ve

Konuşma Eğitimi Alanlarında

Çalışmaları Olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi Alanında

Almış Olmak ve Siber Zorbalık,

Öğretmen Eğitiminde Teknoloji

Entegrasyonu ve Teknolojik

Pedagojik Alan Bilgisi Konularında

Çalışmaları Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Doçent 1 1 Kalp Cerrahisi Hastalarında

Videolaringoskop ile Endotrakeal

Entübasyona Hemodinamik

Yanıtları Çalışmış Olmak. En Az

5 Yıl Erişkin ve Pediatrik Kalp

Cerrahisi Anestezi

Uygulamalarında Tecrübe

Sahibi Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Beyin Tümörleri Konusunda

Moleküler Çalışmalar Yapmış

Olmak. Nöroonkoloji Alanında

Bilgi ve Deneyim Sahibi Olmak

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi

ve Nöroendoskopi Konusunda

Eğitim Almış Olmak ve Bu Konuda

Deneyim Sahibi Olmak. Pediatrik

Nöroşirurji Kurslarını Tamamlamış

Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Yüksek Tibial Osteotomi Hakkında

Biyomekanik ve Klinik Çalışmalar

Yapmış Olmak.

Polimerik Biyomateryallerin

Biyouyumluluğu Konusunda

Çalışma Yapmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Glanzman Trombastenisi

Konusunda Çalışması Olmak.

En Az 4 Yıl Çocuk Hematoloji ve

Onkoloji Bölümünde

Çalışmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1 Migren Hastalarında Sabahlılık,

Akşamlılık Uyku Kalitesi, Mizaç

Profilleri ve Melatonin İlişkisi ile

İlgili Çalışması Olmak ve

Vasküler Nöroloji Hekimliği

Sertifikasına Sahip Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi

Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doçent 1 1 Lisans, Yüksek Lisans, Doktorası

Çevre Mühendisliği Alanından

Olmak. İleri Oksidasyon ve

Mikrokirletici Analizleri ile İlgili

Yayınları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Doçent 1 1 Gıda Bilimleri, Tahıl ve Ürünleri

Teknolojisi Konularında

Çalışmaları Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 1 Sac Şekillendirme ve Hidro

Şekillendirme Konularında

Yayınları Olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 1 Türk Dilinde İkilemeler ve

Okçulukla İlgili Metinler Üzerine

Çalışmaları Olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Doçent 1 1 Osmanlı’da Gündelik Hayat ve

Para Vakıfları Konularında

Çalışmaları Olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Piyano ve Gitar Doçent 1 1 Piyano ve Caz Eğitimi Alanlarında

Çalışmaları Olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Piyano ve Gitar Doçent 1 1 Piyano Eğitiminde Karşılaşılan

Güçlüklerle İlgili Çalışmaları Olmak.

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Turistik Tüketim ve Bilgi Arama

Davranışı Alanlarında

Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Keman Öğretiminde Mikro Öğretim

ve Öğretmen Adaylarının Eğitimi

Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Eylem Araştırması, Dil Öğretiminde

Mesleki Gelişim ve İngilizce

Öğretiminde Materyal Kullanımı

Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Beden Eğitimi Ve Spor Yardımcı Doçent 5 1 Sporcular Ve Değer Alanlarında

Çalışmaları Olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Beden Eğitimi Ve Spor Yardımcı Doçent 1 1 Anatomi Alanında Doktora Yapmış

Olmak. En Az 10 Yıllık Beden

Eğitimi Öğretmenliği Tecrübesine

Sahip Olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Yardımcı Doçent 5 1 Mutezile Kelamı Alanında

Çalışması Olmak ve Yükseköğretim

Kurumlarında Ders Verme

Tecrübesine Sahip Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yardımcı Doçent 5 1 Hızlı Üst Çene Genişletmesi

Yapılan Hastalardaki Kök

Rezorpsiyonu ile İlgili Çalışması

Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanılan

Lazer Sistemleriyle İlgili

Çalışmaları Olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Çok Kültürlülük, Öğrencilerin Kitap

Okuma Alışkanlıkları, Araştırma

ve Sorgulamaya Dayalı Öğretim

Yaklaşımı Alanlarında

Çalışmaları Olmak.

Fen Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bilimleri Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Yardımcı Doçent 5 1 Banach Uzaylarında P-Kompakt

Operatörler Üzerine

Çalışmış Olmak.

Fen Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bilimleri Geometri Yardımcı Doçent 5 1 Kesirli Opsiyon Fiyatlama

Modelinin Çözümleri ve Geometrik

Olarak İncelenmesi Üzerine

Çalışmalar Yapmış Olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay ve Uydu Bilimleri Uzay ve Uydu Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Superplasite, Aşırı Plastik

Deformasyon ve

Mikroşekillendirilebilirlik

Konularında Çalışmış Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 3 1 Hiperemezis Gravidarumlu

Olgularla Maternal Papp-A Seviyesi

Arasındaki İlişki ile İlgili

Çalışması Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yardımcı Doçent 5 1 Hipofiz Adenomlarında

Transsfenoidal Mikrocerrahinin

Tedavi Üzerine Etkisi ile İlgili Çalışması Olmak.

Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 5 1 Pelvis Tümörlerinde Rezeksiyon Sonrası Allogreft ile Rekonstrüksiyonun Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları Hakkında Çalışması Olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Yardımcı Doçent 2 1 Paralel Parçacık Sürü ve Paralel Karınca Koloni Algoritmaları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Yardımcı Doçent 5 1 Mimarlık Tarihi ve Kuramı Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak, Klasik Osmanlı Mimarisi Üzerine Çalışmış Olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Yardımcı Doçent 5 1 Kültür Mirasının Korunması ve Restorasyon Konularında Mimarlık Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 5 1 Türk Dış Politikası, Türkiye-İran İlişkileri, Türkiye-İsrail İlişkileri ve Radikalleşme ve Terörizm Alanlarında Çalışmaları Olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansal Yönetim Yardımcı Doçent 3 1 OECD Ülkeleri ve Türk Bankacılık Sektörü Alanlarında Çalışmaları Olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Yardımcı Doçent 3 1 Uluslararası Örgütler, Avrupalılaşma ve Demokratikleşme Alanlarında Çalışmaları Olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Yardımcı Doçent 3 1 Bankacılık Sistemi, Küreselleşme, Dış Ticaret ve Fon Transferi Alanlarında Çalışmaları Olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yardımcı Doçent 5 1 Karşılaştırmalı Öğretmen Eğitim ve Telaffuz Öğrenme Stratejileri Alanlarında Çalışmaları Olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER