Akademik Personel | 17 Haziran 2019, Pazartesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alacak

13 Aralık 2018
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alacak
       

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

  1. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  2. Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik ünvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4.maddesi )

  1. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD,DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

  • Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
  • Müracaatlar Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
  • Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
  • (*)(İngilizce), (Arapça) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Y önetimi Profesör 1 1 Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olmak. Eğitim finansmanı, eğitim harcama ve maliyetleri konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Y önetimi Profesör 1 1 Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olmak. Örgütsel davranış ve Eleştirel pedagoji konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. İlkokullarda disiplinlerarası değer öğretimi ve yaratıcı drama konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okulöncesi Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Eğitim tasarımı araştırmaları üzerine doktora yapmış olmak. Bilim Merkezleri ve Fen Eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Biyoteknoloji Doçent 1 1 Bor genleri, proteomik ve genomik alanlarda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Matematiksel Fizik Doçent 3 1 Kuantum Hall etkisi ve moleküler spektroskopi konularında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Biyokimya Profesör 1 1 Enzim saflaştırılması ve immobilizasyonu, biyosensörler ve nanomalzemeler konularında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloj i ve Genetik Doçent 1 1 Bitki Kriyoprezervasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

İktisat İktisat Politikası Dr.Öğr.Üyesi 3 1 İktisat Anabilim Dalında doktorasını almış ve Makro İktisat konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış ve Denetim ve Uluslararası Muhasebe

Uygulamaları alanında çalışmaları

olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış ve Muhasebe Tarihi ve Muhasebe Araştırmalarının Yapısı konusunda çalışmaları olmak.
İslami ilimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Ehlibeyt siyasi isyanları ve teşekkülleri konusunda doktora yapmış, Hz. Peygamber ve Raşit halifeler dönemleri ile ilgili yayınları olmak.
İslami İlimler Fakültesi

(*)(Arapça)

Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Arap Dili Belagatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Allerji-İmmünoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış ve Alerjik astım konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ps ikiyatri Hemş ireliği Profesör 1 1 Ruh Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Engelli çocuğa sahip ebeveynler ile tutukevlerinde ve yetiştirme yurtlarında kalanların ruh sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğit.ve Spor Öğr. Beden Eğitimi Spor Eğitimi Doçent 2 1 Spor Bilimleri Temel Alanında Doçentliğini almış ve Çocuklarda Psikomotor Gelişim alanında çalışmaları olmak.
T eknoloj i Fakültesi Ağaç İşleri End.Müh. Ağaç İşleri End.Müh. Profesör 1 1 Mobilya ve Dekorasyon Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış ve ağaç malzeme koruma ve üst yüzey işlemleri konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Müh. Rüzgar Enerjisi Sistemleri Profesör 1 1 Makine Mühendisliği doktora mezunu olmak.Lazer, yapıştırıcı,kaplamalar, rüzgar konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Toraks travması ve ağrı konusunda çalışma yapmış olmak. Yoğun bakım ve postoperatif hasta takibi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Tıp Fakültesi mezunu ve halk sağlığı alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Kronik hastalıklar yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği konularında çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahi konusunda deneyimli olmak. Konfokal mikroskopi ve nano-teknoloji üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Akut faz reaktanları ile ilgili çalışması olmak. Avrupa Üroloji Board sınavı ve Türk Üroloji Yeterlilik sınavı sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Antikolinerjik ilaçların mesane üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak. Avrupa Üroloji Board sınavı ve Türk Üroloji Yeterlilik sınavı sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Anestezi ve Reanimasyon Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve Algoloji Yan Dal uzmanı olmak. Kronik diz ağrısında radyofrekans tedavisi ve Spinal anestezi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Over ve testiste İskemi/reperfüzyon hasarında antioksidanların etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hast.ve Doğum Profesör 1 1 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri, ICSI, Embriyoloji Uygulama ve klinik uygulama sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Sinir iyileşmesi üzerine çalışma yapmış ve Temel mikrocerrahi sertifikası sahibi olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Doçent 1 1 Tıbbi Farmakoloji alanında doçentliğini almış olmak. Akılcı ilaç konusunda çalışmalar yapmış olmak. Farmakogenetik konusunda sertifika sahibi olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olup, Akciğer Kans eri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Epilepsi hastalarında Transkranial Doppler ve Transkranial Manyetik Stimülasyon çalışmaları yapmış olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Meme Tru-cut biyopsi komplikasyonları üzerine çalışması olmak. Meme radyolojisi alanında biyopsi ve MR tecrübesi bulunmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Serebral palsili çocuklarda genetik polimorfizmler ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Türk Gastroenteroloji Derneği Yeterlik Belgesine sahip olmak, kadaverik karaciğer nakli sonrası kardiyak olaylar ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Y oğum bakım konusunda deneyimli olup, Hemapoetik kök hücre transplantasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 2 1 İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olup, Sağlık Bakanlığı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programına katılmış olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 2 1 İç hastalıkları ve nefroloji uzmanı olmak. Kronik böbrek hastalarında arteriyel sertlik konusunda yayınları olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon

Onkolojisi

Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Radyasyon Onkolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Rejeneratif canlılar konusunda ve genom mühendisliği ile transgenik metotları alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Profesör 1 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) alanında Doktora yapmış ve Oksidan-Antioksidan sistemler ve protein oksidasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 3 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak. Deneysel inflamatuvar barsak hastalığının etkileri üzerine elektron mikroskopik çalışması olmak.

 

10837/1-1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

13/12/2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi alım ilanında Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları doçent kadrosu için sehven yabancı dil (İngilizce) şartının yerine getirilmesi istenmiş olup, ilanın düzeltilmiş hali aşağıdaki şekildedir.

İlan olunur.

DÜZELTME

 

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA
p

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Yoğum bakım konusunda deneyimli olup, Hemapoetik kök hücre transplantasyonu konusunda çalışmaları olmak.

11005/1-1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER