Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Eylül 2018
Milli Savunma Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Millî Savunma Üniversitesinden:

AKADEMİK KADRO ALINACAKTIR

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul); doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksek okulumüdürlüğü/enstitü müdürlüğüne Resmi Gazetede ilan edilmesinden itibaren on beş gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

 1. Başvuru Şartları
 2. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 4. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonucu açıklanana kadar adayların son beş yıl içindeki ALES puanı geçerlidir),

 1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olmak,
 2. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
 3. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
 4. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

ğ. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

 1. Akademik Kadrolara Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
 2. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 3. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 4. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

 1. Adli sicil belgesi (E-devlet sisteminden alınacaktır),
 2. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet sisteminden alınacaktır),
 3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet sisteminden alınacaktır),
 4. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 1. Dört adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında yer aldığı bir adet yoğun disk (cd),

ı. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),

 1. ALES belgesi (Öğretim Üyesi Kadrosuna başvuru için aranmaz),
 2. Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk,
 3. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi” (öğretim üyesi kadroları için),
 4. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,
 5. Doçent ve profesör kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı),
 6. Başvuru dosyasının hazırlanmasında Öğretim Üyesi dışındaki kadrolar plastik mavi renkli telli dosya kullanacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro kapakta belirtilecektir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyası 6 suret hazırlanacaktır (noter onaylı belge kullanıldıysa bir dosyada orijinal, diğerlerinde fotokopi kullanılabilir). Başvuru dosyasının hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN FAALİYET TAKVİMİ
1. Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri 15 – 19 Ekim 2018
2. Giriş sınavı tarihleri 22 Ekim – 02 Kasım 2018
3. Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri 05 – 09 Kasım 2018

 

AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ

SIRA NO AKADEMİK BİRİM BÖLÜMÜ/

ANABİLİM

DALI

KADRO UNVANI PER. SAYISI ARANAN ŞARTLAR
1 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) SAVUNMA YÖNETİMİ

ABD

Dr. Öğr. Üyesi 1 Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları

Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma Alanında

Teknoloji Yönetimi konulu doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak

2 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) SAVUNMA YÖNETİMİ

ABD

Ar. Gör. 1 Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları

Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma

Alanında Teknoloji Yönetimi konulu

en az yüksek lisans yapıyor olmak

3 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) HAREKÂT ARAŞTIRMASI

ABD

Ar. Gör. 1 Endüstri Mühendisliği Harekât/ Yöneylem

Araştırması alanında doktora yapıyor olmak

4 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) ASKERİ ELEKTRONİK

SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

ABD

Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon

Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi,

Elektrik Eğitimi alanlarından birinde Savunma

Sistemleri ile ilgili doktora yapmış olmak

ve Ar-GE proje tecrübesine sahip bulunmak

5 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) HARP SİLAH

VE ARAÇLARI

ABD

Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,

Makine Eğitimi, Metal Eğitimi, Mekatronik

Eğitimi alanlarının birinde Harp Silah ve

Araçları ile ilgili doktora yapmış olmak

6 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) HARP TARİHİ

ABD

Ar. Gör. 1 Harp Tarihi ve Strateji, Harp Tarihi,

Askeri Tarih anabilim dallarının birinde

veya Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti

Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

alanlarının birinde Harp Tarihi/ Askeri Tarih

konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak

7 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) KBRN-P

SAVUNMASI

ABD

Ar. Gör. 1 KBRN-P konulu en az yüksek lisans

yapıyor olmak

8 ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara) GÜVENLİK

ARAŞTIRMALARI

ABD

Ar. Gör. 1 Güvenlik Araştırmaları/ Çalışmaları,

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm,

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi

alanlarının birinde ulusal veya uluslararası

güvenlik konulu en az yüksek lisans

yapıyor olmak

9 BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul) DENİZ

ELEKTRONİK

SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

ABD

Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik Eğitimi

alanlarından birinde doktora yapmış olmak;

Devreler Elektroniği, Haberleşme, Kontrol veya

Sinyal İşleme konularından birinde

bilimsel yayın yapmış olmak

10 BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul) DENİZ

HAREKÂT

ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora

yapmış olmak; Harekât Analizi, Benzetim,

Karar Verme veya Optimizasyon konularının

birinde bilimsel yayın yapmış olmak

11 BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul) GEMİ

MAKİNELERİ

MÜHENDİSLİĞİ

ABD

Dr. Öğr. Üyesi 1 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

Mühendisliği alanlarının birinde doktora

yapmış olmak; Gemi Yardımcı Sistemleri

veya IMO Standartlarının Gemilere

Uygulanması konularının birinde

bilimsel yayın yapmış olmak

12 BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul) GEMİ

MAKİNELERİ

MÜHENDİSLİĞİ

ABD

Ar. Gör. 1 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

Mühendisliği alanlarının birinde en az

yüksek lisans yapıyor olmak

13 BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul) DENİZ BİLGİ SİSTEMLERİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar

Öğretmenliği alanlarından birinde doktora

yapmış olmak; Siber Güvenlik, Komuta Kontrol

veya Makine Öğrenmesi konularının birinde

bilimsel yayın yapmış olmak

14 BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul) DENİZ GÜVENLİĞİ ABD Ar. Gör. 1 Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Araştırmaları,

Siyaset Bilimi alanlarında en az

yüksek lisans yapıyor olmak

15 ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) HARP TARİHİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Yakınçağ Deniz Harp Tarihi konulu doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

16 ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR ABD Ar. Gör. 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak;

Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar

anabilim dalında doktora yapıyor olmak

17 ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ABD Ar. Gör. 1 İstihbarat Çalışmaları anabilim dalında

yüksek lisans yapıyor olmak

18 ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) HARP VE SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU ABD Ar. Gör. 1 Harp ve Harekât Hukuku, Harp ve Silahlı

Çatışma Hukuku, Deniz Hukuku,

Hava ve Uzay Hukuku alanlarının birinde

en az yüksek lisans yapıyor olmak

19 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) OSMANLI ÖNCESİ TÜRK HARP TARİHİ ABD Ar. Gör. 1 Genel Türk Tarihi alanında doktora

yapıyor olmak

20 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) YENİÇAĞ HARP TARİHİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak

21 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) YENİÇAĞ HARP TARİHİ ABD Öğr. Gör. 1 Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor

olmak; Latince paleografya bilgisine sahip

bulunmak

22 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) YENİÇAĞ HARP TARİHİ ABD Ar. Gör. 2 Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak
23 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Yakınçağ Harp Tarihi konulu doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak

24 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABD Ar. Gör. 1 Yakınçağ Tarihi alanında harp tarihi/

askeri tarih konulu en az

yüksek lisans yapıyor olmak

25 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABD Ar. Gör. 1 Türkiye Cumhuriyeti veya

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak

26 FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul) YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABD Öğr. Gör. 1 Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor

olmak; harp tarihi konulu yayın yapmış olmak

27 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ASKERİ BİLİMLER BÖLÜMÜ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ABD Dr. Öğr. Üyesi. 1 Gemi Makineleri Mühendisliği alanında

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

28 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak;

Enerji ve Isı alanında doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

29 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABD Ar. Gör. 1 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak;

Enerji ve Isı alanında en az

yüksek lisans yapıyor olmak

30 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ABD Ar. Gör. 1 Gemi Makineleri alanında en az yüksek

lisans yapıyor olmak

31 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,

Malzeme Bilimi Mühendisliği alanlarının

birinde doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

32 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABD Ar. Gör. 1 Makine Mühendisliği, Metalurji ve

Malzeme Mühendisliği alanında

en az yüksek lisans yapıyor olmak

33 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Bölümü mezunu olmak; Yöneylem Araştırması

alanında doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

34 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABD Ar. Gör. 1 Endüstri veya Endüstri ve Sistem

Mühendisliği Bölümü mezunu olmak;

Yöneylem Araştırması alanında

en az yüksek lisans yapıyor olmak

35 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri veya Endüstri-Sistem Mühendisliği

Bölümü mezunu olmak; Endüstri

Mühendisliği alanında doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak

36 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRONİK ABD Doçent 1 Süper iletkenler konusunda doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak; yurtdışında

doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş olmak

37 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRONİK ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya

Elektronik Mühendisliği alanında doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

38 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ KONTROL ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya

Elektronik Mühendisliği alanında doktora

yapmış olmak; Kontrol alanında

bilimsel yayın yapmış olmak

39 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında

doktora ve Güç Elektroniği konusunda

bilimsel yayın yapmış olmak

40 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ ABD Ar. Gör. 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik

Mühendisliği bölümlerinin birinden

mezun olmak ve bu alanların

birinde doktora yapıyor olmak

41 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNELERİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında

Elektrik Makineleri konusunda doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

42 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH. BÖLÜMÜ GEMİ İNŞAATI ABD Ar. Gör. 1 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

Mühendisliği alanında en az doktora

yapıyor olmak

43 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH. BÖLÜMÜ GEMİ HİDROMEKANİĞİI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

alanında doktora ve gemi sevki alanında

bilimsel yayın yapmış olmak

44 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH. GEMİ HİDROMEKANİĞİ ABD Ar. Gör. 1 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

alanında doktora yapıyor olmak

45 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar

Eğitimi alanlarının birinde Bilgisayar

Bilimleri konulu doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

46 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında Bilgisayar

Bilimleri konulu doktora yapıyor olmak

47 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar

Eğitimi alanlarının birinde Yazılım konulu

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

48 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar

Eğitimi alanlarının birinde Yazılım konulu

doktora yapıyor olmak

49 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar

Eğitimi alanlarının birinde Donanım konulu

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

50 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SİBER GÜVENLİK ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında Siber

Güvenlik veya Siber Savunma konulu

en az yüksek lisans yapıyor olmak

51 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABD Öğr. Gör. 2 İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim

Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı,

İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı,

Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin

birinden mezun olmak

52 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABD Öğr. Gör. 1 İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili

ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyat,

Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin

birinden mezun olmak; Sosyal ve Beşeri

Bilimler alanında İngilizceden Türkçeye

en az yayımlanmış iki kitap çevirisi olmak

53 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Uygulamalı Matematik alanında doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak

54 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak

ve İstatistik alanında bilimsel

yayın yapmış olmak

55 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik alanında doktora ve bilimsel yayın

yapmış olmak; Avrupa Nükleer Araştırma

Merkezi (CERN)’nde yürütülen araştırma

projelerinden en az birine katılmış olmak

56 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak;

Fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak

57 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Kimya alanında en az yüksek lisans

yapmış olmak.

58 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 İstatistik alanında doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

59 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Türk Dili alanında doktora yapmış ve

Çağdaş Türk Lehçeleri alanında bilimsel

yayın yapmış olmak; Yabancılara

Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip bulunmak

60 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ABD Öğr. Gör. 2 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve

Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak;

Türkçe öğretimi alanında en az iki yıl iş

tecrübesine sahip bulunmak; Türk Dili ve

Edebiyatı alanlarında en az yüksek lisans

yapıyor olmak; Yabancılara Türkçe Öğretimi

sertifikasına sahip bulunmak

61 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ABD Öğr. Gör. 1 Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği

mezunu olmak; Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ

Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarından

birinde en az doktora yapıyor olmak

62 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ HARP TARİHİ ABD Ar. Gör. 1 Tarih Bölümü mezunu olmak; Cumhuriyet

Dönemi Türk Donanması konusunda

en az yüksek lisans yapıyor olmak

63 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Muhasebe-Finansman alanında doktora

yapmış olmak; yurtdışı araştırma ve

öğretim tecrübesine sahip bulunmak

64 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Ar. Gör. 1 İşletme anabilim dalında doktora yapıyor

olmak; Yönetim ve Organizasyon ile

Örgütsel Davranış alanlarında

bilimsel yayın yapmış olmak

65 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

bölümlerinin birinden veya Edebiyat/

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden

mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık veya Psikoloji alanında

en az yüksek lisans yapıyor olmak veya

bu alanda en az iki yıl iş

tecrübesine sahip bulunmak

66 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ASKERİ BİLİMLER BÖLÜMÜ SAVAŞ ARAŞTIRMALARI ABD Öğr. Gör. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak;

Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak

67 HAVA HARP OKULU (İstanbul) HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AERODİNAMİK ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının

birinde doktora yapmış olmak; Hesaplamalı

Akışkanlar Dinamiği konusunda

bilimsel yayını olmak

68 HAVA HARP OKULU (İstanbul) HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AERODİNAMİK ABD Ar. Gör. 1 Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının

birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak

69 HAVA HARP OKULU (İstanbul) HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İTKİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,

Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,

Mekatronik Eğitimi alanlarının birinde

doktora yapmış olmak; Hava Aracı

İtki Sistemleri konusunda bilimsel yayını olmak

70 HAVA HARP OKULU (İstanbul) HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İTKİ ABD Ar. Gör. 1 Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,

Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay

Mühendisliği alanlarının birinde

en az yüksek lisans yapıyor olmak

71 HAVA HARP OKULU (İstanbul) HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA VE UZAY YAPILARI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

alanlarının birinde doktora yapmış olmak;

Hava ve Uzay Yapıları alanında bilimsel

yayını olmak

72 HAVA HARP OKULU (İstanbul) HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA VE UZAY YAPILARI ABD Ar. Gör. 1 Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

alanlarının birinde en az yüksek

lisans yapıyor olmak

73 HAVA HARP OKULU (İstanbul) HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UÇUŞ MEKANİĞİ VE KONTROL ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,

Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,

Mekatronik Eğitimi alanlarının birinde

doktora yapmış olmak; Uçuş Mekaniği ve

Otomatik Kontrol alanlarında

bilimsel yayını olmak

74 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HABERLEŞME ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği alanlarının birinde doktora

yapmış olmak ve Sayısal Sinyal İşleme,

Video ve Görüntü İşleme konularında

bilimsel yayını olmak

75 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HABERLEŞME ABD Ar. Gör. 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği bölümlerinin birinden

mezun olmak; Elektronik Haberleşme

alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak.

76 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon

Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektrik ve

Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi, Kontrol ve

Otomasyon Eğitimi alanlarının birinde

doktora yapmış olmak; Elektronik Kontrol

veya Kontrol ve Otomasyon alanlarında

bilimsel yayın yapmış olmak

77 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABD Ar. Gör. 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon

Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun

olmak; Elektronik Kontrol veya Kontrol ve

Otomasyon alanlarının birinde en az

yüksek lisans yapıyor olmak

78 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRELER VE SİSTEMLER ABD Ar. Gör. 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik

Mühendisliği mezunu olmak; Güç Elektroniği

veya Elektrik Makineleri alanlarının birinde

en az yüksek lisans yapıyor olmak

79 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga

Tekniği alanında doktora ve bilimsel yayın

yapmış olmak

80 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABD Doçent 1 Matematik, Matematik Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde

doktora yapmış olmak; büyük veri

konusunda bilimsel yayın yapmış olmak

81 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında

doktora yapmış olmak; genetik algoritmaları

ve sensör ağlar konularında bilimsel yayın

yapmış olmak

82 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak;

Bilgisayar Mühendisliği alanında

doktora yapıyor olmak

83 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora

yapmış olmak; Bilgisayar Ağları ve Donanım

konularında bilimsel yayın yapmış olmak

84 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak ve

aynı alanda doktora yapıyor olmak

85 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak;

Şifreleme Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları

konularında bilimsel yayın yapmış olmak

86 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİBER GÜVENLİK ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora

yapmış olmak; Siber Güvenlik, Bilgisayar Ağ

Güvenliği veya Ağ Güvenliği alanlarında

bilimsel yayın yapmış olmak

87 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİBER GÜVENLİK ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar

Öğretmenliği mezunu olmak; Siber Güvenlik

veya Siber Savunma alanlarının birinde en az

yüksek lisans yapıyor olmak

88 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABD Ar. Gör. 1 Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem

Mühendisliği mezunu olmak; Endüstri

Mühendisliği alanında en az yüksek

lisans yapıyor olmak

89 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem

Araştırması alanlarının birinde doktora

yapmış olmak; Yöneylem Araştırması ve

Optimizasyon konularında bilimsel yayın

yapmış olmak

90 HAVA HARP OKULU (İstanbul) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABD Ar. Gör. 1 Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem

Mühendisliği mezunu olmak; Yöneylem

Araştırması alanında en az yüksek

lisans yapıyor olmak

91 HAVA HARP OKULU (İstanbul) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABD Öğr. Gör. 5 İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim

Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı,

İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı,

Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin

birinden mezun olmak

92 HAVA HARP OKULU (İstanbul) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL ABD Öğr. Gör. 1 Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olmak;

aynı alanda doktora yapmış olmak

93 HAVA HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Doçent 1 Matematik Bilimi alanında doçent unvanına

sahip olmak; Geometri ve İntegrallenebilir

Sistemler konularında bilimsel yayın

yapmış olmak

94 HAVA HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Matematik Mühendisliği alanında doktora

yapmış olmak; Sayısal Yöntemler ve Parametre

Tahmini konularında bilimsel yayın

yapmış olmak

95 HAVA HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik Bölümü mezunu olmak; Atom ve

Moleküler Fiziği alanında doktora ve Kuantum

konusunda bilimsel yayın yapmış olmak

96 HAVA HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak;

Fizik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

veya Fizik öğretimi alanında en az iki yıllık iş

tecrübesine sahip bulunmak

97 HAVA HARP OKULU (İstanbul) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Kimya veya Kimya Öğretmenliği mezunu

olmak; Kimya alanında en az yüksek

lisans yapıyor olmak veya Kimya öğretimi

alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak

98 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Türk Dili ve Edebiyatı/ Türkoloji alanında

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

99 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD Öğr. Gör. 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve

Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak;

Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında en az

yüksek lisans yapıyor olmak

100 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD Öğr. Gör. 1 Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve

Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak;

Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek

lisans yapıyor olmak

101 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ HARP TARİHİ ABD Ar. Gör. 1 Tarih Bölümü mezunu olmak; Yeniçağ Tarihi

veya Yakınçağ Tarihi alanlarından birinde

doktora yapıyor olmak

102 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ HARP TARİHİ ABD Öğr. Gör. 1 Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor

olmak; Cumhuriyet dönemi Türk Harp Tarihi

alanında bilimsel yayın yapmış olmak

103 HAVA HARP OKULU (İstanbul) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ STRATEJİ VE GÜVENLİK ABD Ar. Gör. 1 Güvenlik Araştırmaları anabilim dalında en

az yüksek lisans yapıyor olmak; güvenlik ve

terörizm alanında öğretim tecrübesine

sahip olmak

104 HAVA HARP OKULU (İstanbul) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık bölümlerinin birinden veya

Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji

bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık alanında en az

yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda

en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak

105 HAVA HARP OKULU (İstanbul) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu

olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

106 HAVA HARP OKULU (İstanbul) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu

olmak; İstatistik alanında en az yüksek lisans

yapıyor olmak

107 KARA HARP OKULU (Ankara) ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

108 KARA HARP OKULU (Ankara) ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması

alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

109 KARA HARP OKULU (Ankara) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HABERLEŞME ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği, Elektronik Eğitimi,

Elektrik-Elektronik Eğitimi, Elektronik ve

Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden

mezun olmak; Haberleşme alanında

doktora yapmış olmak

110 KARA HARP OKULU (Ankara) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik

Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi,

Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden mezun

olmak; Kontrol Sistemleri alanında doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

111 KARA HARP OKULU (Ankara) ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABD Ar. Gör. 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği bölümlerinden birinden

mezun olmak; Kontrol alanında en az

yüksek lisans yapıyor olmak.

112 KARA HARP OKULU (Ankara) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi

alanlarının birinde Enerji konulu doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

113 KARA HARP OKULU (Ankara) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,

Malzeme Bilimi Mühendisliği alanlarının

birinde Malzeme/ İmalat konulu doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

114 KARA HARP OKULU (Ankara) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABD Ar. Gör. 1 Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,

Malzeme Bilimi Mühendisliği alanlarının

birinde Malzeme/ İmalat konulu en az

yüksek lisans yapıyor olmak

115 KARA HARP OKULU (Ankara) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği alanlarının birinde

Ulaştırma konulu doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

116 KARA HARP OKULU (Ankara) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği veya Yapı Mühendisliği

alanlarının birinde Yapı konulu doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak

117 KARA HARP OKULU (Ankara) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi

alanlarının birinden mezun olmak; Yazılım

konusunda doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

118 KARA HARP OKULU (Ankara) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği Yazılım alanında

en az yüksek lisans yapıyor olmak

119 KARA HARP OKULU (Ankara) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi

alanlarının birinden mezun olmak; Donanım

konusunda doktora ve bilimsel yayın

yapmış olmak

120 KARA HARP OKULU (Ankara) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİBER GÜVENLİK ABD Ar. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik

alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

121 KARA HARP OKULU (Ankara) İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktora yapmak; Örgüt

Kültürü ve Adalet konusunda bilimsel

yayın yapmış olmak

122 KARA HARP OKULU (Ankara) ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL ÇALIŞMALAR ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış

olmak; Almanya ve ABD’nin dış politikaları

konularında bilimsel yayın yapmış olmak

123 KARA HARP OKULU (Ankara) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Matematik veya Matematik Öğretmenliği

mezunu olmak; Matematik alanında en az

yüksek lisans yapıyor olmak veya Matematik

öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine

sahip bulunmak

124 KARA HARP OKULU (Ankara) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği

bölümlerinden birinden mezun olmak;

İstatistik alanında en az yüksek lisans

yapıyor olmak

125 KARA HARP OKULU (Ankara) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik alanında doktora ve bilimsel yayın

yapmış olmak

126 KARA HARP OKULU (Ankara) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Kimya Bölümü veya Kimya Öğretmenliği

mezunu olmak; Kimya alanında en az yüksek

lisans yapıyor olmak veya Kimya öğretimi

alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip

bulunmak

127 KARA HARP OKULU (Ankara) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 2 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak

128 KARA HARP OKULU (Ankara) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor

olmak

129 KARA HARP OKULU (Ankara) TARİH BÖLÜMÜ Profesör 1 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında doçent

unvanı kazanmış olmak; Balkan Tarihi

alanında bilimsel yayınları bulunmak

130 KARA HARP OKULU (Ankara) TARİH BÖLÜMÜ Profesör 1 Türkiye Cumhuriyet Tarihi alanında doçent

unvanı kazanmış olmak; Ermeni Meselesi ve

Kafkaslar konularında bilimsel yayınları

bulunmak

131 KARA HARP OKULU (Ankara) TARİH BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve Osmanlı

konar göçerleri konusunda bilimsel yayın

yapmış olmak

132 KARA HARP OKULU (Ankara) TARİH BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış

olmak; Yakınçağ Harp Tarihi/ Askeri Tarihi

alanlarında bilimsel yayın ve araştırma projesi

tecrübesi sahibi bulunmak

133 KARA HARP OKULU (Ankara) TARİH BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Yakınçağ Harp Tarihi konulu doktora

yapmış olmak; Yakınçağ Tarihi ve Harp Tarihi

alanlarında bilimsel yayın ve araştırma projesi

tecrübesi sahibi bulunmak

134 KARA HARP OKULU (Ankara) TARİH BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği mezunu

olmak; Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi alanlarının birinde en az doktora

yapıyor olmak.

135 KARA HARP OKULU (Ankara) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili

Eğitimi/ Öğretimi alanlarının birinde

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

136 KARA HARP OKULU (Ankara) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABD Öğr. Gör. 6 İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim

Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü

ve Edebiyatı bölümlerinin birinden

mezun olmak

137 KARA HARP OKULU (Ankara) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABD Öğr. Gör. 1 Fransızca Öğretmenliği veya Fransız Dili ve

Edebiyatı mezunu olmak

138 KARA HARP OKULU (Ankara) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABD Öğr. Gör. 2 Fars Dili ve Edebiyatı veya Farsça Mütercim

Tercümanlık bölümlerinin birinden

mezun olmak

139 KARA HARP OKULU (Ankara) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABD Öğr. Gör. 1 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olmak
140 KARA HARP OKULU (Ankara) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABD Öğr. Gör. 2 Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı,

Arapça Mütercim Tercümanlık bölümlerinin

birinden mezun olmak

141 KARA HARP OKULU (Ankara) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABD Öğr. Gör. 2 Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Mütercim

Tercümanlık mezunu olmak

142 KARA HARP OKULU (Ankara) SAVUNMA YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK VE GÜVENLİK ARŞ. ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Araştırmaları/

Çalışmaları, Uluslararası Güvenlik

Araştırmaları ve Terörizm konulu doktora

ve bilimsel yayın yapmış olmak

143 KARA HARP OKULU (Ankara) SAVUNMA YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları

Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma Alanında

Teknoloji Yönetimi konulu doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

144 KARA HARP OKULU (Ankara) SAVUNMA YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ABD Ar. Gör. 1 Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları

Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma

Alanında Teknoloji Yönetimi konularından

birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak

145 KARA HARP OKULU (Ankara) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 3 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık bölümlerinden birinden veya

Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji

bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek

lisans yapıyor olmak veya bu alanda en az

iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak

146 KARA HARP OKULU (Ankara) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu

olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

147 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Öğr. Gör. 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Türk Dili

ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak;

Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında en az

yüksek lisans yapıyor olmak

148 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak;

Fizik alanında en az yüksek lisans yapıyor

olmak veya Fizik öğretimi alanında en az

iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak

149 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) İŞLETME BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

150 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) İŞLETME BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 İşletme veya iktisat bölümlerinin birinden

mezun olmak; İşletme veya İktisat alanlarının

birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak

151 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi,

Elektronik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi,

Elektronik ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin

birinden mezun olmak; Elektronik alanında

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

152 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi,

Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi

bölümlerinin birinden mezun olmak; alanında

en az iki yıl öğretim iş tecrübesine sahip

olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği

alanında doktora yapıyor olmak.

153 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu

olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

154 DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık bölümlerinden birinden veya

Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji

bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık alanında en az

yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda

en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak

155 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) ASKERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Tarih veya Tarih Öğretmenliği Bölümünden

mezun olmak; Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ

Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk

İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarının birinde

en az yüksek lisans yapmış olmak

156 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) ASKERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Ceza Hukuku

veya Kamu Hukuku alanından en az yüksek

lisans yapmış olmak

157 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Matematik alanında doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

158 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) YÖNETİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme, İktisat, Maliye alanlarının birinde

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

159 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ELEKTRİK BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

ve Haberleşme Mühendisliği,

Elektronik- Bilgisayar Eğitimi,

Elektronik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi,

Elektronik ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin

birinden mezun olmak; Elektronik alanında

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

160 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ELEKTRİK BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği, Elektirik-Elektronik Eğitimi,

Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden

mezun olmak; Elektrik alanında doktora ve

bilimsel yayın yapmış olmak.

161 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ELEKTRİK BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği, Elektirik-Elektronik Eğitimi,

Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden mezun

olmak; Elektrik alanında en az yüksek

lisans yapıyor olmak.

162 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) TEKNOLOJİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi

alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış

olmak

163 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) TEKNOLOJİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR Öğr. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar

Eğitimi mezunu olmak ve aynı alanda en

az yüksek lisans yapıyor olmak

164 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 4 İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim

Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan

Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden

mezun olmak

165 HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir) EĞİTİMİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık bölümlerinden birinden veya

Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji

bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık alanında en az

yüksek lisans yapıyor olmak veya aynı alanda

en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak

166 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği

mezunu olmak; Harp Tarih, Askeri Tarih,

Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve

İnkılap Tarihi alanlarından birinde en az

yüksek lisans yapmış olmak

167 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Sosyoloji Bölümü mezunu olmak; Sosyoloji

alanında en az yüksek lisans yapmış olmak

168 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Psikoloji Bölümü mezunu olmak; Eğitim

Psikolojisi alanında en az yüksek lisans

yapıyor olmak

169 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 Türk Dili ve Edebiyat veya Türk Dili ve

Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak;

Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında en az

yüksek lisans yapmış olmak veya Türk Dili ve

Edebiyatı Öğretimi alanında en az iki yıl

iş tecrübesi sahibi bulunmak

170 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Öğretmenliği

mezunu olmak; Fizik ve Fizik Öğretmenliği

alanında doktora ve bilimsel yayın

yapmış olmak

171 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Matematik alanında doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

172 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme Yönetim ve Organizasyon alanında

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

173 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 İşletme alanında en az yüksek lisans

yapıyor olmak

174 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 İktisat alanında en az yüksek lisans

yapıyor olmak

175 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği

bölümlerinin birinden mezun olmak;

İstatistik alanında en az yüksek

lisans yapıyor olmak

176 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Hukuk

alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

177 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) ELEKTRİK BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektrik Eğitimi,

Elektrik-Elektronik Eğitimi bölümlerinin

birinden mezun olmak; Elektrik alanında

doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak

178 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) ELEKTRİK BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Elektrik Eğitimi, Elektrik Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve

Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin

birinden mezun olmak; Elektrik Mühendisliği

veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği

alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

179 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik

Eğitimi, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi

bölümlerinin birinden mezun olmak;

Elektronik alanında doktora ve bilimsel

yayın yapmış olmak

180 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik

Mühendisliği, Elektrik Elektronik

Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme

Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik

Eğitimi, Elektronik Haberleşme Eğitimi

bölümlerinin birinden mezun olmak;

Elektronik alanında en az yüksek lisans

yapıyor olmak

181 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar

Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi

bölümlerinin birinden mezun olmak;

bu alanlarının birinde doktora yapmış olmak

182 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol

Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak;

alanında yüksek lisans yapıyor olmak ve

en az iki yıl eğitim-öğretim iş tecrübesine

sahip olmak

183 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Eğitimi,

Mekatronik Mühendisliği,

Mekatronik Eğitimi alanlarından doktora yapmış olmak

184 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Makine veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak; Makine Mühendisliği veya MekatronikMühendisliği alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya en az iki yıl endüstri iş tecrübesi ve en az iki yıl öğretim iş tecrübesine sahip olmak
185 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Otomotiv Eğitimi, Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; Otomotiv alanında doktora yapmış olmak
186 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Otomotiv Eğitimi veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; Otomotiv alanında doktora yapıyor olmak veya alanında en az iki yıl öğretim veya endüstri iş tecrübesine sahip olmak
187 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) UÇAK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak
188 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Tesisat Eğitimi, Enerji Eğitimi, Makine Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; lisans öğrenimi sırasında zorunlu/seçmeli olarak Mekanik Tesisat ile ilgili en az üç ders (Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma vb.) almış olduğunu belgelemek veya bu alanlarda en az iki yıllık öğretim iş tecrübesine sahip olmak
189 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Yapı Eğitimi alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
190 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE Öğr. Gör. 2 İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak
191 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 2 Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden veya Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
192 KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir) EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. 1 Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER