Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Nisan 2017
Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Yrd. Doç. 1 Kimya Öğretmenliği Alanında Doktora

Derecesine Sahip Olmak. Bilimin Doğası

ve Çevre Eğitimi Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Yrd. Doç. 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında

Doktor Unvanına Sahip ve Bu Alanda

Çalışmalar Yapmış Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği Temel Bilimler Dişhekimliği

Temel Tıp Bilimleri

Yrd. Doç. 1 Oral Histoloji alanında deneyimli olmak
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Yrd. Doç. 1 “Biyokimya” alanında Doktora yapmış olmak.

Yara iyileşmesi, kemometri ve oksidatif stres

konularında çalışmaları bulunmak.

Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Eczacılık

Temel Bilimleri

Yrd. Doç. 1 “Fiziksel Kimya” alanında Doktora yapmış olmak.

İlaç etkin maddelerin yüzey aktif maddelerle etkileşimi

ve adsorpsiyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Müesese

Arşivleri

Yrd. Doç. 1 Doktorasını EBYS üzerine yapmış olmak,

E-Devlet ve EBYS konularında yayınları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölgesel Coğrafya Yrd. Doç. 1 Arazi kullanımı, su yönetimi ve akarsu havza

yönetimi gibi Bölgesel Coğrafya konularında

çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd. Doç. 1 Kamusal Alan, Laiklik ve Dini Hareketler,

Sekteryanizm, Araştırma Yöntemlerinde

Etik Sorunu, Kültürel Miras Yönetimi ve

Sürdürülebilirliği konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi Ekonometri İstatistik Yrd. Doç. 1 İstatistik alanında yüksek lisans ve

doktora yapmış olmak, çok değişkenli

istatistik konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi İngilizce İktisat İktisat Teorisi Yrd. Doç. 1 İktisat alanında yüksek lisans ve doktora

yapmış olmak, para politikası ve enflasyon

hedeflemesi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Yrd. Doç. 1 Kelam Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Yrd. Doç. 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında

Doktora yapmış olmak, İtibar Yönetimi ve

Kamu Diplomasisi alanlarında akademik

çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomüh. Yrd. Doç. 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Biyomühendislik

ve/veya Kimya Mühendisliği programlarından almış olmak. Biyopolimer endüstrisinde rekombinant

bakterilerden sellüloz üretimi optimizasyonu

konusunda uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Yrd. Doç. 1 Ruh Sağlığı, Gebelik ve Doğum Psikolojisi alanında

çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 İntertrokanterik kırık cerrahi tedavisinde deneyimli

olmak ve bu konuda uluslararası indekslerde taranan

dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak. Ayak cerrahisi

ile ilgili deneyimli ve uluslararası indekslerde taranan

dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak. Ters omuz

protezi ile ilgili yayınlanmış makalesi olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doç. 1 Nöroşirürji uzmanı olmak, periferik sinir

hasarı tedavisinde kök hücre kullanımı

konusunda araştırma yapmış olmak ve bu

konuda deneyimli olmak, Glial tümör cerrahisi

konusunda deneyimli olmak, spinal enstrümantasyonda enfeksiyon önleyici

implantlar üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 Pediatrik Ortopedik Onkoloji alanında uluslararası çalışmaları olmak. Kemik Tümörleri’yle ilgili uluslararası kitap bölümü yazmak. El Travması konusunda uluslararası yayını olmak. Pediatrik Ortopedi, El Cerrahisi ve Artoskopik Cerrahi alanlarda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 Ortopedik Onkoloji eğitimi veren bir klinikte,

uzman doktor olarak, ilgili alanda aktif olarak çalışmak. Ortopedik Onkoloji alanında kitap bölümü yazmak. Üst Ekstremite Cerrahisi ile ilgili yayınları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd. Doç. 1 Geçici İskemik Atak konusunda klinik araştırma yapmış olmak. Bu konuda birincil indekslerde

taranan yayını olmak ve İngilizce Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında

genetik ve girişimsel nöropsikiyatrik araştırmalar

yapmış olmak ve SCI kapsamında yayınlanmış olması. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

alanında Ulusal bilimsel projede yürütücülük yapmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehab. Yrd. Doç. 1 Koksigodini ve elektrofizyoloji konularında SCI-Expanded kapsamında indekslenen dergilerde makalesi olmak, herediter polinöropatiler konusunda uluslararası dergilerde yayını olmak, elektrofizyoloji

konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yrd. Doç. 1 Kahverengi yağ dokusunun insan

metabolizması ile ilişkisi hakkında deneyim

sahibi olmak ve

uluslararası indekslerde yayınlanan dergilerde yayını bulunmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler