Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Nisan 2017
Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO UNVAN AD. ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 Biyoloji Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 Doçent Unvanının Fizik Eğitimi Dalından

Almış Olmak ve Açık Alanlarda Fizik Eğitimi

İle İlgili Bilimsel Çalışmaları Yapmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 Piyano Öğretimi Alanında Çalışmalarının ve Yayınının Olması.
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 Yükseklisans ve Doktorasını “Didaktiksel Dönüşüm Teorisi (Transpozisyon Didaktik) Kapsamında

Fen Eğitimi Üzerine Yapmış Olmak,

Doçentlik Unvanını Fen Eğitimi Üzerine

Almış Olmak Bu Alanda Yayınları Olmak ve

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında Genetik ve

Biyoteknoloji ve Genel Biyoloji Derslerini Vermiş Olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 Bireysel Psikolojik Danışma Grupla

Psikolojik Danışma ve Danışma Kuramları

Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Aktüerya Profesör 1 İstatistik alanında doktora yapmış olmak,

nicel karar yöntemleri alanında

doçent ünvanı almış olmak, istatistik ve

aktüerya konularında çalışmaları bulunmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Profesör 1 Farmakognozi – Farmasötik Botanik alanında

Doçent unvanı almış olmak. Asteraceae familyası

bitkileri üzerinde çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Profesör 1 III. Selim ve II. Mahmut Devri Modernleşmesi,

Askeri Reform Tarihi ve Mısır Sorunu

konularında çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 Klasik Türk Edebiyatı Çağatay Sahası

üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Profesör 1 Milliyetçilik, Ethnisite, Çokkültürlülük ve

Postyapısalcılık alanlarında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Fotoğraf Profesör 1 Portre Fotoğrafı konusunda görsel ve

yazılı çalışmalarda bulunmuş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Doçent 1 Tasarım alanında Doçent unvanı almış olmak.

Hacim tasarımı, iç mekantasarımında renk-ışık

alanlarını kapsayan akademik çalışmalarının

olması ve bu alanlarda ders deneyiminin bulunması.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Profesör 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Profesör 1 Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi alanında

Doçent unvanı almış olmak, Psikolojik Taciz

ve İş Etiği alanlarında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Profesör 1 Din Eğitimi, Din Hizmetleri ve Rehberlik, Dini ve

Manevi Danışmanlık Konularında Çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk-İslam Edebiyatı Doçent 1 Türk-İslam Edebiyatı Alanında Doçent olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bilişim Profesör 1
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doçent 1
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Sermaye yapısı ve piyasa etkinliği konularında yayımlanmış

bilimsel çalışmaları olmak. Muhasebe ve Finansman

lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kontrol Sistemleri Profesör 1 Doçentliğini Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği Bilim alanında almış olmak.

Sürü sistemlerin
kararlılığını ve çok ajanlı dinamik sistemlerde

koordinasyon problemleri üzerine yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Doçent 1 İklimsel Modelleme konusunda çalışmaları ve

jeotermal enerji üzerine yayınları olmak, tercihen

yurtdışında bu konularda ihtisas yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 1 Doçentliğini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bilim alanında almış olmak. Akım modlu devrelerin

CMOS gerçeklemeleri ve MOSFET parazitikleriyle

filtre tasarımı üzerine yayınları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında

Doçent unvanı almış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Kamu Politikası Profesör 1 Maliye alanında doçent unvanı almış olmak.

Mali konseyler, mali kurallar, yolsuzlukla mücadele,

yerelleşme konularında

yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 Yerel Yönetimler, kent ve çevre politikası alanında

doçent unvanı almış olmak. Yerel Yönetimler,

kent ve çevre politikası alanında ulusal ve

uluslararası yayımları bulunmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Akut Karın Ağrısı patolojileri konusunda deneysel ve

klinik araştırma yapmış olmak, bu konularda

birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak.

İngilizce Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları Uzmanı ve Hematoloji Yandal Uzmanı olmak.

Kemik iliği nakli ve kök hücre aferezi flowsitometri

alanlarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Klinik beceri eğitimi ve ölçme değerlendirme

konularında deneyimli olmak. Birinci basamak

sağlık hizmet sunumu alanında yayınları olmak.

Aile hekimi Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Uyku yoksunluğunun kardiyovasküler sisteme

etkileri konusunda uluslararası dergilerde

birinci isim yazar olduğu birden fazla orjinal makale sahibi olmak, Atriyal fibrilasyon hastalarında sol

atriyal apendiksinkapatılması ile ilgili eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ve tedavisinin kardiyovasküler sisteme

etkileri konusunda SCI kapsamına giren

dergilerde birinci isim yazar olduğu birden

fazla orijinal makale sahibi olmak, Avrupa Birliği

metodolojisine göre proje hazırlama eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Kardiyoloji Doçenti olmak. Kardiyak görüntüleme ve pulmonerhipertansiyon konusunda yayın yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,

Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahi

Doçent 1 Rekonstrüktif mikrocerrahi konusunda deneyimli ve yayın sahibi olmak, Kraniofasiyal cerrahi konusunda yayın sahibi olmak, Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi alanında Ulusal ve Uluslararası yeterlilik belgesi sahibi olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER