Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Nisan 2018
Marmara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 Bilgisayar Destekli ve Proje Tabanlı Öğretim

Tasarımı, Öğretim Stili ve Kavram

Karikatürleri konularında çalışmalar yapmış

olmak. Modüler Öğretim Tasarımı

ve Metefor Analizi konularında çalışmış olmak.

Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Öğretim

Tasarımı yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği

Klinik Bilimleri

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 Lokal hemostatik ajanlar, lökosit ve

trombositten zengin kan konsantreleri

ve hyaluronik asit’in ağız diş ve çene cerrahisi

alanında kullanımları ile ilgili çalışma

yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği

Klinik Bilimleri

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 1 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doktora

yapmış olmak, Endodontik Radyoloji alanında

çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği

Klinik Bilimleri

Pedodonti Doçent 1 Pedodonti Anabilim Dalında Erken Çocukluk

Çağı çürüklerinin anneden çocuğa geçişinin

genetik tanı yöntemleri ile saptanması

konusunda Doktora yapmış olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi Mütercim

Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Almanca) Profesör 1 Doçentliğini dilbilimi alanında almış olmak;

AHCI endeksli dergilerde Alman dili alanında

en az bir yayını olmak; Dilsel Stereotipler ve

çeviri, kültürlerarası ve kültürler üstü

(transkültürel) iletişim ve çeviri ilişkisi

hakkında yayınları olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik Topoloji Profesör 1 Zayıf süreklilik ve konveks kümeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 Ftalosiyanin sentezi, karakterizasyonu, fiziksel

ve kimyasal özellikleri ve taç eter sentezi

konularında Uluslararası SCI İndekse giren

dergilerde yayınları olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devletinde

Askeri ve Siyasi Gelişmeler, Türk-Alman

İlişkileri ve 2. Dünya Savaşı İstanbul’unda

Sağlık ve Sosyo-Ekonomik Tarihle ilgili

çalışmalar yapmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 1 Tiyol-en poss nanokompozitleri, tiyol-en klik ve yanma dirençli poliimid konularında SCI yayını olmak ve Organik Kimya Anabilim Dalında ders vermiş olmak.
Fen- Edebiyat Fakültesi Mütercim

Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Doçent 1 Fransızcanın eğitimi/öğretim, çeviri eğitimi

(Hata çözümlemesi, çeviri stratejileri,

görsel-işitsel çeviri) alanında çalışmaları olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent 1 Yeniçağ Osmanlı Kurumları alanında

yayımlanmış çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Temel

Eğitim

Temel Eğitim Profesör 1 Yükseklisans ve Doktorasını Modern Batı Sanatı

ve Çağdaş Sanat alanında yapmış olmak ve bu

alanda en az 10 yıl ders vermiş olmak. Modern

ve Çağdaş Türk Sanatı alanında ulusal ve

uluslararası çalışmalar ve yayınlar

yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 2 Alanında Doçent olmak.
İktisat Fakültesi Çalışma

Ekonomisi

ve Endüstri İliş.

Çalışma Ekonomisi Profesör 1 Sosyal Politika alanında Doçent unvanına

sahip olmak. Emek Piyasaları ile ilgili yayınları

bulunmak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Bölümünde Lisans ve Lisansüstü

dersler vermek.

İktisat Fakültesi Ekonometri Ekonometri Doçent 1 Ekonometri alanında Doçent unvanına sahip

olmak. Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi

alanında ders vermiş ve çalışmalar

yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Temel İslâm

Bilimleri

İslâm Hukuku Profesör 1 İslam Hukuku alanında Doçent olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler

ve Tanıtım

Halkla İlişkiler Profesör 1 Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış ve

Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusuyla ilgili

akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi Almanca İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe Bilimi Alanında Doçent Unvanı

almış olmak. Muhasebe konularında “en az”

Lisans düzeyinde Almanca Lisanında

ders vermiş olmak.

İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Profesör 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Yüksek

Lisans ve Doktora yapmış olmak. Pazarlama

Alanında Doçent olmak. Pazarlamada Güncel

Yaklaşımlar ve Mağaza Yönetimi konularında

dersler vermiş olmak. Dijital Pazarlama ve

Sosyal Medya konularında yayınları olmak.

İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora

yapmış olmak. Doçentliğini Yönetim ve Strateji

Alanında almış olmak. Aile İşletmeleri ve

Kurumsallaşma Alanında Çalışmalar yapmış

olmak. Kurumsal Performans Yönetimi

konusunda ders vermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi Endüstri

Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Profesör 1 Endüstri Mühendisliği alanında Doktora

yapmış olmak, çok kriterli karar verme

konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmak.

Yurtdışında bir kurumda en az bir akademik yıl

mesleği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

tercih sebebidir.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük

Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bil. Profesör 1 Hareket ve Antrenman Bilimleri ve Sporda

Performans Testleri alanında araştırmaları

olmak. Futbol uzmanlık alanında UEFA PRO

lisans belgesine sahip olmak. TUDOR Eğitimci

belgesine sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi Mekatronik

Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Sis. Profesör 1 Mekatronik Mühendisliği Bölümünde lisans

seviyesinde en az 2 yıl, lisansüstü seviyede

en az 2 yıl ders vermiş olmak, uluslararası

birincil indekslerde taranan dergilerde;

Dalgacık Dönüşümü, Yapay Sinir Ağları,

Ani Güç Hesaplamaları üzerine yayınlanmış

çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mekanik Metalurjisi Profesör 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde

Lisans seviyesinde en az 3 yıl, lisansüstü

seviyede en az 2 yıl ders vermiş olmak.

Uluslararası birincil indekslerde taranan

dergilerde; Farklı Alüminyum Alaşımlarının

Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Sürtünme

Karıştırma Nokta Kaynağı konularında

yayınlanmış çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 Nükleer Tıp uzmanı olmak, TARE tedavisi ve

kahverengi yağ dokusu fizyolojisi konusunda

deneyimli olmak

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi Patoloji uzmanı olmak,

hematopatoloji ve nöropatoloji konularında deneyimli olmak ve bu konularda yayınlanmış çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyofizik Profesör 1 Biyofizik doçenti olmak, lösemi hücrelerinde ve travma sonrası stres modeli konusunda çalışması olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Allerji ve İmmünoloji yan dal uzmanı olmak, primer immün yetmezlikler alanında çalışma deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. Profesör 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, psikiyatrik yüksek risk alanında nörobilişsel ve klinik araştırmalarla uluslararası yayını olmak, erken başlangıçlı psikoz ve duygudurum bozuklukları ile ilgili klinik deneyimi bulunmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler