Akademik Personel | 26 Mart 2019, Salı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

12 Aralık 2016
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Müracaatta İstenen Evraklar:

1 – Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgileri belirtilen müracaat dilekçesi.

2 – Özgeçmiş

3 – 2 adet fotoğraf

4 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 – Yabancı Dil Belgesi.

6 – Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (Onaylı suretleri)

7 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

8 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar Doktora/Uzmanlık Belgesi (Doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. (Yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

9 – Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna müracaatlar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evraklar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir).

10 – Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı dosyalar ile postayla yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yardımcı Doçent 3 1 Türk lehçeleri söz varlığı üzerine doktora yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Yardımcı Doçent 5 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 4 1
Kastamonu Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Endotel fonksiyon bozukluğu ile Koroner Arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi üzerine ihtisas yapmış olmak
Kastamonu Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Myoblast hücre hattında farklılaş-maya gen etkisi üzerine doktora yapmış olmak
Kastamonu Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Profesör 1 1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Doçent 2 1
       

BENZER HABERLER