Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

1 Haziran 2016
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       
 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (yDs)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Ünvan Şartları

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

Muafiyet

1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

2- 5/9/2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ yürürlükten kaldırılmıştır.

3(Geçici)- Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olarak bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

4(Geçici)- Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35’i, ALES puanının %50’si, varsa yabancı dil puanının %15’i esas alınarak, atama yapılabilir.

Yürürlük

5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.

İstenen Belgeler

– Başvuru Dilekçesi (Başvurduğu Ana Bilim Dalı Belirtilmelidir)

– Özgeçmiş

– 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Lisans Mezuniyet Belgesi Onaylı Fotokopisi

– Lisans Not Durum Belgesi Onaylı Fotokopisi

– ALES Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

– Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

– Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Son bir ay içinde alınmış olması)

– Lisansüstü Not Durum Belgesi (Son bir ay içinde alınmış olması)

– Askerlik Durum Beyanı

NOT: Lisans Not Durum Belgesi (Adayların 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından geliştirilen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)

* Bir lisansüstü programda öğrenim süresi içerisinde (yüksek lisans için 3 yıl, doktora için 6 yıl) öğrenim görüyor olmak.

*Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili Enstitüye başvurulması gerekmektedir (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

Sınav Takvimi

Duyuru Başlama : 30 Mayıs 2016

Son Başvuru : 13 Haziran 2016

Ön Değerlendirme Sonuçları : 17 Haziran 2016 Giriş Sınavı : 20 Haziran 2016

Sonuç Açıklama : 27 Haziran 2016

Başvuru Yeri : KSÜ Avşar Yerleşkesi ilgili Enstitü Müdürlükleri

Sonuçların açıklanacağı internet adresi : www.ksu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Ana Bilim Dalı Açıklama Kadro Tipi Kadro Sayısı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültelerin Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Arş.Gör. 1
Tarih Tarih Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Arş.Gör. 1
Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Arş.Gör. 1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ana Bilim Dalı Açıklama Kadro Tipi Kadro Sayısı
Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak Arş.Gör. 1
Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak Arş.Gör. 1
Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak Arş.Gör. 1
Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak Arş.Gör. 1
Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora yapıyor olmak Arş.Gör. 1
Fen Bilgisi Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak Arş.Gör. 1
       

Kolay Hobiler