Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 23 Akademik Personel Alımı Yapacak

21 Haziran 2019
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 23 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çeşitli alanlarda 23 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİANABİLİM DALIUNVANADETDERECEAÇIKLAMA
Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikProfesör11Lisans çalışmalarını veteriner hekimliği, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını genetik alanlarında tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını Biyoloji bilim alanından almış olmak. Hücre ölümü, genomiks ve kodlamayan RNA alanlarında bilimsel projeleri yönetecek bilgi birikime sahip olmak ve bu alanlarda uluslararası yayınları bulunmak. Ulusal ve uluslararası proje yürütme deneyimi bulunmak Moleküler Biyoloji, Etik, Gene ifadeleri ve Genomiks gibi alanlarda lisans ve lisansüstü dersler
vermek
Fen FakültesiMatematikDoçent11Fizik Alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Fizik bilim alanından almış olmak. Matematiksel fizik, kuantum mekaniği ve kuantum çok parçacıklı sistemlerinde noktasal etkileşmeler
konularında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.
Fen FakültesiMatematikDoktor Öğretim Üyesi15Matematik Alanında Doktora Derecesine sahip olmak, Geometrik Topoloji ve Düğüm Teorisi konularında bilimsel çalışmaları ve yayınları
olmak.
Fen FakültesiFizikProfesör11Fen Bilimleri ve Matematik temel alanının Fizik bilim alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Grafen ve yarıiletken nanoyapılarda elektron korelasyonları, manyetik ve optik özellikler üzerine kuramsal çalışmalar/yayınlar yapmış olmak. Kuantum Monte Carlo ve konfigürasyon etkileşimi gibi çoktanecik fiziğinin hesaplamalı
yöntemleri konusunda yetkin olmak.
Mühendislik FakültesiBiyomühendislikDoktor Öğretim Üyesi15Kimya alanında doktora ünvanına sahip olmak, doktora derecesini yurtdışında almış ve doktora sonrası araştırmacı olarak yurtdışında çalışmış olmak. "Proteinlerin üretilmesi, katlanmalarının spektroskopik yöntemlerle araştırılması konularında yayınları olmak. Proteinler ve nükleik asitler için küçük molekül ve/veya peptit bazlı inhibitörler tasarlanması, protein esaslı tanı sistemleri geliştirilmesi ve tek bölgeli
(single domain) antikorlar alanlarında araştırma deneyimi olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiDoçent11Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanından almış olmak. Kimya Mühendisliği bilim alanından doçent unvanına sahip olmak. Organik bileşiklerin kritik altı ve/veya üstü suda davranışları, bozunumu, değerli kimyasallara dönüştürülmesi ve hidrotermal elektroliz yöntemi konularında çalışmaları ve uluslararası
yayınları olmak ve bu konularda yurtdışı destekli proje yürütmüş olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiDoçent13İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak, Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Bilim alanında almış olmak ve yol yüzey kaplamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğDoktor Öğretim Üyesi15İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Geoteknik alanında doktora yapmış olmak ve sonlu eleman metoduyla zemin modellemesi konusunda çalışmaları olmak
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDoçent11Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentlik derecesi almış olmak. Bilgisayar ağları güvenliği, model- tabanlı yazılım testi, yazılım sağlamlığı ve güvenilirliği ile Bayes ağları konularında yayınlara sahip olmak. Bilgisayar ağları güvenliği ve yazılım
testi konularında ders vermiş olmak
Mühendislik FakültesiMalzeme Bilimi ve MühendisliğiProfesör11Hesaplamasal malzeme bilimi yöntemlerinde ve yöntem geliştirilmesi konularında, malzemelerin kuantum mekaniksel modellenmeleri ve simülasyonları; taşınım olayları, yeni nesil malzemelerin fiziği konularında deneyim ve uluslararası prestijli dergilerde yayın sahibi
olmak
Mühendislik FakültesiMalzeme Bilimi ve MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi13Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından lisans ve/veya lisansüstü derecelerine sahip olmak. Taramalı uç mikroskopisi, taramalı uç mikroskopisi ile malzeme karakterizasyonu/veri analizinde, fonksiyonel nano-malzemelerin modellenmesi konularında deneyimli ve
uluslararası prestijli dergilerde yayın sahibi olmak.
Mühendislik FakültesiMalzeme Bilimi ve MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi13Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından lisans ve/veya lisansüstü derecelerine sahip olmak. Geçirimli elektron mikroskopisi (TEM) alanında ve EELS, STEM tekniklerinde deneyim sahibi olmak. Fonksiyonel nanomalzeme sentezi ve karakterizasyonu, nano- malzemelerin geçirimli elektron mikroskopi teknikleri ile karakterizasyonu, yüzey plazmonlarının geçirimli elektron mikroskopları ile incelenmesi konularında deneyim ve uluslararası prestijli dergilerde
yayın sahibi olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiDoçent12Makine Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanına sahip olmak. Alüminyum ve Magnezyum gibi hafif metal matrisli nanokompozit malzemelerin üretimi ve sıvı fazda prosesleri ile metalik malzemelerin ileri mikroyapı karakterizasyonu alanlarında uluslararası yayın ve
araştırma deneyimine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiDoçent12Makine Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanına sahip olmak. Mikro/nano-ölçek gaz akışları, mikro/nano-ölçek sıvı akışları, mikro/nano-ölçek ısı transferi, mikro/nano-ölçek elektrokinetik etkileşimler ve moleküler seviye hesaplama teknikleri alanlarında
uluslararası yayın ve araştırma deneyimine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiDoçent12Biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında doçent ünvanına sahip olmak. Doktora sonrası yurtdışı araştırma deneyimine sahip olmak. Gıda biyoteknolojisi, fermantasyon teknolojisi ve biyoproses mühendisliği alanında araştırma deneyimine ve bakteri, maya veya küf kullanarak biyo-ürünlerin üretimi, prebiyotik üretimi, ve gıda ve tarım atıklarının değerlendirilmesi
konularında uluslararası yayınlara sahip olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkDoçent11Doçentliğini mimarlık bilim alanından almış olmak. Sürdürülebilir
tasarım, kırsal kalkınma, binaların çevresel ve enerji performansı konularında araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkDoktor Öğretim Üyesi15İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tasarım süreçlerinde
disiplinlerarası yaklaşım ve işbirliği konularında araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkDoktor Öğretim Üyesi15Yapı bilgi modellemeleri konusunda doktorasını yapmış olmak. Mimari proje safhalarında teknoloji kullanımı, yapı bilgi modellemesi ve sanal
tasarım ve yapım konularında araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
Profesör11İlgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Ulaşım planlaması ve
ulaşım modellemesi konularında araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaDoktor Öğretim Üyesi14Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Uzaktan Algılama alanında doktora yapmış olmak. Kentsel yaşam kalitesi, dirençlilik ve kentsel çevresel
sorunlar konularında araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaDoktor Öğretim Üyesi15Şehir ve Bölge Planlama alanında doktorasını yapmış olmak. Bölgesel
ekonomik büyüme ve ulaşım altyapısı alanlarıyla ilişkili niceliksel analiz yöntemleri kullanarak yapılmış araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiMimari RestorasyonDoçent11Doçentliğini mimari koruma, yenileme ve restorasyon alanından almış olmak. Tarihi yapıların korunması, restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi, savaş ve çatışma durumunda kültürel mirasın korunması
ve kültürel turizm konusunda araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiMimari RestorasyonDoktor Öğretim Üyesi13Yüksek lisansını restorasyon ve doktorasını mimarlık alanında yapmış olmak. Tarihi tuğla, harç, sıva ve taşların fiziksel, mekanik, mineralojik, kimyasal ve mikroyapısal özelliklerinin karakterizasyonu konularında
araştırmaları ve yayınları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 – İstenen Belgeler:
a)Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca
araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)
b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek
c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.
2 – Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
3 – Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 21/05/2019 tarih ve
15/5 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4 – Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5 – Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler