Akademik Personel | 27 Mayıs 2018, Pazar

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Şubat 2018
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc. Adet Nitelik
1 Eczacılık Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 2 1 Analitik Kimya alanında Doktora yapmış

olmak. Kimya bilim alanında Doçent unvanı

almış olmak. Elektrokimyasal Biyosensörler

konusunda yayınlanmış araştırmaları olmak.

2 İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Devletler Hukuku Profesör 1 1 Doçentliğini Milletlerarası Kamu Hukuku

Bilim alanından almış olmak, Uluslararası

Hukukta Başarısız Devletler ve Uluslararası

Hukukta Vatandaşlık konularında çalışma

yapmış olmak.

3 İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Doçent 1 1 Doçentliğini Avrupa Birliği Bilim alanından

almış olmak, Avrupa Birliği’nde Siyasi

Entegrasyon Modelleri ve Farklılaştırılmış

Entegrasyon konularında çalışma

yapmış olmak.

4 İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Ticaret Hukuku Doçent 1 1 Doçentliğini Ticaret Hukuku Bilim alanından

almış olmak, Şirketler Hukukunda Yönetim

Kurulu, Ticari İşletme Hukukunda Acentelik

ve Rekabet Hukuku alanlarından çalışma

yapmış olmak.

5 İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji Bilim

alanından almış olmak, Yetkinliğe Dayalı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplumsal

Cinsiyet Rolleri konularında

çalışma yapmış olmak.

6 İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji Bilim

alanından almış olmak, Örgüt Geliştirme,

Örgüt Kültürü, Yönetim ve Girişimcilik

alanlarında çalışma yapmış olmak

7 İslami İlimler Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1 Yahudi Ahit Geleneğinde Nuh Kanunları

ve Nuhilik konusunda çalışma yapmış olmak.

8 İslami İlimler Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1 İslam Hukuk Düşüncesinde Maslahat ve

İslam Hukukunda Rehin konularında çalışma

yapmış olmak.

9 Mühendislik ve Mimarlık Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Profesör* 1 1 GPS Destekli Havai Nirengi konusunda

çalışmış olmak ve Uzaktan Algılama, CBS, GPS

ve Fotogrametri alanlarında akademik

çalışmaları ve yayınları bulunmak.

10 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Doçent 1 1 Organik Optoelektronik Sistemler ( OLED,

DSSC, Perovskite Güneş Hücreleri)

alanında çalışmaları olmak.

11 Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 1 Doktorasını ve Doçentliğini Beslenme ve

Diyetetik alanından almış olmak ve

GastroözofagealReflü, Kronik Obstrüktif

Akciğer Hastalığı, Anemi ve Depresyonda

Beslenme konularında çalışmalar

yapmış olmak.

12 Sanat ve Tasarım Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Yardımcı Doçent 3 1 İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak.

Gazetecilik alanında Kültürlerarası İletişim

konusunda doktora yapmış olmak,

KAÇD-Sosyal Medya ve Medya Eğitimi

üzerine yayın yapmak.

13 Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Yardımcı Doçent 2 1 Bilimetri ve Bibliyometri ile Dilsel

Değişkenlerle Çok Kriterli Karar Destek

Sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

14 Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Deneysel Ülseratif Colit Modelinde

Strontium Chloride kullanımı konusunda uluslararası hakemli dergilerde yayını olmak.

15 Tıp Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yardımcı** Doçent 1 1 Fizyoloji (Tıp) alanında doktora derecesine sahip olmak. En az 1 (bir) yurtdışı deneyimi olmak. Deney hayvanlarında kanser modelleri ve iyon kanalları konularında uluslararası hakemli dergilerde yayınları olmak. Deney hayvanları kullanım ve eğitici sertifikaları olmak.
16 Turizm Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Profesör 1 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Turizm alanında Doçent unvanı almış ve Kültürel Mirasın Turizmde Değerlendirilmesi, Türk El Sanatlarının Turizmde Değerlendirilmesi, Turizmde Pazarlama Bilgi Sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak, Turist Rehberliği Ruhsatnamesine sahip olmak.
17 Turizm Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent* 1 1 Doktora öğrenimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Gıda Mühendisliği Alanında Doçent Unvanı almış ve Gıda Maddelerinin Pişirilmesi İşleminin Modellenmesi, Geleneksel Gıdaların Üretilmesi, Unlu Mamullerin Formülasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Diğer Şartlar:

1 – 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

5 – Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 (Altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

6 – Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7 – Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (B) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

8 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu kadroya İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

** Bu kadroya Tıp Fakültesi haricinde diğer fakülte mezunları da başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER