Akademik Personel | 25 Nisan 2019, Perşembe

İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

9 Ağustos 2018
İstanbul Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,

2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

4- Adli Sicil Kaydı,

5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

7- Kimlik Fotokopisi

8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3- Adli Sicil Kaydı,

4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

NOTLAR:

1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ağız Yüz Çene Cerrahisi PROFESÖR 1
Nöroloji PROFESÖR 1 Serebrovasküler-İnme alanında deneyimli ve Uluslararası klinik ve

genetik çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 Çocuk Nefrolojisi Yandal uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji PROFESÖR 1 Antifungal duyarlılık ve MALDI-TOF MS konusunda deneyimli

ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi DOÇENT 1
Göğüs Cerrahisi DOÇENT 1 Erişkin ve Pediatrik Hastalarda Minimal İnvazif Timus Cerrahisi

alanında deneyimli olmak.

Histoloji ve Embriyoloji DOÇENT 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını veya Doktorasını

tamamlamış olmak.

Biyoistatistik DOÇENT 1 Çarpık sürekli dağılımların histogramla gösterimi alanında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Cerrahisi DOÇENT 1 Minimal İnvazif Pediatrik Cerrahi ve Pediatrik Tümör Cerrahisi

konularında deneyimli olmak.

Biofizik DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Biyofizik alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, hematopoetik

kök hücreler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Nefroloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış

olmak.

Nükleer Tıp DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi ve geliştirmesi üzerine

bilimsel çalışmalar yapmış olup, bu alanda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Radyoloji DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Girişimsel ve diagnostik nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Genel Kamu Hukuku DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Klasik Arkeoloji DOÇENT 2
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DOÇENT 1
Hititoloji DOÇENT 1
Bizans Sanatı DOÇENT 1
FEN FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik PROFESÖR 1 Antibiyotiklerin elektrokimyasal immobilizasyonu alanında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik DOÇENT 1 Gıda ve yemlerde GDO analizi ve bitkilerde selenyum metabolizması

konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji DOÇENT 1 Bakır ve Galvanizli çelik yüzeylerde mikrobiyolojik korozyon ve diş

ünitelerinde mikrobiyal kontaminasyon konularında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

Hidrobiyoloji DOÇENT 1 Deniz fitoplanktonu ve dinofilagellat dinlenme kistleri ile kültürleri

üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Botanik DOÇENT 1 Azolla, petrol hidrokarbonları, naftalen, fenantren, fitoremediasyon ve

gravitropizma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Botanik DOÇENT 1 Lepidium L. ve Centaurea L. cinsleri ile Pteridaceae familyası ve ballı bitkiler üzerine sistematik taksonomikbilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Atom ve Molekül Fiziği DOÇENT 1 Polipeptid yapıların modellenmesi ve peptid yüklü nanopartiküller üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat Politikası PROFESÖR 1 Para Talebi Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Üretim Yönetimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, Bilişim Teknolojileri ve Veri Madenciliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasotik Teknoloji DOÇENT 2
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Tarihi DOÇENT 1
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hastalıklar DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Yapı Yönetimi konularında doktora eğitimini tamamlamış, bilimsel çalışmalar yapmış ve projelerde görev almış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi DOÇENT 1
Kimyasal Oşinografi DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Deniz Bilimleri ile Çevre Kirliliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve deneyimli olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER