Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Güzel Sanatlar Alanında Akademik Teşvik Üzerine Bir Değerlendirme

Güzel Sanatlar Alanında Akademik Teşvik Üzerine Bir Değerlendirme
       

GÜZEL SANATLAR ALANINDA AKADEMİK TEŞVİK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
PROBLEMLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KISIMLAR ve ÖNERİLER

1-      Karma sergilerin puanlamasında katılımcıların sırası esas alınması: Teşvik puanlarının hesaplanmasında karma sergiler bilimsel makalelerdeki gibi birinci isim, ikinci isim, üçüncü isim şeklinde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bilindiği gibi bir karma sergi, ortalama 10 ile 60 kişi arasında gerçekleştirilebiliyor. Katılımcıların sırası da genellikle alfabetik sıraya göre katalogda yer alıyor. Eğer adınız ya da soyadınız ‘Z veya Y’ ile başlıyorsa teşvik puanı olarak neredeyse sıfıra yakın bir puan alıyorsunuz. Katılımcının teşvik puanı (sergi mantığıyla örtüşmeyen), katılımcı sırası ve sayısına bölünerek bulunmaktadır. Örneğin 47 katılımlı karma bir sergide birinci sırada olan katılımcı, teşvik esasına göre 0.128 puan alabilmektedir.

2-      İlgili yasada, “Yıl içinde tekrar eden sergi ve faaliyetlere mükerrer puanlama yapılamaz” İfadesi yer almaktadır. Akademik anlamda belirli bir konsepti olan tematik kişisel bir serginin oluşumu ortalama 2-3 yılda bir gerçekleşebilmektedir. Daha sonra bu sergi, yurtiçi ve yurt dışında farklı kentlerde sergilenebilmektedir. Aynı devlet sanatçılarının turneye çıkması gibi.  Bu bakımdan 2-3 yılda hazırlanan bir sergi farklı illerde, ülkelerde (bir yıl için en çok iki kez) sergilenebilmelidir. Bu durumun hem sanatçının mensup olduğu üniversitenin, hem de sanatçının tanınırlığı açısından önemli bir etkinlik olarak düşünülmesi daha uygundur.
Puanlamada sergi tekrarı, istismar olasılığına karşı bir önlem olarak düşünülmüş olabilir. Ancak bir kişisel serginin akademisyene maliyeti, ortalama teşvik getirisinden daha yüksek olduğu için diğer alanlara göre böyle bir istismar olasılığı daha düşüktür.

3-      Karma sergilere tanınan puanın yetersizliği: Özellikle ülkemizde bazı yarışmalı karma sergiler (Devlet Resim Heykel, DYO, Şefik Bursalı v.b) oldukça önemli sergilerdir. Bu tür kurumsal, yarışmalı sergilerde bir yapıtın sergilenmesi bazı kişisel sergilerden daha prestijli olabilmektedir. Bu bakımdan karma sergilerin diğer sanatsal etkinliklere göre katkı puanının çok düşük olmaması gerektiğini, sergiye katılımcı sayısı ve sırasına bakılmaksızın her katılımcı puanının eşitlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

4-      Teşvik yasası gereğince ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiri ve posterlerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaması ulusal kongre ve sempozyumlara katılımı zayıflatacaktır. Bu durum ulusal düzeyde yapılan bilimsel, sanatsal araştırma ve paylaşımları olumsuz etkileyebilir.

5-      Teşvik puanı ve öğretim görevlileri: Bilindiği gibi akademik yükselme, bilim ve sanat yapma zorunluluğu olmayan öğretim görevlilerinin kendilerini geliştirmeleri ve motivasyonları bakımından teşvik puanları önem taşımaktadır. Bu durum üniversitelerin/fakültelerin akademik düzeyinin yükseltilmesine katkı açısından önemli bir kazanım olarak düşünülmektedir. Bu nedenle öğretim üyelerine göre daha kısıtlı bilim ve sanat yapma olanaklarına sahip öğretim görevlilerinin teşvik puanlarının hesaplanmasında katsayı, mevcut durumdan daha da yüksek tutularak öğretim görevlileri lehine pozitif bir ayrımcılık yapılabilir.

6-      Teşvik puanı ve yayınlanmış kitaplar: Teşvik yasasından önce öğretim elemanlarının yayınlanmış kitapları teşvik kapsamı dışında tutulmaktadır. Bir kereye mahsus olmak üzere (son baskı tarihi göz önüne alınarak) kitapları ve halen okutulan ders kitapları teşvik kapsamına alınmalıdır.

7-      Projeler: Üniversitelerin bilimsel araştırma projelerine (BAP), TUBİTAK benzeri kriterler getirilerek teşvik puanı yükseltilmeli, bu olamayacaksa puanları mevcut durumdan daha aşağı çekilmeli, ya da teşvik kapsamından çıkarılmalıdır. Çünkü puan getirisinden dolayı projelere yapılan aşırı başvuru, projelerin niteliğini/kalitesini ve üniversite bütçesini olumsuz etkileyebilir.

8-      Sanatsal etkinlik alanları: Teşvik yasasındaki faaliyet puanlama tablosuna bakıldığında sanat dallarına ilişkin faaliyet alanlarının sınırlı tutularak genellendirildiği görülebilmektedir.  Bianel, Work Shop, Performans v.b. etkinliklere ilişkin vurgu yapılmamıştır. Bazı faaliyetler ise “diğer” seçeneğinde gösterilmiş olup puanlaması oldukça düşüktür.

Öğr. Gör. Kazım ARTUT / Çukurova Üniversitesi /Eğitim Fakültesi /ADANA

       

Kolay Hobiler