Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

2 Kasım 2016
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 – Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – 2 adet fotoğraf

4 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 – Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 – ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 – Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 – Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Ünvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Genel Cerrahi Cerrahi onkoloji ve gastroenteroloji cerrahisi yandal belgesi olup karaciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Organik Kimya Heterosiklik bileşikler ve asitlik sabitleri üzerine çalışmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. İstatistik Uygulamalı İstatistik Uygulamalı İstatistik ve Doğrusal olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih T.C. Tarihi Halkevleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Yakınçağ Tarihi Osmanlıda toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan kurumlar hakkında araştırmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Tarihsel Türk Dili alanları ile ilgili yayımlar yapmış olmak.
Profesör 1 1 İkt. ve İdari Bil. Fak. İşletme Muhasebe ve Finansman Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ve maliyet yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Sağlık Bil. Fak. Sağlık Yönetimi Sağlık kurumları yönetiminde doktoralı olup yönetim ve strateji alanında doçentlik ünvanını almış ve Sağlık kurumlarında “Ölçek Ekonomisi, Rekabet-Verimlilik, Örgütsel Davranış” konularında çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Turizm Fak. Turizm İşletmeciliği Makroekonomi doçenti olup, Turizm alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Çayır Mera ve Yem Bitkileri Karışımlarda azot transferi konusunda doktora yapmış olmak.
Profesör 1 1 Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı Badem ıslahı konusunda doktora yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Kad. Hast. ve Doğ. Kadın hastalıkları ve doğum bilgisi alanında doçent ünvanı almış ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikasına sahip olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Genel Cerrahi Cerrahi onkoloji ve gastroenteroloji cerrahisi yandal belgesi olup karaciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Adli Tıp Adli tıp alanında doçent ünvanını almış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. ve Hast. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Adolesan sağlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Radyoloji Radyoloji alanında doçent ünvanını almış olup transplant radyolojisinde deneyimi olmak ve canlı vericili karaciğer nakli ile ilgili uluslararası yayın yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. ve Hast. Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. ve Hast. Çocuk kardiyolojisi uzmanı olmak ve hipertansiyon alanında çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Nöroloji Demans, Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları konusunda klinik ve bilimsel çalışmaları olan, derin beyin stimulasyonu konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Sağ. Hiz. Mes. Yük. O. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Yüksek lisansını genel fizik, doktorasını nükleer fizik alanında yapmış olmak, tıbbi görüntüleme teknikleri programında çalışmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Sağ. Hiz. Mes. Yük. O. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Yüksek lisans ve doktorasını biyoteknoloji alanında yapmış olmak, kanser gen tedavisinde bavuloviral vektör yüklü mezenkimal kök hücrelerin taşıyıcı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. Mimarlık Restorasyon Şehir Bölge Planlama Bölümü mezunu ve Kentsel Tasarım uzmanı olup Kent Arkeolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Yapı Dolgu duvarların düzlem içi ve düzlem dışı deprem davranışları ile delikli plaklar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. Mimarlık Yapı Bilgisi Çelik yapı sistemleri, Tarihi alanlarda ulaşılabilirlik ve uygulama, Malzeme ve detay bilgisi konusunda çalışmaları olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Müh. Mim. Fak. Makine Müh. Mekanik Temas mekaniği konusunda analitik ve sayısal çalışma yapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Genel Türk Tarihi Genel Türk Tarihi alanında doktora yapmış olup Osmanlı Anadolusunda konar göçerlerin sosya kültürel yapısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler