Akademik Personel | 18 Ağustos 2019, Pazar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Personel Alacak

26 Aralık 2016
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyalan için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu İçin 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu İçin 4 adet’tlr),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullan gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyalan asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Cerrahi Onkoloji Uzmanlık belgesine sahip olup, karaciğer ve böbrek nakli yapılan bir merkezde aktif olarak çalışıyor olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tıp ve
Rehabilitasyon
Terapötik Enjeksiyonlar ve girişimsel ultrosonografı konularında deneyim sahibi ve eğitici olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Alanında doçent olup belagat metin şerhi ve Halil Nihat Boztepenin klasik şiir geleneği tarzında yazdığı manzumelerin yer aldığı eser
lerin üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Radyoloji alanında uzmanlığını almış olup, Nöroradyoloji ile ilgili çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Acil Tıp alanında doçent ünvanını almış olup toksikoloji alanında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Müh- Mim. Fak. İnşaat Müh. Hidrolik Baraj-hazne sistemlerinin hidrodinamik analizi ve temas tanklarının verimlerinin arttırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doç. 2 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Genel Cerrahi uzmanı olup iyi klinik uygulamalar ve temel araştırmalar ve Vasküler Access sertifikaları sahibi olmak.
Yrd.Doç. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, Sürekli Renal Replesman tedavisi kursu sertifikası olmak.
Yrd.Doç. 1 1 ilahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku İslam Tazminat Hukuku alanında çalışmış olmak.
Yrd.Doç. 5 1 İktisadi ve İdari
Bil. Fak.
İktisat İktisat Politikası Makro ihtiyati politikalar alanında çalışmaları bulunmak.
Yrd.Doç. 1 1 Eğitim Fak. Yabancı Diller Eğitimi Ingiliz Dili Eğitimi Postmodern Vampir Edebiyatında mitolojik kadın figürleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doç. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Yakınçağ Tarihi Doktorasını II.Mahmud ve Osmanlı diplomasisi üzerine yapmış olmak ve bu alanda akademik çalışmaları olmak.
Yrd.Doç. 1 1 Müh- Mim. Fak. Bilgisayar Müh. Bilgisayar Yazılımı Bilgi güvenliği, saldırı tespit sistemleri ve anormallik tespiti konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yrd.Doç. 3 1 Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olup birinci basamakta çalışanlarda iş doyumu, tükenmişlik, anksiyete konularında ça
lışmalar yapmış olmak.
       

BENZER HABERLER