Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Ocak 2018
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
  6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
  7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
  8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
  9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 dönemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup söz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Unvanı Der. Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı Açıklamalar
Profesör 1 1 Tıp Fak. Temel

Tıp

Bilimleri

Mikrobiyoloji Tıp doktoru ve Tıbbi Mikoloji yan dal uzmanı olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Temel

Tıp

Bilimleri

Mikrobiyoloji Tıp doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Temel

Tıp

Bilimleri

Tıbbi Biyoloji Alanında doçent Unvanını almış ve Oftalmik hücre kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Cerrahi

Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Cerrahi Onkoloji uzmanlık belgeleri olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili

Tıp

Bilimleri

Radyoloji Safra yolları girişimleri ve transkatater embolizasyon ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili

Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları İleri endoskopi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
Profesör 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Endüstri Mühendisliği Üretim ve

Servis

Sistemleri

İnsansız hava araçlarının rotalanması, özdeş olmayan paralel makinelerin çizelgelenmesi konusunda çalışması olmak.
Profesör 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Maden Mühendisliği Maden

işletmesi

İstatistiksel süreç kontrolü ve kaya mekaniği deneylerinde kalite kontrol çalışması olmak.
Profesör 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nano

Malzemeler

Nanomalzeme sentezi ve AFM/STM nano karakterizasyonlarıkonularında çalışmaları bulunmak.
Profesör 1 1 Eğitim Fak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik

Eğitimi

Doçentliğini ilköğretim matematik alanında almış olup öklid ve öklidyan olmayan geometri öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim

Programları

ve Öğretim

Alanında doktora ve doçentliğini almış ve öğrenme kayıpları konusunda çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim psikolojisi alanında doktora ve doçentliğini almış ve öğrenci ruh sağlığı konularında çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Eskişehir ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Hidrobiyoloji Tatlı sulardaki istilacı balıklar ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Moleküler

Biyoloji

Siklosijenaz inhibitörlerinin anti-kanser etkinliği konusunda çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik-Bilgisayar Analiz ve

Fonksiyonlar

Çokyüzlülerin metriksel analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Yeniçağ

Tarihi

Kırım Hanlığı ve Kırım Tatarları üzerine çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Yeniçağ

Tarihi

Osmanlı sosyokültürel ve dini tarihi hakkında çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisat

Teorisi

Ekonometri alanında doçentliğini almış olmak ve doğrusal olmayan nedensellik konusunda çalışması olmak.
Profesör 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisadi

Gelişme ve

Uluslararası

İktisat

Gelişme iktisadı alanında doçentliğini almış olmak ve gelişme teorileri, politikaları ve stratejileri ile yerel kalkınma konularında çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Tefsir Tefsir, görsel dil ve medya üzerine multidisipliner çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam

Sanatları

Tarihi

Türk İslam sanatları ve ikonografisi üzerine çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Ebelik Sezeryan oranlarının düşürülmesine ve ebelerin güçlenmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Ebelik Postpartum ve menapoz dönemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Sanat ve Tasarım Fak. Görsel İletişim Tasarımı Görsel

İletişim

Tasarımı

İletişim çalışmaları alanında doçentlik almış olmak ve fotoğraf ve yeni medya alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Muhasebe

ve

Finansman

Muhasebe alanında doçent unvanı almış olmak ve kamu muhasebesi konusunda çalışması olmak.
Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisat

Politikası

Doçentliğini makro iktisat alanında almış ve işgücü piyasaları üzerine çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Zooloji Ülkemiz siyah sivrisinek (Simuliidae) faunası üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Katıhal

Fiziği

Yarı iletkenlerde elektron dinamiği konusunda teorik çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk

Edebiyatı

Türk halk bilimi ve somut olmayan kültürel miras alanında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ağız Diş ve

Çene

Cerrahisi

Kemik defektlerinde rejenerasyon konusunda çalışma yapmış olmak ve ilkyardım eğitmen sertifikasına sahip olmak.
Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Endodonti Onkolojik hastalarda endodontik tedavinin başarısı konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Periodontoloji Bakteriler hakkında çalışma yapmış olmak ve biyomedikal mühendisliğinde yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Pedodonti Çocuklarda sürme kisti konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Makine Mühendisliği Konstrüksiyon

ve İmalat

PTA kompozit kaplamaların kriyojenik işlemi, HVOF kaplamalar ve borlu katı yağlayıcıların tribolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Gastroenteroloji alanında en az 5 yıl süreyle üniversitelerde lisans ve uzmanlık eğitimi vermiş olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji alanında en az 5 yıl süreyle üniversitelerde lisans ve uzmanlık eğitimi vermiş olmak. Tümör depozitleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Obezite cerrahisi ve hiperparatiroidizm konusunda deneyim sahibi olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Genel dahiliye uzmanı olup Yandal uzmanlığı olmamak. Diabetikhastalarda glokom üzerine çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Turizm Fak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi

ve Mutfak

Sanatları

Sağlık turizmi eğitimi ve yeşil mutfak konularında çalışmaları ve turist rehberliği belgesi olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Eğitim Fak. Özel Eğitim Zihin

Engelliler

Eğitimi

Zihin engeliler öğretmenliği alanında doktora yapmış olup, erken çocuklukta olumlu davranış desteği konusunda çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Eğitim Fak. Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Öğretmen adaylarının matematiksel görevlerdeki bilişsel istem seviyelerini seçimi hakkında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Eğitim Fak. Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili ve Eğitimi İngiliz dili eğitimi, İngilizce kelime imlası üzerine çalışmaları bulunmak.
Yrd. Doç. 3 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Genel dahiliye uzmanı olup Yandal uzmanlığı olmamak. Nefrotiksendrom ve trombofili konusunda deneyimli olmak.
Yrd. Doç. 1 2 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ergen

Ruh Sağlığı

ve

Hastalıkları

Olumlu anne-babalık eğitimi sertifikası olmak ve özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Sinir iletimi hız dağılımı ve diyafram elektro fizyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Tıbbi patoloji uzmanı olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olup yoğun bakım yan dal uzmanlığını almış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Torakal vertebrada üç boyutlu görüntüleme ve cerrahi planlama konusunda yayınları olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ortodonti Ortodontide endokrinoloji ve büyüme gelişim konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Sanat ve Tasarım Fak. Görsel Sanatlar Resim

Anasanat

Dalı

Güzel Sanatlar eğitimi alanında güncel teknolojinin sanat eğitiminde kullanılması konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Üretim Yönetimi

ve

Pazarlama

İşletme alanında doktora yapmış olmak ve hizmet kalitesi ve verimlilik konularında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 3 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ve Türk dış politikası konularında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası güvenlik ve savaş hukuku alanlarında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Muhasebe ve Finansman İşletme alanında doktora yapmış ve iç denetim konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Yönetim ve Organizasyon İşletme alanında doktora yapmış olmak ve örgüt kültürü konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Hadis Endülüs hadisçiliği ve Ebu Hanife üzerine çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Mezhep içi tercih ve usulü konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Turizm Fak. Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Turizm işletmeciliği alanında doktorasını yapmış ve destinasyonpazarlaması ve aidiyet alanlarında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Turizm Fak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, gastronomikdeneyim ve rol stresi alanlarında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-ilanlar

 

 

       

Kolay Hobiler