Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Doçent Araştırma Görevlileri Ders Verebilecek ve Tez Danışmanlığı Yapabilecek

6 Haziran 2017
Doçent Araştırma Görevlileri Ders Verebilecek ve Tez Danışmanlığı Yapabilecek
       

Türk Eğitim-Sen Doçent araştırma görevlileri hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şu şekilde;

 

Sendikamız tarafından,  araştırma görevlisi kadrosunda olup Doçent unvanına sahip olan bir üyemiz adına, üniversitede araştırma görevlisi kadrosunda bulunup doçentlik unvanına sahip olanların ders vermesi ve tez danışmanı olmasının uygun olmadığı yönünde Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açılmıştır. Açılan dava sonucunda; Ankara 12. İdare Mahkemesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararını bozmuştur.

 

Mahkeme, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararını şu gerekçelerle iptal etmiştir: “Orijinal, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak, doçentlik sınavına katılabilmenin şartlarından birisidir. Doçentliğe yükseltilme aşamasında, ilgililer bu yönden değerlendirilmekte ve bilimsel yeterliliği olanlar doçentliğe yükseltilmektedirler.

Hangi kadroda görev yaparlarsa yapsınlar, doçent unvanını alan öğretim elemanlarının, doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanabilecekleri Danıştay’ın yerleşik içtihatlarındandır. Kaldı ki, davalı idarenin  de işlem tarihi öncesi işlemleri- yargı kararlarından da bağımsız olarak-bu yöndedir. Kamu personel rejimimiz kadro esasına dayanmaktadır. Ancak, üniversitede asıl olan akademik yetkinlik ve bunun objektif bir kriter olarak göstergesi akademik unvandır.

 

Üniversitelerde kadro, öğretim elemanının ekonomik güvencesini temin etmeye yönelik, bu sayede akademik çalışmayı garantiye almak amaçlı düzenlemedir. Üniversitedeki hizmetin özüne ilişkin bir durumda, bir güvence unsurunun işin esasına hakim olması düşünülemez.

 

Diğer taraftan, benzer bir davanın görüldüğü Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2016/2983 esas sayılı dava dosyasında anılan Mahkemece verilen 21/11/2016 tarihli dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması yolundaki kararda, “…dava konusu işlemlerin tesisinin ardından dava konusu olay açısından önem ve etkinlik arz eden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.05.2016 tarih ve 10 sayılı kararının alındığı; işbu karar da; ‘hangi kadroda görev yaparlarsa yapsınlar doçent unvanı alan kişilerin kadro unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmek şartıyla doçentliğin her türlü akademik hakkından yararlanabileceğinin belirtildiği” hususuna yer verildiği görülmektedir.

Bu durumda; gerek Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2016/2983 esas sayılı dava dosyasında verilen 21/11/2016 tarihli dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması yolundaki kararda atıf yapılan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/05/2016 tarih ve 10 sayılı kararı gerekse doçent unvanını alanların, ders vermesi ve tez danışmanı olması yönünde hukuki bir engelin bulunmadığı hususları birlikte dikkate alındığında, aksi yöndeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir”  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

 

Böylelikle üniversitede araştırma görevlisi kadrosunda bulunup doçentlik unvanına sahip olanların ders vermesi ve tez danışmanı olmasının uygun olmadığı yönündeki Yükseköğretim Kurulu kararı iptal edilmiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Türk Eğitim-Sen 

İstanbul İl Başkanı

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.