GündemSlayt Haber

Danıştay’dan ÖSYM İçin Optik Okuyucu Kararı

Danıştay, KPSS-A sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesi isteminin reddedilmesi işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

2015 KPSS’ye giren bir aday, doğru cevapları işaretlediği cevap kağıtlarının yeniden incelenmesi talebiyle ÖSYM’ye başvurmuştur. ÖSYM optik okuyucunun yanı sıra kendisi ayrıca inceleme yapmış ve bir hata olmadığını adaya bildirmiştir.

Sınava giren aday, hata olmadığına dair ÖSYM cevabını dava konusu etmiştir. Mahkeme ÖSYM’den cevap anahtarları ile davacının işaretlediği cevap kağıtlarını istemiş ve gelen belgeler üzerinde bir uyumsuzluk olup olmadığını incelemiştir.

Mahkeme, optik okuyucuya ilave olarak idare tarafından yapılan incelemede de maddi bir hata bulunmaması karşısında, adaya verilen cevabın hukuka uygun olduğuna karar vermiş ve bu karar Danıştay tarafından onaylanmıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
2016/3039 E.
2016/2064 K.

İstemin Özeti : Davacı tarafından, 04.07.2015 tarihinde girmiş olduğu ve 28.07.2015 tarihinde ilan edilen KPSS A grubu ve öğretmenlik sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesi istemiyle yaptığı 31.07.2015 başvurusunun reddine ilişkin 03.08.2015 tarihli işlemin iptali istemiyle açılan davada; davalı idare tarafından ara kararı üzerine gönderilen davacıya ait sınav evraklarının incelenmesinden, davacıya verilen soru kitapçıklarının kodları ile davacının cevap anahtarına kendisi tarafından işaretlenen soru kitapçığı kodlarının uyuştuğu ve davacıya verilen soru kitapçıklarındaki sorulara ait cevap anahtarları ile davacının işaretlediği cevap kağıtları ve cevap anahtarları arasında bir uyumsuzluk olmadığı, kılavuz gereği cevap kağıtlarının optik okuyucu tarafından okunması yanında davacının itirazı üzerine davalı idarece yapılan incelemede maddi bir hatanın tespit edilememesi karşısında dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolunda Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 18/09/2015 tarihli ve E:2015/2224, K:2015/1300 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca kesin olmak üzere 12/04/2016 tarihindeoybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu