GündemManşet Haber

Danıştay: Hazırlık Sınıfı Okuyana Bir Kademe Verilmez

Danıştay lisede fazladan okunan hazırlık sınıfları için 1 kademe verilmeyeceğini hükme bağladı.

657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A-6-b bendi şu şekildedir:

Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.”

Lisede okunan Hazırlık sınıfının bu kapsama girdiği 94 Seri nolu Maliye Bakanlığı tebliğinde düzenlenmişti. Yine Devlet Personel Başkanlığı görüşlerinde lisede okunan hazırlık sınıfları için 1 kademe verilmesi gerektiği belirtilmekteydi.

Ancak, Danıştay 16. Dairesi 2016 tarihli çok yeni bir kararında, bu görüşleirn tam tersi bir karar vermiştir. Danıştay’ın kararına göre, hazırlık sınıfları normal eğitime hazırladığı için madde kapsamına girmemektedir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY
ONALTINCI DAİRE

E. 2015/17550
K. 2015/6365
T. 20.10.2015

İstemin Özeti : .. 2. İdare Mahkemesi’nin 28.11.2014 tarih ve E:2014/160, K:2014/1066 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesi’nce gereği görüşüldü:

Dava; .. Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, mezun olduğu Anadolu Lisesi’nin orta kısmında hazırlık + 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıl başarılı bir şekilde öğrenim gördüğü ve bu sürenin orta öğrenim için öngörülen normal öğrenim süresinden fazla olduğu belirtilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-6-b maddesi uyarınca bir kademe verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 4.2.2014 tarih ve 2014/54 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin 28.11.2014 tarih ve E:2014/160, K:2014/1066 sayılı kararıyla; davacının ilave bir kademe ilerlemesi uygulanabilmesi için yasada öngörülen “ortaokulda öğrenim süresinin normal öğrenim süresinden fazla olması” ve “fazladan öğrenim görülen öğrenim yılının başarılı şekilde tamamlanması” koşullarını taşıdığı anlaşıldığından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin A/6-b fıkrası uyarınca davacıya bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının 6. bendinin (b) alt bendinde; Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; .. Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, orta öğrenimini tamamladığı Bilecik Anadolu Lisesi’nde 1997-1998 eğitim öğretim yılında 6. sınıf öncesi hazırlık sınıfı okumuş olması, diğer bir ifadeyle davacının orta okulda 3 yıl yerine hazırlık + 3 yıl olmak üzere 4 yıl öğrenim görmüş olması nedeniyle 657 sayılı Yasa’nın 36/A-6-b maddesi uyarınca bir kademe verilmesi istemiyle 30.1.2014 tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine temyize konu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıda anılan 36/A-6-b maddesi hükmü, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların 3 yıllık normal öğrenim süresinden fazla olmaları haline özgü bir düzenleme getirmiş olup,ortaokul veya liselerde normal eğitime hazırlamak amacıyla okutulan bir yıllık hazırlık sınıfının bu madde kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda; normal öğrenim süresi 4 yıl olmayan .. Anadolu Lisesi’nin orta kısmında normal eğitime hazırlamak amacıyla bir yıllık hazırlık sınıfı okumuş olan davacının, normal öğrenim süresinden fazla olduğunu ileri sürdüğü 1 yıllık öğrenim süresinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-6-b maddesi kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmadığından bir kademe verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle .. 2. İdare Mahkemesi’nin 28.11.2014 tarih ve E:2014/160, K:2014/1066 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 20.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mantıklı. Lisedeki hazırlık sınıfının kademeyle ne alakası var? İki tane yüksek lisans yapmış, kendini daha çok geliştirmiş biri memuriyete başladığında bunlar sayılmıyorsa hazırlık sınıfı neden sayılsın ki?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu