Akademik Personel | 27 Şubat 2020, Perşembe

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

23 Nisan 2018
Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
       

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

  Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ: 07.05.2018 

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD NO BİRİMİ  

ÜNVANI

BÜTÇESİ  

ADEDİ

 

ARANILAN NİTELİKLER

01

 

Üniversite Hastanesi

 

Hemşire

 

Özel Bütçe

 

75

 

– Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

02 Üniversite Hastanesi

 

Hemşire Özel Bütçe 25 – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Programı mezunu olmak.

– Sağlık kurumlarında en az 1 (bir) yıl hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

03 Üniversite Hastanesi

 

Ebe Özel Bütçe 3 – Ebelik Lisans Programından mezunu olmak.

– Sağlık kurumlarında en az 1 (bir) yıl ebe olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir).

– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

      

       GENEL ŞARTLAR

 

1-       Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-       2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3-       Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-       Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

5-       Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

6-       Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.   

7-      Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası  www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına           şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-       Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9-       Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

10-   Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

 

İstenilen Belgeler:

                1) Başvuru formu için tıklayınız. (BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR.)

2)  Öğrenim belgesi

3)  2016 KPSS sonuç belgesi için tıklayınız.

4)  Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli ( Ortaöğretim hemşire ve Ebe ünvanına başvuruda bulunacak adaylar için)

Kaynak