Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Çorum Belediyesi 9 İtfaiye Eri Alacak

3 Kasım 2019
Çorum Belediyesi 9 İtfaiye Eri Alacak
       

Çorum Belediyesi İŞKUR üzerinden bünyesinde görev almak üzere 9 İtfaiye Eri alacağını duyurdu. Çorum Belediyesi tarafından yayımlanan ilan üzerine aday olmak isteyenler nasıl başvurulacağını araştırmaya başladılar. Başvuru şartları ve başvuruda izlenecek yollar haberin devamında,

İtfaiye Eri Adaylığı Başvurusu Nereden Yapılacak?

Çorum Belediyesi tarafından İtfaiye Eri adaylığı için istenen belgeler hazırlanıp 18 Kasım 2019 ile 22 Kasım 2019 tarihleri arası 08:00-17:00 arası Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim edilmesi gerekiyor. Posta veya mail yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuruda istenilen belgeler şöyle;

• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.corum.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden
alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Başvuru Değerlendirmeleri Nasıl Yapılacak?

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri adaylığına yapılan başvurular istenilen türdeki KPSS puanına göre sıralanacak. Alınacak İtfaiye Eri sayısının 5 katı aday (45 kişi) sınava çağırılacak. Sınava çağırılacak son adayla aynı puana sahip adaylarda sınava katılmaya hak kazanacaklar. İtfaiye eri adaylarının sınav yerleri ve zamanı Çorum Belediyesi panosunda ve sitesinde duyurulacak. Hak kazananlara belediye tarafından sınav giriş belgeleri gönderilecek.

İtfaiye Eri Sınavı Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 09:00’da sözlü ve uygulamalı sınava girecekler. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün bitmezse takip eden günde sınava devam edilecek. Sınav konuları ise şöyle;

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri Sözlü ve Uygulamalı Sınav Değerlendirmeleri Nasıl Yapılacak?

• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz Çorum Belediyesi
internet adresinde ilan edilir.
• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemiz Çorum Belediyesi internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz Çorum Belediyesi internet adresinde
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.