Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademisyen Alacak

1 Mart 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademisyen Alacak
       

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ) ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların aşağıda belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgele nd irmel id irler.

4. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

7. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 1 Doçentliğini uluslararası ilişkiler alanında almak ve Avrasya üzerine özellikle Avrasya’da ulusal kimliğin oluşması
üzerine çalışmaları olmak.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 4 Ulus-devlet kimliğinin Dış Politika Söylemine Etkisi ile milliyetçilik ve dış politika analizi konularına çalışmaları olmak.
ÇALIŞMA EKO.VE END.İLİŞ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1 3 Göç ve sosyal politikalar alanında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROG.VE ÖĞRETİMİ 1 1 Öğretmen adaylarının medya okurluk düzeyleri ile aktif vatandaşlığa ilişkin demokratik değer düzeyleri arasında-
ki ilişkilerin incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 4 Yabancı Dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sürek odaklı motivasyon ve benlik algılarına yönelik çoklu biyo-
grafik durum çalışması yapmış olmak
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 1 1 Üniversite seviyesindeki İngilizce öğrencilerinin konuşma becerilerinin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.
İLKÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 1 Güçlü başlangıç sosyal duyusal öğrenme programı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, okul öncesi dönemde değerler
eğitimi, okul öncesi dönemde oyun gelişimi, sosyal, duygusal gelişim ölçeği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYAÖN ASYA A 1 1 Çanakkale (ya da Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’nde) Tunç Çağı üzerine araştırmalar yapmış olmak.
COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA 1 2 Muson dolaşımıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 5 16.yüzyıl şerh edebiyatı üzerine çalışma yapmış olmak.
BİYOLOJİ ZOOLOJİ 1 1 Hayvan sistematiği amfibive sürüngenlerin morfolojisi, hematolojisi, asteolojisi ve ekolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TEKSTİL TASARIMI TEKSTİL TASARIMI 1 2 Tekstil alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak. El Sanatları Bilim dalında doktora öğrenimini tamamlamış
olmak ve giyim ile ilgili bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİM TEMEL SANAT EĞİTİMİ 1 2 Anadolu’da Ortaçağ dönemi kazılarına ait demr içerikli buluntuların üretim yöntemleri ve özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
RADYO, SİNEMA VE TV. SİNEMA TELEVİZYON 1 2 Radyo/TV yayıncılığında yayın ilkelerinin ihlali ve Türkiye’de sinema filmlerinin denetimi üzerine çalışmalar yamış
olmak. AB uzmanlık sertifikasına sahip olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 2 Konut alanlarının sosyo-mekansal sürdürülebilirliği konusunda çalışmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI 1 1 Videolarda nesne takibi için başarım eniyileme ve esnek hesaplama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI 1 2 Uzman sistem ile el yazısı, stres ve kaygı ilişkisi üzerine araştırma yapmış olmak.
MALZEME BİL.VE MÜHEN. 1 5 Alev füzyon, lazer ergitme ve yönlü katılaştırılmış ötekik malzemeler konularında yayın ve araştırmaları bulunmak.
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME TEKNİĞİ 1 2 Yapı deplasmanlarının video görüntülerinin üzerinden izlenmesi alanında çalışmalan olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ 1 1 Perioperatif glisemik kontrol ve cerrahi enfeksiyon konusunda çalışmalan olmak. Cerrahi endoskopi sertifikasına sahip olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 1 Kronik böbrek hastalıkları olan hastalarda proteinüri ve nötrofıl lenfosit oranı arasındaki ilişki konusunda çalışma-
ları olmak. Yoğun bakım tecrübesi olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 2 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Hepatoportal sklerosizde Renin-Anjiontensin sistemi ile alakalı çalışma yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 2 Trombosit fonksiyon bozuklukları üzerine çalışmalan olmak, immünoloji laboratuar deneyimi olmak, hematoloji
yan dal uzmanı olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTAS. 1 1 Ankilozan spondilit hastalıklarında mizaç ve karakter özelliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 1 Latent tüberkülozu olan hastalarda anti-inf alfa tedavisi etkinliği üzerine çalışmaları olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÖROLOJİ 1 2 Serebral ven ve sinüs trombozlarıyla ilgili klinik çalışmaları olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SEYAHAT İŞLET.VE TUR.REH. SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 1 2 Seyahat işletmeciliği lisans mezunu olmak ve turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında doktora yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
BAHÇE BİTKİLERİ SÜS BİT.YET.VE ISLAHI 1 1 Süs bitkilerinde çiçek soğanları ve çiçeklenme fizyolojisi ile geofitlerde abiyotik stres fizyolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİSİ 1 1 Tahıllarda tane kalitesi ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
GIDA TEKNOLOJİSİ 1 2 Organik Kimya alanında çalışıyor olmak. Organik asit ve kefir konularında çalışmaları bulunmak.
ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 3 Sağlık memurluğu lisans mezunu ve kısırlaştırmanın prostat üzerine etkileri üzerine araştırma yapmış olmak.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 3 Otomasyonlu çelik-alüminyum ekipmanları Ar-Ge ve üretimi üzerine deneyimi olmak ve temel bilimlerini fizik
anabilim dalında doktora yapmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
ACİL YARDIM VE AFET YÖNET. 1 2 Çanakkale Bölgesi kıyı deniz kirliliği ve acil müdahale konularında çalışmalar yapmış ve görev almış olmak.
DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MOTORLU ARAÇ.VE ULAŞ.TEK. SUALTI TEKNOLOJİSİ 1 2 Su Ürünleri Temel Bilimler alanında doktora yapmış olmak, en az 10 yıllık iki yıldız eğitmen balık adam olmak, profesyonel
balık adam ehliyeti ve Trimax/Nitrox dalışta ileri seviye tecrübe ve sertifikalara sahip olmak.
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA
GIDA İŞLEME GIDA TEKNOLOJİSİ 1 2 Kanatlı eti mikrobiyolojisi üzerine çalışmış olmak.
       

Kolay Hobiler