Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Balıkesir Üniversitesi 37 Akademisyen Alımı Yapacak

Balıkesir Üniversitesi 37 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Balıkesir Üniversitesi çeşitli alanlarda 37 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALIUNVANADETKAD. DER.AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİTemel Tıp Bil.Böl.
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Doçent11Doktorasını ve doçentliğini Biyoistatistik alanında
almış olmak.
Temel Tıp Bil.Böl. Anatomi ABDDr.Öğr.Üyesi13Tıp Anatomi alanında doktora yapmış olmak. Manyetik rezonans görüntülerinde stereolojik yöntemler ile organ hacmi hesaplaması üzerine
çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
ABD
Doçent11Depresyon, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk ile Plazma Nöropeptid-S Düzeyleri
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları olmak.
Temel Tıp Bil.Böl.
Histoloji ve Embriyoloji ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Tıp Histoloji Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Nörostatin nöronları üzerinde glutamaterjik
sistemin etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
Doçent11Glioblastoma Multiforme ve Menengiomalı olgularda
tümör dokusunda ölçülen eser element düzeylerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl.
Fizik Tedavi ve Rehab. ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Kalp yetmezlikli, kalp nakilli ve sol ventrikül destek
cihazı kullanan hastalarda kardiyak rehabilitasyonun etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl.Ruh Sağlığı
ve Hast. ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Depresyonda D vitamini düzeyleri ve D vitamini
reseptör gen polimorfizmi ile ilgili çalışması olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Kardiyoloji ABDDoçent11Akut kroner sendromlu hastalarda mortalitenin tahmininde sol ventikül ejeksiyon fraksiyonu ve MELD skoru değerlendirme üzerine çalışma yapmış
olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl.
Kulak Burun Boğaz Hast.ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Radyoterapinin nazal mukoza üzerine olan etkileri ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl.
Üroloji ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Floroskopi kullanmaksızın retrograt intrarenal cerrahi
ile ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇevre Müh. Böl.
Çevre Teknolojileri ABD
Doçent11Doçentlik ünvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olup, Antep Fıstığı atık sularının Elektrooksidasyonu yöntemiyle arıtılması konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Müh. Böl.
Yöneylem Araştırması ABD
Doçent11Doçentliğini Endüstri Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Kümeleme analizi ve kalite geliştirme teknikleri alanında uluslararası indekslerde taranan
yayınları bulunmak.
İnşaat Müh. Böl. Hidrolik ABDDoçent11Doktorasını ve doçentlik ünvanını ilgili alanda almış ve hidrolojik modelleme ve iklim değişikliği
konularında çalışmaları olmak.
İnşaat Müh. Böl.
Hidrolik ABD
Doçent11Doktorasını ve doçentlik ünvanını ilgili alanda almış
ve tsunami konusunda çalışmaları olmak.
Makine Müh. Böl. Kons. Ve İmalat ABDProfesör11Difüzyon, sürtünme karıştırma kaynağı gibi özel kaynak yöntemleri ile birleştirilen, çelik alüminyum, bakır, porselen gibi farklı malzemelerin özelliklerinin
incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Makine Müh. Böl. Kons. Ve İmalat ABDDoçent11Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Isıl İşlemleri, Wöhler eğrileri, Darbe geçiş sıcaklıkları, Borlama ve aşınma davranışları ile kırılma Toklukları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİMat. ve Fen Bil. Eğitimi Böl. Matematik Eğitimi ABDProfesör11Matematik geometri alanında doçent olmak, altın oran sabit nokta uygulamaları ve matematik eğitimi
ile ilgili akademik çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Müzik Eğitimi ABDDoçent11Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olup,
Müzik Eğitimi ve Piyona Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Bilg.ve Öğretim Tekn.Eğit. Böl.
Bilg.ve Öğretim Tekn.Eğit.ABD
Doçent11Doçentliğini Uzaktan Eğitim alanında almış olmak.
Sos.Bil. Ve Türkçe Eğitimi Böl.
Türkçe Eğt.ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Lisansüstü çalışmalarını Cumhuriyet Dönemi Romanı
ve Şiiri üzerine yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKimya Böl.
Organik Kimya ABD
Profesör11Mikrodalga sentez yöntemi ile Benzetiyo ve Bismithiol Taç eter türevlerinin sentezi ve metal
seçiçikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Böl.Biyokimya ABDProfesör11Karbonik Anhidraz Enzimi üzerine saflaştırma, inhibisyon ve immobilizasyon çalışmalar yapmış
olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Eski Türk Edebiyatı ABDDoçent11Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanında almış olup, Mesnevi, divan/divançe, şiir mecmuaları ve biyografi
gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Böl.
Genel Fizik ABD
Profesör11Süperparamanyetik nanoparçacıkların sentezi,
karakterizasyonu ve biyolojik uygulamaları konusunda yürütülen çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Böl.
Nükleer Fizik ABD
Profesör11Bazı doğal ve sentetik antioksidanların radyasyon duyarlıklarının elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ile incelenmesi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Fizik Böl.
Atom ve Mol.Fiziği ABD
Doçent11Nadir toprak ve geçiş metal komlekslerinin sentezi, karakterizasyon ve çeşitli uygulamaları konusunda yürütülen çalışmalar yapmış olmak.
Matematik Böl. Mat.Temelleri Ve Mat.ABDDoçent11Optimizasyon problemlerinin kesirli ve adi diferansiyel denklemler ile çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
Biyoloji Böl. Zooloji ABDDoçent11Doçentliğini Hidrobiyoloji alanında almış olup, Balık biyolojisi ve balık parazitleri konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİFelsefe ve Din Bil.Böl. İslam Felsefesi ABDDr.Öğr.Üyesi13Retorik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİGrafik Böl. Grafik ABDDr.Öğr.Üyesi13Grafik alanında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİTurizm İşletmeciliği Böl. Turizm İşletmeciliği ABDProfesör11Doçentliğini Turizm alanında almış olup Oyuna Dayalı Reklamın Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği ve Ülkelerin Turizm Tanıtma
Sloganları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İşletme Böl.
Muhasebe ve Finansman ABD
Dr.Öğr.Üyesi11İlgili alanda doktora yapmış olmak. Uluslararası
Finansal Raporlama 17 Standardı ile sigorta muhasebesi alanında çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİKlinik Bilimler Böl. Veterinerlik Cerrahisi ABDDr.Öğr.Üyesi11İlgili alanda doktora yapmış olmak. Köpeklerde dirsek displazesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehab. Böl. Fizyoterapi ve Rehab.ABDDr.Öğr.Üyesi11İlgili alanda doktora yapmış olmak. Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, erişkin nöromuskuler hastalıklarda gövde stabilizasyonu ve skapula kinematik analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık Böl. Bina Bilgisi ABDDr.Öğr.Üyesi11Mimarlık Lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olup ilgili Anabilim dalında çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUSpor Yöneticiliği Böl. Spor Yöneticiliği ABDProfesör11Sporda sponsorluk ve sporda psiko-sosyal alanlarda çalışmaları olmak.
Antrenörlük Eğitimi Böl. Antrenörlük Eğitimi ABDDoçent11Güreşçilerde kilo düşme yöntemleri ve etkileri üzerine çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
– Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI
– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI
– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir),
Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
– 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. ” Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

       

Kolay Hobiler