Akademik Personel | 19 Nisan 2019, Cuma

Atatürkçü Düşünce Derneği Lisans/Yüksek Lisans Bursu

10 Eylül 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Lisans/Yüksek Lisans Bursu
       

Atatürkçü Düşünce Derneği Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Yüksek Öğrenim Bursu vermektedir.

Burs başvuru tarihleri: 1 Eylül – 1 Kasım tarihleridir.

Burs Başvuru Formuna Buradan Ulaşabilirsiniz.

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız bursun esas ve koşullarını belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu yönerge, yurt içindeki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında okuyan veya bu kurumlara girme hakkını elde etmiş öğrencilere, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilecek bursla ilgili kuralları ve işlemleri düzenler.

DAYANAK
Madde 3- Bu yönerge, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınarak 5. maddesi (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede adı geçen;

Dernek: Atatürkçü Düşünce Derneği’ni,
Tüzük: Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nü,
GYK; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim kurulunu,
Şube Yönetim Kurulu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri Yönetim Kurulları’nı
Üye: Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi’ni
Genel Merkez Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Gençlik Kolu’nu
Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Gençlik Kolu’nu
Kol Sorumlusu; Kol çalışanları içinden seçilen kişiyi,
Öğrenci: Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan, iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören lisans ya da lisans üstü öğrencilerini,
Genel Merkez Burs Komisyonu: Dorudan Genel Merkeze yapılacak burs başvurularını değerlendirecek komisyonunu kapsar.

Akademikpersonel.org’da Bulunan Diğer Burs Fırsatları

BÖLÜM 2
ESAS HÜKÜMLER
BURS BAŞVURULARI:
Madde 5- Burstan yararlanmak isteyenler, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri’ne şahsen başvuruda bulunurlar. Başvuru, Öğrencinin devam edeceği okulun bulunduğu yerdeki ADD Şubesine veya Genel Merkeze yapılır. Okulun bulunduğu yerde ADD şubesi yok ise başvuru en yakın şubeye yapılır.

BAŞVURU ZAMANI:
Madde 6- Burs başvuruları; her yıl ;
a- Ortaöğretim öğrencileri için 15 Ağustos-15 Eylül
b- Yüksek Öğretim öğrencileri için 1 Eylül -1 Kasım tarihleri arasında yapılır.

BURS TUTARI VE SAYISI:
Madde 7- Burs verilecek öğrenci sayısı, her yıl en geç AĞUSTOS ayında yapılacak Şube Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Aynı toplantıda, o yıl için verilecek burs tutarı da kararlaştırılır.

Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, yüksek burs tutarı yerine, belirlenecek uygun miktarda (100 TL’den az olmamak koşulu ile) daha fazla öğrenciye burs verilmesi esastır. Şubeler; burs verecekleri öğrenci sayısı 5-10 arasında ise 1(BİR) / 11 – 25 arasında ise 2(İKİ) / 26 ve üzerinde ise 3(ÜÇ) adet bursu Genel Merkez kontenjanı olarak ayırır ve burs karşılığını Genel Merkezde açılacak Burs Hesabına burs ödeme tarihleri itibariyle banka yoluyla ulaştırır. Genel Merkez bu Kontenjanları, Genel Merkez bünyesinde yine burs olarak kullanır.

BURS ALABİLME KOŞULLARI :
Madde 8 – Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Çağdaş, laik, demokrat, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, toplum ve çevre bilinci kazanmış, vatan sevgisiyle donanımlı bir birey olmak,
c) Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olmak ya da Atatürkçü Düşünce Derneğinin en az bir üyesinin referansına sahip olmak,
d) Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
e) Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan veya iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görmek veya lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,
f) Başarısını belgelemek,
Burs koşulları 9 ve 10. Madde uyarınca değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME:
Madde 9- Şube Yönetim Kurulu; aldığı başvuruları inceler, bursun bağlanması konusunda aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:
(1) a) Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,
b) Ailesinin gelir durumu,(Ailede birden fazla asgari ücretle çalışan aile bireyinin olmaması )
c) Ailesinde okuyan kardeş sayısı,
d) Ailesinin oturduğu yer, ( semt-mal sahibi-kiracı )
e) Öğrencinin ara sınıflardaki not durumunu gösterir belge.
f) Dernek çalışmalarına olabilecek katılım ve katkısı,
g) Şube Gençlik Kolu bünyesinde aktif çalışan üyelerden burs başvurusu yapan varsa, Şube Yönetim
Kurulu bu kişilere öncelik tanır.(Ek-1 Başvuru Formu)
(2) Yukarıdaki ölçütlere ve Madde 8’de belirtilen burs alabilme koşullarına göre yapılan değerlendirme sonunda burs verilmesi uygun görülen adaylar Şube Yönetim Kurulu tarafından görüşmeye çağrılır.
(3) Bu görüşmede, burs başvurusu yapan öğrenci (Ek-2)’de yer alan Anket Formunu da doldurur. Varsa şube gençlik kolu sorumlusu da görüşmeye katılır. En az iki yönetim kurulu üyesinin katılımıyla yapılan bu görüşme sonucunda varılan kanaat (Ek-3 Görüşme Tutanağı) imza altına alınır.
(4) Bu Tutanağın, sureti Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkezin (onayının) şubeye bildirimi üzerine burs işlerlik kazanır. Şube, Yönetim Kurulu kararı ile burs ödemesine başlar.

BURS ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Madde 10- Burs almaya hak kazanan öğrencilerden; aşağıdaki belgeleri bir hafta içerisinde temin etmeleri istenir. Bunlar:
a) Kimlik Fotokopisi
b) Öğrenci Belgesi
c) İkametgâh Belgesi- Eğitim döneminde ailesinin yanında kalmıyorsa kaldığı yerin ikametgah belgesi, (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, öğrenci evinde kalıyorsa evin bulunduğu yerin ikametgâh belgesi)

BURS ÖDEMESİ:
Madde 11- Şubelerde açılacak ayrı bir banka hesabında burs havuzu oluşturulur. Bütün burs kazanımları bu havuza aktarılır. Ödemeler, Şube Yönetimi tarafından hazırlanan banka talimatı ile yapılır. Ortaöğrenim için Eylül, yükseköğrenim için Kasım ayı itibariyle başlanır. Burs süresi öğrencinin başarısına bağlı olarak 1 öğrenim yılıdır. Şube yönetiminin alacağı kararla gün tespit edilerek ödenir.

BURS ALANLARIN DURUMUNUN İZLENMESİ:
Madde 12-
Öğrencinin:
1) Her dönem sonunda not ortalamasının başarılı olması aranır.
2) Bursun gelecek yıl devamı için, öğrencinin derslerinde başarı gösterip sınıfını geçmesi ve bununla ilgili belgeyi Şube Yönetim Kuruluna sunması gerekir. (Yüksek öğrenim için önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.)
3) Burs alanların durumunun izlenmesinden, yetiştirilmesinden ve yönlendirilmesinden Şube Yönetim Kurulu sorumludur. Varsa Şube Gençlik Kolu, burs alanların dernek etkinliklerine, Gençlik Kolu çalışmalarına katılımı hakkında Şube Yönetim Kurulu’nu her ay düzenli olarak bilgilendirir.
4) Şubeler yıl sonunda burslar hakkında hazırladıkları raporu Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirmek zorundadırlar.
5) Burs alan öğrencinin dernek etkinliklerine, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına katılabilmesi gereklidir ve sağlanmalıdır. Burs alanların şube çalışmalarına katkılarının sağlanması, görev paylaşımlarına hazırlanmaları ve bu konularda bilgilendirilmeleri esastır. Buna dair katılım programları Şube Yönetimince yapılır.

BURSUN KESİLME HALLERİ:
Madde 13: Aşağıda belirtilen hallerin Şube Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi sonucunda burs alanlara yapılan ödeme durdurulur:
a) Dernek etkinliklerine, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına geçerli (mazeret dışında) düzenli olarak katılım ve katkı sağlamayanların,
b) Derneğin kuruluş amacına, tüzüğüne aykırı hareket edilmesi veya okulundan verilen disiplin cezasının Şube Yönetim Kurulunca haklı gerekçelere dayandığı anlaşılanların,
c) Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı yaşam tarzı içinde bulunanların,
d) 9. maddede yer alan bilgilendirme belgelerinde ve başvuru formunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların,
e) Devam etmekte olduğu sınıfta kalanların,
f) Kendisine burs bağlandıktan sonra, herhangi bir kurum/ kuruluşta sigortalı olarak maaş karşılığı çalışmaya başlayanların,
g) Okulundan mezun olanların
bursu Şube Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

BURS BİLGİ BANKASI:
Madde 14
Şubelerce verilen burslar hakkında ayrıntılı bilgiler (bursiyer bilgileri ile ödenen burs miktarı ), Şube Başkanlıkları tarafından Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirilir. Gelen bilgiler Genel Saymanlık bünyesinde oluşturulacak ADD Şubeleri Burs Veri Tabanında (Burs Bilgi Bankası) kayıt altına alınır.
Burs bilgilerinin güncelliğini koruması esastır.

Madde 15
Bu yönerge hükümleri; Genel Merkeze doğrudan yapılacak burs başvurularında, Genel Merkez Burs Komisyonu tarafından yürütülür.

BÖLÜM 3
SON HÜKÜMLER

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :
Madde 16
Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

YÜRÜRLÜK
Madde 17
Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun 21.08.2010 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilmiş,15.12.2010 tarih ve 6 sayılı kararı ve 24.08.2013 tarih ve 16 sayılı kararı ile düzeltmeler yapılarak işlerlik kazanmıştır.

YÜRÜTME

Madde 18
Bu yönergenin kurallarını Genel Yönetim Kurulu yürütür.

       

BENZER HABERLER