GündemÖYPSlayt Haber

Araştırma Görevlisi Kimdir? Nasıl Atanır?

Araştırma Görevlisi Kimdir?

Genel kapsamda araştırma görevliliği “Öğretim Yardımcıları” genel başlığı altında geçer.

2547 sayılı kanunun 33. madde a bendinde yapılan tanıma göre; 

“Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.” 

Bu madde araştırma görevliliği görev tanımı için en genel tanımlamadır.

 

 

Araştırma Görevlisi Nasıl Atanır?

Araştırma Görevlisi Kadro Çeşitleri

A. Cari Atama

33/a maddesi

Atama prosedürü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/10 md.)Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”

Yani araştırma görevlisinin sözleşmesi en çok 3 yılda bir yenilenir. Yenileme işlemi yüz kızartıcı bir suç işlenmediği takdirde otomatik olarak yapılmaktadır.

Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadardır?

Temmuz 2016’da Araştırma görevlilerinin maaşı net 3.950 tl olmuştur.

 

 

50/d maddesi

Atama prosedürü aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.”

Bu maddeye göre 50/d kapsamında atanan araştırma görevlileri “burslu öğrenci” statüsünde yer almaktadır. Ancak 33/a ile atanan araştırma görevlileri ile aynı özlük haklarına sahiptirler. Görev süreleri lisansüstü öğrenimlerini tamamlayıncaya kadardır, eğitim tamamlandıktan sonra görevlerine son verilir.

Adım adım atama şematiği aşağıda verilmiştir;

-İlk önce https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ sayfasından kadro ilanları takip edilir.

YÖK SİS Kadro İlanı

– İlanda yer alan başvuru şartları sağlanıyorsa ilgili birime istenen evraklar elden ya da posta ile teslim edilerek başvuru yapılır. Başvuru için genel şartlar;

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70,0 puan almış olmak
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50,0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
 • Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

şeklindedir. Üniversiteler ALES ve yabancı dil puanı için daha üst sınır belirleyebilirler.

Araştırma Görevlisi İlan Şartları

İstenen belgeler genellikle sayfanın en altında belirtilir.

– Başvuru yapan adaylar arasında ALES notunun %60’ı, yabancı dil notunun %40’ı alınarak bir sıralama yapılır. Sıralamaya giren adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday yazılı sınava (bilim sınavı) çağrılır.

– Yazılı sınav sonucu tüm notların belirli ortalamaları alınarak (örneğin; ALES %30, lisans mezuniyet notu %30, sınav sonucu %30, yabancı dil %10) adaylar arasında sıralama yapılır. Kadro sayısına göre ilk sıradakiler alınır.

– Kadroya girmeye hak kazanan aday ilanda belirtilen süre içerisinde evraklarını üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na teslim eder.

– Üniversite yönetim kurulu atamayı gerçekleştirir, alınan karar adaya tebliğ edilir.

– Tebliğ tarihinden sonra en geç 15 gün içinde göreve başlanır.

Cari usul ile atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim alma zorunlulukları yoktur. Ancak öğretim üyeliğine yükselebilmek için doktorayı tamamlamak şart olduğundan eğitim almaları yararlarına olacaktır.

Bu eğitim için de;

 • Atanılan üniversitede eğitim varsa orada eğitim alınabilir.
 • Başka bir üniversitede eğitim alınmak isteniyorsa atanılan kurum izin verdiği takdirde görevlendirme alınabilir ya da git-gel yapılabilir.

 

 

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

 

B. ÖYP Ataması

ÖYP atamaları temel olarak 2547 sayılı kanunun 33/a maddesine göre yapılır. Aynı zamanda kendi içinde Usul ve Esaslar ile düzenlenmiştir. Bu Usul ve Esaslar’a göre atama prosedürü şu şekildedir;

“MADDE 5 – (1) Adaylar, YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, söz konusu internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır.

(2) İlan edilen kadrolara yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. ÖYP araştırma görevlilerinin atanmaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca;  Yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için bir yıl, yabancı dil puanı 50-64 puan olanlar için ise iki yıl süreyle yapılır. Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamayı yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.”

ÖYP puanı hesaplaması ALES’in %50’ı, lisans mezuniyet ortalamasının %%35’i, yabancı dil notunun %15’i alınarak yapılır.

– Adaylar ilk olarak YÖK tarafından ilan edilen tercih sitesi üzerinden tercih sistemine kayıt olurlar.

– Kayıt sırasında mezun olunan okul bilgileri, varsa devam eden lisansüstü eğitim bilgileri, ALES, yabancı dil ve lisans not ortalaması bilgileri sisteme girilir. Eğitim bilgileri ve not ortalaması bilgileri girişi manuel olarak yapılırken ALES ve yabancı dil sınav notları ÖSYM sisteminden otomatik çekilmektedir.

ÖYP İlan

– Bilgiler girildikten sonra tercih ekranına geçilir. YÖK tarafından https://yoksis.yok.gov.tr/oypilansayfa/ adresinde ilan edilen kadrolar arasından şartların sağlandığı 10 kadro tercih edilir. Aranan şartlar cari alımlarda olduğu gibi özel şartlar kısmında belirtilmektedir.

 

 

ilan3

– Tercih süresi bitiminde YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi yerleştirme yapılır.

– Kadroya girmeye hak kazanan aday ilanda belirtilen süre içerisinde evraklarını üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na teslim eder.

– Üniversite yönetim kurulu atamayı gerçekleştirir, alınan karar adaya tebliğ edilir.

– Tebliğ tarihinden sonra en geç 15 gün içinde göreve başlanır.

 

ÖYP Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi Süreci

– ÖYP alımlarında cari alımlardan farklı olarak tüm araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim alma zorunluluğu ve yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin dil kursuna gitme zorunluluğu vardır.

 

ÖYP Dil Eğitimi

Yabancı dil puanı 65 ve altında olan ÖYPli araştırma görevlileri merkezi yerleştirmelerden yaklaşık 1 ay sonra dil kursu için tercih yaparlar. Tercih işlemleri kadro tercihleri ile aynı düzende gitmektedir.

– Açılan dil kursu merkezleri YÖK tarafından ilan edilir.

– Araştırma görevlileri tercih sistemine girerek açılan merkezler arasından tercihte bulunurlar. Tercih sayısı açılan dil merkezi sayısı kadardır.

– Tercih süresi bitiminde YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi yerleştirme yapılır.

Dil kursuna katılım zorunludur, bu nedenle eğer tüm okulları tercih etmez ve var olan tercihlerinizden birine yerleştirilemezseniz YÖK sizi rastgele puanınızın yettiği bir dil kursuna yerleştirecektir.

Dil eğitimi 6 ay sürmektedir. Eğitim bittikten sonraki süreç iki şekilde işler;

Eğitimden önce puanınız 50 altı ise;

 • Eğitim bitiminde puanınız 50 altı ise atandığınız okula dönüp çalışmaya başlarsınız. Puanınızı 50 üstü yapmak için 6 ay, 65 üstü yapmak için 1,5 yıl süreniz vardır.
 • Eğitim bitiminde puanınız 50-64 arası ise atandığınız okula dönüp çalışmaya başlarsınız. Puanınızı 65 üstü yapmak için 1,5 yıl süreniz vardır.
 • Eğitim bitiminde puanınız 65 üstü ise eğer varsa lisansüstü eğitim tercihi yaparsınız, yoksa atandığınız okulda çalışarak tercihleri beklersiniz.

  Eğitimden önce puanınız 50-64 arası
  ise;
 • Eğitim bitiminde puanınız 50-64 arası ise atandığınız okula dönüp çalışmaya başlarsınız. Puanınızı 65 üstü yapmak için 1,5 yıl süreniz vardır.
 • Eğitim bitiminde puanınız 65 üstü ise eğer varsa lisansüstü eğitim tercihi yaparsınız, yoksa atandığınız okulda çalışarak tercihleri beklersiniz.

 

ÖYP Lisansüstü Eğitim

Yabancı dil puanı 65 ve üstü olan ÖYP’li araştırma görevlileri atandıkları tarihten itibaren lisansüstü eğitime başlamak zorundadır. (Usul ve Esaslar Madde 7/5)

Atanılan üniversitede lisansüstü eğitim varsa araştırma görevlileri eğitimlerini orada alırlar. Eğer yoksa eğitim alabilecekleri diğer üniversitelere görevlendirilirler.

Görevlendirme ile lisansüstü eğitim için 2 durum mevcuttur.

–  Atanmadan önce bir lisansüstü eğitime kayıtlı olma durumu

Usul ve Esaslar’a göre ÖYP ile atanmadan önce bir lisansüstü eğitime kayıtlı olma durumunda bu eğitime devam edilip edilemeyeceği atanılan üniversitenin takdirindedir.

“Ancak; ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.” (Madde 7/4/b)

 Atanılan üniversite lisansüstü eğitimi kabul ediyorsa lisansüstü eğitim alınan üniversitenin YÖK tarafından ilan edilen eğitim kontenjanları arasında olup olmadığına bakılır. Bu durumda görevlendirme iki şekilde olur;

 • Lisansüstü eğitim alınan üniversite YÖK’ün ilan ettiği eğitim kontenjanları arasında ise atanılan üniversiteye 35. madde ile görevlendirme alınmak istendiğine dair dilekçe verilir. Üniversite dilekçeyi değerlendirmeye alır, yürütme kurulundan görevlendirme kararı çıkar ve araştırma görevlisine tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonra araştırma görevlisi kefaletname ve taahhütname senedini imzalayarak atandığı üniversiteden ilişiğini keser ve eğitim aldığı üniversitede göreve başlar. Bu durumda YÖK’ten herhangi bir kontenjan talebine gerek yoktur. Usul ve Esaslar’da da aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;

“Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) eğitimine devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim kurumunun bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan talep etmesine gerek yoktur.”(Madde 7/9)

 • Lisansüstü eğitim alınan üniversite YÖK’ün ilan ettiği eğitim kontenjanları arasında değilse öncelikle o üniversite için YÖK’ten bireysel kontenjan talep edilir. YÖK’ten olumlu cevap gelmesinin ardından bir üst maddede anlatılan şekilde görevlendirme işlemleri yapılır.

“ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, YÖK Yürütme Kurulunca bireysel olarak değerlendirilir.” (Madde 7/6)

 Alınan eğitimin atanılan üniversite tarafından kabul edilmemesi durumunda YÖK’ün ilan edeceği lisansüstü eğitim kontenjanlarından tercih yapılarak yeni bir eğitime başlanır.

–  Atanmadan önce bir lisansüstü eğitime kayıtlı olmama durumu

Atanmadan önce herhangi bir lisansüstü eğitime kayıtlı olmayan ÖYP’li araştırma görevlileri iki dönem içinde YÖK’ün ilan ettiği lisansüstü eğitim kontenjanlarından tercih yaparlar.

Tercih dönemi dil eğitimi tercihleri ile aynıdır. ÖYP puanı esas alınarak YÖK tarafından merkezi yerleştirme yapılır. Araştırma görevlileri yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen asgari şartları (ALES ve yabancı dil puanı) karşılamak zorundadırlar. (Usul ve Esaslar Madde 7/3)

ÖYP Atama ve Yerleştirme Şeması

ÖYP Atama Şeması

Atandıktan sonra bireysel başvuru ile girilen lisansüstü eğitimler YÖK tarafından kabul edilmez.

 

“ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri değerlendirmeye alınmaz.”(Madde 7/7)

blank ÖYP 2014 Alımları Ne Zaman Yapılır?

İlgili Makaleler

152 Yorum

 1. Merhaba yükseklisans yaparken araştırma görevlisi olarak çalışılabiliyor muyuz? Çalışabilmek için gereken şartlar nelerdir? Yabancı dil puanının 70 olduğu takdirde bu gerçekleştiğine dair söylemler duydum. Ne denli doğrudur bu?

  1. Hocam özetle şu şekilde oluyor. Üniversiteler ilanlar veriyor. İlan şartına uyarsanız başvurursunuz. ALES,dil ve not ortalamanızla oluşturulan puana göre bir sıralama oluşturulur. Kadro sayısının 10 katı kadarı yazılı/sözlü sınava çağırılır. Bunun sonucuna göre kadroya atanıp atanmadığınız belli olr.

   Dil puanınız 70 diye bulunduğunuz okulda araştırma görevlisi olursunuz diye bir şart yok. Hatta bazı okullar 0’te çok daha yukarıda dil puanı da isteyebiliyor.

   İlanlar ve şartlar hakkında genel bilgi için sitemizin akademik ilanlar bölümünü inceleyebilirsiniz. https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-ilanlar/

 2. Merhabalar yüksek lisans yapıldığı sırada araştırma görevlisi olarsk çalışılabilir mi

  1. Evet çalışılabilir. Zaten araştırma görevlisi ilanları genelde yüksek lisans yapıyor olmak şartıyla çıkıyor.

 3. Araştırma görevlisi olmak için aranılan şartlar içinde iş deneyimi şartı var mıdır? Daha önce kendi alanında çalışmamış ama yüksek lisans yapmış biri diğer şartları taşıyıp sadece alanıyla ilgili iş deneyimi olmadığı işin başvuranız mı ? Okuldan mezun olalı 8 yıl oldu ve yüksek lisans yapmaya karar verdim

 4. Merhaba,
  Öğretim görevliliğine başvuruda üniversite farklı branşlarda birden çok kadro açmış, birçoğunun şartlarını sağlıyorum acaba iki kadroya aynı anda başvurmam mümkün müdür?

 5. Merhabalar. Benim sorum dekanlık görevlendirmeleriyle ilgili. Dekanlık çıkardığı yönetim kurulu kararı ile ya da üniversite senatosundan çıkan karar ile anabilim dalı ya da bölüm farketmeksizin araştırma görevlisi uzmanlık veya doktora yaptığı alan dışında herhangi bir görevde görevlendirilebilir mi? Teşekküler.

 6. merhaba endüstri mühendisliği mezunuyum ve şu anda işletmeden yüksek lisans yapıyorum. doktoramı endüstri mühendisliğinden yapma imkanım var mıdır?

    1. Şöyle ki yönetmelikte yaş sınırı var.

     Öğretim Üyesi Dışındaki Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

     MADDE 7 – (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

     1. Bence çok salakça. Eğitimin yaşı yoktur ki. Akıl yaşta değil baştadır.

 7. Merhaba, yüksek lisans öğrencisi bir kişi araştırma gorevlisi olarak atanıp lisansüstü eğitimini aldığı okulunda görevlendirme alsa ve doktora sonuna kadar orda kalsa bu arada açılan diğer araştırma gorevlisi kadrolarına başvurup görev yerini değiştirebilir mi?

  1. Bahsettiğiniz durum 35. madde görevlendirmesi ile olur. Lisansüstü eğitim aldığınız üniversiteye görevlendirmedir. 35. madde ile görevlendirme verildiğinde senet imzalarsınız, zorunlu hizmet karşılığı bir senet. Buna göre dışarıda kaldığınız süre miktarı kadar kadronuzun olduğu okula zorunlu hizmet borcunuz olur. Bunu tamamladığınızda başka bir okula geçebilirsiniz. Ama bunu tamamlamadan farklı bir okula gitmek istiyorsanız bunun 2 yolu var. Birincisi kadronuzun olduğu okul yeni kazandığınız okulla anlaşma yaparak zorunlu hizmetinizi bu okula aktarır. Diğer yol ise (kadronuzun olduğu okul zorunlu hizmetinizi aktarmak istemezse) zorunlu hizmet karşılığı olan senedinizi ödeyerek diğer okula geçebilirsiniz. Senedi ödemeden zorunlu hizmet tamamlanmamış olacağından, yeni kadroya atamanız yapılmaz.

 8. Fen Edebiyat Fakültesi koşulu koyulan bir kadroda Edebiyat Fakültesi Mezunu başvuru yapamıyor mu ? bilgisi olan paylaşabilir mi?
  Teşekkürler…

  1. İlan şartını harfi harfine sağlamalısınız. Bu nedenle başvuramaz. Bazen okullar esneklik sağlayabiliyor.

 9. Merhaba,

  50-d için “Görev süreleri lisansüstü öğrenimlerini tamamlayıncaya kadardır, eğitim tamamlandıktan sonra görevlerine son verilir.” şeklinde bir açıklama var ancak toplamda 6 yıl araş.gör. olarak çalışabildiğimiz söylenmekte (sanırım eski halinde affa başvurmadan geçerli doktora süresi sebebi ile), son çıkan yönetmelik ile tez aşaması için getirilen 3 yıl süre sınırı sebebiyle öğrencilik hakkım sürmekte ama 6 yıl dolduğundan asistanlığım düşmekte. Buradaki çelişkiyi ne şekilde yorumlamalıyım? Uzatma almadan öğrencilik hakkım sürmesine rağmen asistanlığımın düşme ihtimali olabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.

 10. bir universitrde dokktora ogrencisi olsrak girmeye kabul edilen bir ogrenci baska bir universitenin arastirma gorevlisi ne basvurabilir mi ? kazandigi taktirde kazandigi universitede doktoraya baslayabilir mi.tesekkurler

 11. Merhabalar. Araştırma görevlisi alınırken, önceden ön elemeden sonra yazılı sınav oluyordu. artık yazılı sınav kalkıp yerine sözlü mülakat mı geldi? ön elemenin ardından sözlü mülakat ve geçerseniz mülakatı araştırma görevlisi misiniz? durum bu mu artık?

  1. ön elemede alinacak arastirma gorevlisini 4 kat yazili sinava girmeye hak kazanir.sinav notu nun % 30 u Ales puanin % 30 u yabanci dil puanini % 10 u lisan diploma notunun % 30 degerlendirilir ve kazanan boylece ortaya cikar

 12. Merhaba, Alandışı yüksek lisans yapmakta ve bilimsel hazırlık almaktayım. Yüksek lisansa başvurduğum ales ve yds puanlarımla aynı enstitütünün araştırma görevliliği ilanına başvurabilir miyim?

 13. Araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak atanmalarda alınan puan dışında kişinin alanı üzere katıldığı faaliyetler, alanı üzere okuduğu lisans bölümleri ( öreğin yurt dışında psikoloji okuyorum aynı zamanda açıktan sosyoloji) üzerinden yüksek lisansı sosyal psikoloji olan birisinin bu alandaki akademik geçmişine de bakılıyor mu? yanii puanlama dışında bunlarda etkili midir?

  1. Mülakatta göz önünde bulundurulabilir ama genel olarak ilgili alandaki yetkinliğiniz ile alakalı faaliyetler olur bunlar.

 14. Merhaba;

  Herhangi bir şekilde üniversitelerin herhangi bir kadrosuna sözleşmeli olarak atanmalar da ALES puanı istenmekte midir? Ales 70 şartı var mı yani yoksa gerekli referanslar ile Ales olmadan atanmak mümkün
  n müdür.?

  1. Normalde böyle bir şart yok ama üniversite dilerse böyle bir şart koyabilir, başvuru yapmayı düşündüğünüz üniversite ile görüşmenizde fayda var.

 15. merhabalar. ben yabanci öğrenci olarak uludağ universitesinde doktora programına kayıtlıyım . yüksek lisansımı kırıkkale üniversitesinde yaptım ancak türk vatandaşlığını alıp araştırma görevlisi olmak isterim bu durumda doktorayı bitirmam lazım yoksa yüksek lisans puantımla atanabilir miyim daha doğrusu ben yüksek lisans puantımla başka şartları ( yds. ales. vb) yerine getirdikten sonra araştırma görevlisi ilanlarına başvurabilir miyim

 16. Merhaba , Lisans ortalamam kötü ama Tezli Yüksek Lisans Ortalamam Çok İyi. Hangi Okul puanımı hesaplarlar Kadroya Alırken ?

 17. Tarih bölümünde araştırma görevlisi kadrosuna girmek istiyorum. YDS Rusça’dan puanım var. Özel şart olarak “YDS Rusça’dan 50 ve üzeri puan almak” koyulabilir mi?

  1. Özel şart konulamaz ama o puanınız araştırma görevlisi alımında kabul edilebilir. YDS’den herhangi bir dil kabul ediliyor.

 18. merhaba. Okul öncesi dalında araştırma görevlisi olmak için yabancı dil şart mı?

 19. Merhabalar yuksek lisans okurken ilk dönem icerisinde arastirma görevlisi olma sansimiz var mi?

 20. Merhaba, ALES sonuçlarının üç yıl geçerli olduğu söyleniyor fakat YÖK kadro ilanları sayfasındaki herhangi bir kadro ilanına bakıldığında başvuru şartlarında, en az 70 vs. gibi durumlar yazılı iken, örneğin ALES sonucu üç yıl süre ile geçerlidir ifadesi yer almıyor. O halde, şuan da 2013 ilkbahar ALES puanı geçerli mi?

 21. Merhaba ben ÖYP’nin kaldırıldığını sanıyordum hâlâ bu sistem devam ediyor mu? Ayrıca yüksek lisans yapmadan araştırma görevlisi olarak başvurabiliyor muyuz? Başvuru yapabiliyorsak eğer diğer şartlar nelerdir? Yardımcı olursanız sevinirim.

 22. Merhaba. Maddi sikintidan dolayi hemen arastirma gorevlisi olarak baslamak ve daha sonra doktora yapmak istiyorum. Yuksek lisansi yapmamis olmam akademik hayatimda bir sikintiya yol acar mi? yardiminiz icin simdiden tesekkur ederim.

 23. merhaba, ben işletme 3. sınıf lisans öğrencisiyim . son sene ales girip puan yaptığım takdirde yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olabilir miyim ve araştırma görevlisi olmak zor bir süreç mi

 24. yani sadece lisans bitrimek 33/a maddesi ile atanmak için yeterlimi dil ales iş deneyim süresi aranmıyormu?
  50d ile atanmak için birsürü şart var-33a için sadece dekan teklifi doğrumu?

 25. Merhaba benim lisana ortalamam düsük. Arastirma gorevlisi ilaninda ” y lisans yapiyor olmak” ibaresi varsa burada y lisana ortalamaaina mi yoksa lisana ortalamasina bakiliyor

 26. Merhabalar. Benim okul puanım pek iyi sayılmaz (70) ama rakiplerimin daha iyi(90 gibi) Ales ve yds den cok iyi yaparsam onlarin önüne gecip arastirma gorevlisi olma Şansım var mi acaba? Ne yapabilirim

 27. Merhaba
  Ben iç mimarlık mezunuyum ortalamam 2.5 ve akademik kariyer yapmak istiyorum her okulun belli şartları var hemen hemen aynı gibi ztn hepsi benim merak ettiğim şu yüksek lisans yaparken ales ve yds belgelerimi sonradan getirebilirmiyim yani kazanıncaya kdr denemem lazım ve bu süreçte vakit kaybetmeden yüksek lisans yapıyım diyorum böyle bir hakkım var mı

 28. İyi gunler, arastirma ya da ogretim gorevlisi olmak icin gereken ales puani, yuksek lisansa girilen puan olmak zorunda mi? Yoksa yuksek lisans sirasind ya da sonrasinda baska bi alese girerek onun puanini kullanabilir miyim?

 29. Iyi günler üniversiteyi bitirme not ortalama puanimiz onemlimi ne kadar etkiler arastirma gorevlisi olmayi. Birde üniversiteyi bitirir bitirmez hemen basvurabiliyormuyuz. YDSde ingilizce olmak zorundami baska bir dil olsa olmuyor mu Lutfen yardimci olurmusunuz teşekkür ederim..

 30. Selamlar, cari usûl ile arastirma gorevlsi alimlari yilin herhangi doneminde mi yoksa ilgili bolum baskaninin kadro acmasi paralelinde mi gerceklesir ?

 31. Merhabalar, ben tezli yuksek lisans yapiyorum. Dil sinavi icin enstitunun Duzenlemis oldugu dil sinavina girdim ve 79 aldim. Tezimi sunmadan arastirma gorevlisi kadrosuna girebilirmiyim?

 32. Iyi aksamlar bir sey sormak istiyorum arkadaslar suanki duruma göre her türlü ydsden en az 50 puan almis olma şartı varmıdır?

 33. Merhaba ben yabancı uyrukluyum ben şuan yuksek lisans yapiyorum beni araştırma gorevlisi olarak alırlarmı? yabanci dil sadece ingilizcemi istiyorlar ?

 34. Kızım geçen yıl 2014si. 1 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı aynı yıl mayista ales sınavına girdi kazandi 74puanla tezini hazırladı bölüm başkanına teslim etti bölüm başkanı imzalayip dekana göndermiş imza için kızım ise başladı 2 ay geçti maaşı yatmadi SGK yok sonra kızım bölüm başkanına gitti durumu anlattı tezini imzaladığını ve dekana gönderdiğini söyledi sonra dekana gittik dekanda kızımın tezinin eline geçmediğini söyledi çok zor durumda kaldik şimdi bizim neyapyo mız gerekir yeniden tez hazırlasa kızım imzalanınca hemen maaşa bağlanır bana acil cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 35. Lisansı okul 1. olarak bitirenlerin, araştırma görevlisi kontenjanlarında avantajı var mı? Yüksek lisansı bitirmesi konu ile ilgisi ne düzey de?

 36. mrblar ben arş.gör kadrolarına başvurmk istiyorum ielts 50 dil puanım var şuan y.lisans tez aşamasndaym.Tezimi savunmadan önce arş.görevlisi olursam hemen sonra tezimi savunursam sıkıntı çıkar mı?Doktoraya hemen başlamam şart mı,çünkü 55 Dil puanım yok

  1. Lisans mezunu olarak araştırma görevlisi kadrolarına baivuru yapabilirsiniz, sonrasında da tezinizi savunursunuz bir sıkıntı yok.

 37. merhaba ben 50d kadrosunda araştırma görevlisiyim.Aynı üniversitede farklı bir bölüme İkinci doktorayı yapmak için başvurdum ve kabul edildi. Acaba ikinci doktorayı yapmam için kadromun bulundugu bölümle ilgli bir engel mevcutmudur veya prosedur nedir izin alma durumu gibi

 38. Bu makalede 33-a kadrosundaki araştırma görevlileri lisansüstü eğitim yapmak zorunda değil denmiş…. bu cumlenin kanun yönetmelik gibi bir dayanağı var mıdır?

 39. Benim yds 100.rus dili öğretim olarak Üniversitede çalışmak istiyorum. Vetendaş iki yil sonra olucam. Ama sck var. Devlet okulunda ücreti çalışıyorum. Nasıl Üniversite lerde çalışa bilirim

 40. iyi gunler universiteyi bitirir bitirmez arastirma gorevliligi ve ogretim elemani olmak icin basvurabilir miyiz ve kabul edilirsek burada yuksek lisans\doktoramizi yapabilir miyiz? ve bu gorevlerde yukselme var mi yani yuksek lisans doktora yaptiktan sonra yar doc olabilir miyiz?

 41. Oyp araştırma görevlisi programına başvurdum vakıf üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans yapıyorum acaba bu konuda nasıl bir durum olur kabul edilir mi

 42. Ben 4 gün önce cari alımla araştırma görevlisi olmaya hak kazandım fakat kayıt sureci hakkında duyuru yapılmadı, kayır süresi ne kadardır, evraklar nelerdir, göreve ne zaman başlanır. Bilgisi olan lütfen yardımcı olsun.

 43. akademisyen olabilmek için lisans not ortalaması şartı var mı.. yüksek lisans ortalaması etkili mi

 44. Merhaba arkadaşlar. Benim söyle bir sorum var. ben YDS Rusçadan girsem sınava ve tercih yaptığımda YDS nin Rusça olması nedeniyle eleme yaşar mıyım?
  Üniversiteler alım yaparken YDSnin illa İngilizce Almanca ya da Rusça olacak diye bir şart var mı?

 45. Cari atamada en fazla 3 yıl çalışabiliyorsunuz maddesi yer alıyor öyp de ise öğrenim gördüğün yıl kadar zorunlu çalışma var. Öyp de zorunlu çalışma bittikten sonra çalışmaya devam edilebiliyor, geçiş istenirse bu üniversitelerin kontejanına bağlı diye biliyorum. Cari atamada 3 yıl sonrası süreç işliyor?

 46. Selamunaleykum oypden tercih yapıp atanmazsam sonraki ilk tercihe basvurabilirmiyim bu programa kac kere basvurabiliriz?

 47. merhaba ben fizyoterapi mezunuyum bu temmuz atamalarında öyp ye basvurmak istiyorum öyp genel puanım 77.67 atanma şansım nedir sizce

 48. Merhabalar, 657ye tabi devlet memurluğu için Haziranda atama istemeyi düşünüyorum ama yds den gerekli puanı alırsam asaletim tasdik olmadan istifa etmeyi düşünüyorum. Bu durumun bana zararları ne olur, devlet memurluğuna geri dönmek istersem dönebilir miyim? İstifa için asaletimin tasdik olmasını beklemeli miyim?

 49. selamunalykum hocam din kulturu 3 u siniftayim tasavvuf olmazsa hadis alanin da arastirma gorevlisi olmak istiyrm bu alanlar icin arapc mi olmasi lazim illa. bir de kpss ye calismayip ales ve yds ye mi calissam olmazsa bile bir sene daa mi calissam yada ailemin dedigi gibi kpss ye calis atan sonra yine calisirsiniz.. manidar goruslerunize ihtiyacim var hocam simdiden Allah razi olsun

 50. hocam merhabalar hocam ben alesten 83 aldım ortalamam da 2.95 ve inşaat mühendisliği mezunuyum yds den 50 alamadım ve en az bir yıl içinde alabileceğimi de düşünmüyorum … bu durumda yds den 50 almadan nasıl başvuru yapabilirim yardımcı olursanız minnettar olurum ..

 51. merhabalar hocam ben alesten 83 aldım ortalamam da 2.95 ve inşaat mühendisliği mezunuyum yds den 50 alamadım ve en az bir yıl içinde alabileceğimi de düşünmüyorum … bu durumda yds den 50 almadan nasıl başvuru yapabilirim yardımcı olursanız minnettar olurum ..

 52. Merhaba ben İşletme mezunuyum ve İngilizceye aşırı ilgisi olan ve araştırmayı okumayı deli gibi seven biriyim. Eşim astsubay ve mesleği yüzünden 3-4 senede bir taşınıyoruz. Ben bu mesleği seçersem bunun bir sıkıntısı olur mu? Eşimin tayini çıktığı zaman benimde oralardaki üniversitelerde çalışma imkanım olur mu?

 53. Selam su anda ozel bi universitede yuksek lisans yapiyorum. Eger oyp ile atanirs nasi bi durumla karsilasirim acaba?

 54. Merhabalar. Cari kadroyla başvurmak için yüksek lisans yapmış olmam gerekmiyor anladığım kadarıyla atanınca atandığım yerde yapıyorum doğrumudur?

  1. Merhaba, evet atandığınız yerde varsa orda yaparsınız yoksa 35. madde ile görevlendirilirsiniz.

 55. Merhabalar,hukuk fakültesi mezunu bir kişi oyp ile iibf ‘nin de hukukla alakalı bölümlerini secebilir mi? Örneğin iktisat bölümü mali hukuk kadrosu yada uluslarası ilişkiler bölümü uluslar arası hukuk kadrosu gibi?
  Ve şayet seçebiliyorsa burada doktorasını tamamladıktan sonra bir hukuk fakültesine de geçebilir mi?

 56. Hocam merhabalar.fiziksel engelli oğlum GOP Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği lisans son sınıf öğrencisi.100 lük sisteme göre ortalaması 90.Araştırma görevli olmak istiyor. ALES yardımcılı sınavına girdi ancak hareketleri ve konuşması ağır olduğu için sınavda soru çözme ve çözdürme sıkıntısı yaşadığı için sınav başarısı düşüyor zaman kaybı çok oluyor. bu şartlarda 59 puan aldı,yetersiz bir puan olduğu için sınava tekrar girecek.aynı durumu tekrar yaşayacak dil sınavına da girecek. puanları az.Engellinde bu gibi durum yaşayan öğrencilere bir kolaylık yok mudur acaba? yani ayrı bir puan değerlendirilmesi gibi..bana bu konuyla ilgili bilgiyi mail olarak atarsanız minnettar olurum. öğrenim hayatı boyunca hep yanında oldum ve büyük bir başarıya imza attık diyebilirim.başarısı yarım kalmasın ders hocaları proje bazlı alanlarda çok güzel başarı gösterir diyorlar. Sizden ricam ne yapmalıyız yol gösterir misiniz? İyi çalışmalar

 57. Merhaba ben öyp atamasıyla yerlestim üniversiteye evraklarımı teslim ettim birde dilekçe verdim üniversite bana herhangi birşey imzalatmadı veya belgede vermedi sonradan bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Yardımcı olursanız sevinirim

 58. Hocam ben felsefeye atanip ayni universitede ilahiyatin felsefeyle ilgili bolumlerine basvurmayi dusunuyordum. Ya da yine ayni sehirdeki bir universiteye basvurmayi. Ama bireysel başvuru mümkün degil su halde… aklımdaki ihtimaller pratige dokulemiyor benim mevzuattan anladigim kadariyla.

  1. İlahiyatta akademik kariyer istiyorsanız orda bir şekilde lisansüstü eğitim yapmalısınız.

 59. Merhabalar hocam ben akdeniz Üniversitesi turizm fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim ganom. 3.33 yds ve alesten kaç puan alırsam araştrma görevlisi olma şansım olur. Bu çok zor bir süreç mi? Şimdiden teşekkür ederim

 60. Merhabalar hocam cidden her soruma cevap buldum lise mat okuyorum 3.sınıftan beri hocaların peşindeyim biri de adam akıllı cevap vermiyor çok teşekkürler yazınız için. Yalnız bir sorum olucak ben alesten 87aldım ortalamam 3.30 5.sınıftayım nisandaki yds ye giricem acaba alesimi yükseltemesem bile öyp atanma şansım var mı soyut matematik alanında yükselmek istiyorum ama eğitim çıkışlı olduğum için şansım yokmuş öyle midir?

 61. Hocam iyi günler. Ben son sınıf iktisat bölümü ve adalet bölümü öğrencisiyim. İktisattaki ortalamam 2.50yi bulmayacak. Bu durumda ALES ve YDSden ne kadar yüksek alırsam alayım bu açığı kapatamayacağım. Başka nasıl araştırma görevlisi olabilirim? Adalet örgün eğitim değil,açıköğretim. Temmuzda gelen yönetmelikle DGS ile hukuk fakültesine tamamlama hakkımız da kaldırıldı. En son dosya Danıştay’dı.Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar

 62. merhaba,
  cari atama ile alınacak araştırma görevlisi için 33/a yada 50/d olacağı ilanda yazmıyor bu bilgiye nereden ulaşılabilir? yukarda yazılana göre 33/a görev süresi bitince sözleşme yenilenebiliyor ama 50/d süresi bitince yenilenmiyor? doğru mu anladım acaba yardımcı olabilir misiniz..

  1. 50/d ise ilanda yazar bir de enstitü ilanlarında yazmasına gerek yok onlar 50/d ilanlarıdır. Ve evet doğru anlaşılmış.

 63. ben kamu 3.sınıf okuyorum alese girdim ama matematiğim olmadığı için eşit ağırlık puanım düşük geldi ama sözel puanım 80 geldi yds den yeterli puan alırsam sözel puanımla araştırma görevlisi olabilirmiyim

 64. ben kamu 3.sınıf öğrencisiyim araştırma görevlisi olmak istiyorum ama matematiğim yok alese sözelden girebilirmiyim yani söz1 söz2 ve mat1 çözsem olurmu

 65. Turizm isletme birinci sinifinim. Ekonmi yada siyasal bilimler alanlarindan veya herhangi bir alandan arastirma gorevlisi olabilirmiyim.

 66. merhaba ben jeo.müh. den bu yıl mezun oluyorum.öyp ile atanmak istiyorum fakat kadro ilanlarında belirtilen ana bilim dallarında yüksek lisans yapıyor olmak mı gerekiyor yoksa atandığım üniversitede belirtilen anabilim dalından yüksek lisansa mı başlayacağım.cevap verirseniz sevinirim.

  1. Normal şartlarda ilanda yüksek lisans yapıyor olmakyazmıyorsa lisans mezunu olmak yeterlidir tamamen ilana bağlı bir durum.

 67. Merhaba hocam ben 4. Sinif lisans öğrencisiyim benim gno 2,28 öyp ye başvurmama engel olurmu bide 1 ders yuzunden bir donemim uzuyor ocak 2015 te okulu bitiriyorum lisans okurken oyp ye başvurma şansim varmi şimdiden teşekkurler hocam

  1. Hayır hiç bir engel yok başvuru yapabilirsiniz. Ancak okurken başvuramazsınız mezun durumda olmanız lazım.

 68. Alesten 90 aldm. Yds 50. oyp ile atandigm zaman kursa gidip dil puanimi tekrar yukseltmem gerekirmi? acil cvp lutfn. Tesekkurler.

 69. Merhaba.cari usülle araştırma görevlisi olarak atandım.yüksek lisans öğrencisiyim.kadronun düşmemesi için yüksek lisanstan sonra doktora yapmak mı gerekiyor?kadro geçerliliğinin süresi var mı?bir de cari ile öyp alımı arasında maaş farkı oluyor mu?yardımcı olursanız sevinirim.

 70. Merhaba hesaplanırken %60 ales %25 lisans %15 yabancı dil ben yüksek lisans tezsiz bitirdim.lisans mezuniyet ortalamasımı yoksa yüksek lisans mezuniyet ortalamasımı göz önüne alıcaktır.

 71. Hemşireliktw yüksek lisans için eşit agırlk mı sayısal ales puanımımı kullanmalıyim

  1. Arkadaşlar, TOEFL sonuçları ne zaman açıklanıyorve 28 Hazirandaki sınava girsem ÖYP Temmuz atamalarına yetişir miyim?Lütfen bilgilendirir misiniz?

 72. Teşekkür ederim bir sorum daha olacak, ben türk dili ve edebiyatı bölümü mezunuyum öyp başvurumda ales sözel mi ea mı tercih yapabiliyorum?

 73. Merhaba, semir nural isimli arkadaş size sosyoloji mezunuyum sözel ales 70, ea 60 yazmış siz de demişsiniz ki ea 60 olduğu için öyp ye başvuramazsınız iyi de bu arkadaş sözelci ve sözel ales puanı yetmiyor mu? Yani aleste sadece ea puanı mı geçerli?

  1. Sosyoloji bölümü EA ile alıyor o yüzden arkadaşımız sözelci değil ve sözel puanı yetmiyor maalesef.

 74. iyi günler, 50d araştırma görevlisi olarak 8 yildir emekli sandığına ödeme yapıyorum ve yasada burslu olarak görev yaptigimizla ilgili bir kısım yok. fakat sizin de belirttiğiniz gibi burslu muamelesiyle işsiz kalmak üzereyiz. bir çok dava emsali olmasına rağmen, bölüm ve anabilim dalımızdan adımıza ihtiyaç duyulduğuna dair kararlar olmasına rağmen, hukukî hakkımız ve hatta dilekce hakkimiz engellenmektedir. kaldı ki pekçok üniversite en az1 yıl çalışma şartı koymakta. Lutfen bu konu ile ilgili bir ba$lık acar misiniz?

 75. Atandığım üniversitede eğitim almıyorum dolayısıyla senet imzaladim ve yüzde 20 kesintiyi de biliyorum ama yine de yeniden alabileceğimi düşünüyorum. Tek sorun zorunlu hizmetimi yeni üniversitede yapmama izin verilip verilmeyeceği konusu. Bu doğrultuda cevap verirseniz memnun olurum.

  1. 33. madde ile görevli olduğum üniversitede doktora yapıyorum dediğiniz için atandığınız yerde yaptığınızı düşündük o zaman 35. madde ile doktora yapıyorsunuz demekdir. Sorunuza da gelince maalesef hayır ÖYP’lilere muvafakat kesinlikle verilmemektir, YÖK kurulu bunu engellemiştir.

 76. Merhaba, 2010’da ÖYP ile atandım, yüksek lisansı bitirdim ve doktorayı da yine 33.madde ile görevli olduğum üniversitede yapıyorum. Benim sorum şu: yeniden ÖYP ye başvuru yapıp kazanırsam zorunlu hizmetimin yeni kazandığım üniversiteye aktarılması oluyor mu? Yani şimdi ÖYP kadromun bulunduğu üniversite muvaffakname verir mi, bununla ilgili bir madde bulamadım ama olabileceğine dair duyumlar aldım. Teşekkürler

  1. Atandığınız yerde eğitim alıyorsanız size senet yapmamışlardır? Ayrıca ilk başvurunuzda ÖYP puanınızdan %20 kesilecek bunuda biliyorsunuz sanırım.

 77. Hocam sosyoloji lisans, sosyal psikoloji yuksek lisans mezunuyum, alesten sozel 70, esitagirlik 60, sayisal 59 puan aldim, bu puanla ne yapabilirim, yabanci dil sinavina girmedim, doktora icin veya oyp icin basvurabilirmiyim, bu hususta beni bilgilendirmenizi rica ediyorum

  1. Ne yazık ki yabancı diliniz olmadığı için doktoraya ALES EA puanınız da 70’in altında olduğu için ÖYP’ye başvuramazsınız.

 78. Merhaba sınıf öğretmenliği okuyorum özel eğitim istiyorum ama direkt tercih edemiyorum öyp de o bölümün şartını sağlam gerekiyor o alanda y lsans yapmak gibi aynı durum cari yolda da var mı kadroya başvuran için yine y lsans yapmak vb şartlar mi gerekir

 79. merhaba ben özel bir ünv araştırma görevlisiyim kadro ilana çıktığında enstitü olarak çıkıldı fakat açıktan cari atama ile yapıldı bize son söylenen kadronun araştırma görevlisi kadrosu deniyor ama 33a mı 50d m bilmiyorum yüksek lisans bitirme dönemindeyim eğer 50d ise hemen doktora başlamazsam kadrom rektörlük kadronuz normal araştırma görevlisi kadrosu diyor bu 33a mı demektir sizce?

 80. devlet memuruyum (657), özel bir üniversiteye araştırma görevlisi olarak geçeceğim. bana muvaffakat konusunda bilgi verirmisiniz??..alırsam bana katkısı nedir yıllık izin, kademe vb. bir avantajı varmıdır? istifa edip geçsem nolur? eski çalışmalarımı saydırabiliyormuyum..bu hususlarda beni bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.teşekkur ederim

  1. Vakıf üniversitesine geçerken muvafakat alamazsınız. Devlet kurumundan çıkmış oluyorsunuz.

 81. Merhabalar ben doktora öğrencisiyim, ben gazi üniversitesinin cari usülle açmış olduğu araştırma görevlisi kadrosuna başvurmuştum. İlk 4 e girdim ve bilim sınavınada girdim. Kazandığım taktirde doktarımı bu üniversitede yapmam gerekiyormuş. Öncelikle böyle bir zorunluluk olur mu? ikincisi cari usülle kazandığım taktirde gitmeme durumum olur mu? Yani hakkımdan feragat edebilir miyim?

 82. Merhabalar ben biyoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim.formasyon hakkım var . oyp yada farklı şekilde araştırma görevlisi olarak okulda kalmayı daha çok istiyorum,bunun için adım adım yapmam gerekenler nelerdir.yada benim için doğru olan nedir.torpilim olursa araştırma görelisi olarak yüksek lisansımı yapıp daha ilerisine gidebiliyormuyum.kafam çok karışık açıklayıcı yardımınızı bekliyorum

  1. merhaba özge , sen daha yukarıda yazanları okumaya bile tenezzül etmemişsin araştırma görevlisi olmak istiyorsun . torpille bir yerlere geleceğini de açıkça söylemeye de utanmamışsın. Bence sen hiç zorlama birilerinin desteğiyle bir yere kadar ilerlersin. Torpilin olsa bile ilerleyebileceğini diğer nedenlerden dolayı düşünmüyorum 😉

 83. Merhaba, lisans mezunuyum ve oyp ile bir üniye kayıt hakkı kazandım ancak gireceğim ünide benim bölümüm henüz açılmamış. bu durumda başka ünilere yl için başvurmak gerekiyor ve 2 dönem hakkınız var girmek içini yoksa ilişiğiniz kesilir denmiş ama bu sürede kesin olarak bir yl a girebilmek için yapabileceğimiz birşey var mı? Kontenjan açan ünilerin yl programlarına başvurup bu 2 dönem içinde giremezsem diye endişeleniyorum.

 84. merhaba, atadığım üniversitede lisansüstü eğitimi var. ancak ben zaten YÖK kapsamında bir üniversitede aynı bölümde yüksek lisans yapıyorum ve bu dönem ders dönemim bitiyor. dil eğitiminden sonra lisansüstü eğitimime devam mı edeceğim, yoksa yeni atandığım üniversite de baştan mı başlayacağım? devam edeceksem görevlendirme almadan tezimi atandığım üniversitede çalışırken tamamlayıp diğer üniversiteye teslim edebilmek gibi bir durumum olur mu?

  1. Sizi yatay geçişle almak isteyeceklerdir. Ya da ders dönemini bitirmişseniz uzaktan tezinizi bitirip doktoraya da atandığınız yerde devam etmenizi isteyeceklerdir.

 85. Benim ayrı bir sorum olacak. Ben bir üniversitede arş.gör. olarak çalışıyorum 33/a lı olarak atandım. bölüm artık öğrenci alımına kapandı. ve artık gelmeyecek gibi gibi. Türkiye genelinde böyle bir durum söz konusu. böyle bir durumda ileride işsiz kalmakla yüzyüze kalır mıyım?

  1. Kadronuz, bölümünüz öğrenci almadı diye düşürülmez başka bir bölümde devam edersiniz ancak bu durumda sizin de öğreim üyesi olacak farklı bir programda doktora yapmanız gerekebilir.

 86. Cari atamada esaslı bir torpilin yoksa araştırma görevlisi olamazsınız. ÖYP’de ise genellikle bölüm birincileri sizden bir adım öndedir. Ve ÖYP’de kadro alındıktan sonra doktora bitiminde işsiz kalma durumunuz var. Bunları niye konuşmuyorsunuz. Formalite şeyleri anlatıp duruyorsunuz. Öğretim elemanı açığı var deniyor gel görki nice doktorasını bitirmiş eleman işsiz işsiz dolanıyor niye çünkü esaslı torpili yok.

  1. ÖYP’de kadro alındıktan sonra doktora bitiminde işsiz kalma durumunuz yok, yrd. doç. kadrosuna girene kadar dr. araştırma görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

 87. Merhaba, ben bu ay oyp ıle atandım atandıım unıde yl. Dr programı yok ben lısansustu egıtımımı ıstanbul unıde almak ıstıyorum ısrarla zaten 3-4 unı var bu programların oldugu bırı de ıst unı.bu donem kontenjan acmazssa bı sonrakı donemı bekleyıp o zaman tercıh yapabılırmıyım?

   1. Bu durum ıstedıgımız anabılım dalı acılmazssa yıne bekleyebılecegımız anlamına da gelıyor mu?rus dılı edebıyatından atandım edebıyat uzerıne calısmak ıstıyorum…

    1. Ana bilim dalı değiştirilebilir, Bölüm değiştirmek zordur hele ki sizin istediğiniz değişiklik çok zor tamamen ayrı bölümler. İki dönem içinde eğitim tericihi yapıp atanamazsanız ilişiniz kesilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu