Akademik Personel | 22 Haziran 2018, Cuma

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kuruluyor

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kuruluyor
       

AK Partili Milletvekilleri “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi” kurulması için kanun teklifi verdi.

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Alanya’da, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi” kurulması için kanun teklifi verdi.

Bilindiği üzere eğitim öğretim faaliyetleri ile idari hizmetlerin yönetimi belli bir ölçek büyüklüğünden sonra zorlaşmaktadır. Akdeniz Üniversitesinin sahip olduğu toplam 47 adet akademik birim ve öğrenci sayısı dikkate alındığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin yukarıda bahse konu akademik birimlerle kurulmasının, hem söz konusu akademik birimlerdeki hem de Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer akademik birimlerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin ve öğrencilere sunulan idari hizmetlerin kalite ve etkinliğini arttıracağı kuşkusuzdur.

Alanya ilçesinde Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak dört fakülte ve bir meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Alanya’ya yakın mesafede bulunan Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde de birer meslek yüksekokulu vardır. Alanya ilçesinin yakın çevresinde toplam yedi birim ile eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında önemli bir üniversite alt yapısı mevcuttur. Diğer yandan, Alanya ilçesi nüfus büyüklüğü, ekonomisi ve sosyo-kültürel faaliyetleri ile de önemli bir potansiyele sahiptir. Üniversitenin kurulması Alanya’ya her bakımdan ivme kazandıracaktır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemini yaşatan Sultan Alaaddin Keykubat 1221 yılında Kalonoros Kalesini alır, yeniden inşa edilen ve sağlam surlarla çevrilen şehre Sultan’m ismine izafeten Alaiye (günümüzde Alanya) ismi verilir. Alaaddin Keykubat’ın başlattığı yapılaşma kenti öylesine güzel bir hale getirir ki Alaiye, Selçuklu sultanları tarafından kışlık başkent olarak kullanılmaya başlanır. Tersane ve tersanenin bekçisi Kızılkule bu dönemde inşa ettirilir. Alanya şehrinin Müslüman Türk topraklarına katılmasını sağlayan hükümdarın adının kurulacak devlet üniversitesinde yaşatılması hem tarihi bir teşekkür hem de saygının bir ifadesi olacaktır.

Teklif ile, Alanya ilçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla yeni bir Devlet üniversitesi kurulması amaçlanmaktadır.

MADDE 1- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa eklenen ek 158 inci madde ile, Antalya ili, Alanya ilçesinde “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi” adıyla bir Devlet üniversitesi kurulması öngörülmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmaktadır.

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna eklenen geçici 46 ncı madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine ilişkin devir işlemlerine, öğrencilere verilecek mezuniyet belgelerine ve kuruluş aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne eklenmektedir.

MADDE 4- Madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde çalışacak öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.

MADDE 5- Madde ile, yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde kullanılmak üzere kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.

MADDE 6- Yürürlük maddesidir.

MADDE 7- Yürütme maddesidir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

EK MADDE 158- Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

a) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,

b) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunla kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmazları başka bir işleme gerek kalmaksızın anılan Üniversiteye devredilmiş sayılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitede kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitenin adıyla eski üniversitelerince verilir.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.”

MADDE 3- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“107) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi”

MADDE 4- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli

(1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 5- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli

(2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

       

BENZER HABERLER