GündemSlayt Haber

Akademik Zam Kanun Tasarısı Yayınlandı Tasarı Artık Mecliste!

blank
blank

Akademik Personele Yapılacak Zammın Oransal İfadesi

blank
blank

blank

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,

b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,

oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Akademik teşvik ödeneği

EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutannın;

a) Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100’üne,

b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için %60’ına,

aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlan tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabmda dikkate alınmaz.

Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2-2914 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.”

MADDE 3- Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 2914 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü madde yayımım izleyen ayın onbeşinde, 2 nci maddesi ile 2914 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü madde 1/1/2015 tarihinde ve diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yükseköğretim alanı, tüm dünyada genişlemekte ve her geçen gün daha fazla öğretim elemanı ve öğrenci bu alana dahil olmaktadır. Ayrıca, bilim alanları sürekli olarak artarak gelişmektedir. Bilimsel bilgiye yönelik toplumsal talep de her geçen gün artmaktadır.

2023 yılı hedeflerine ulaşabilmemiz ve bilim, teknoloji ve ekonomik anlamda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline gelebilmemiz her alanda bilimsel bilgi üretmek ve bunu aynı zamanda uygulanabilir hale getirmekle mümkün olabilecektir. Bunun sağlanması da nitelikli, girişimci ve yenilikçi insan gücünü yükseköğretim düzeyinde eğitmek ve yetiştirmekle görevli akademisyenlerin sayısının yükseltilmesine, bilimsel ve akademik faaliyetlerinin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine bağlıdır.

Ülkemizde 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla 104’ü Devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere üniversite sayısı 177’ye ulaşmıştır. Böylece yükseköğretime erişimde de önemli ilerleme kaydedilmiş olmakla birlikte, kalitenin artırılması ihtiyacı sürmektedir. Uzun dönemde kalkınmanın sağlam temellere oturabilmesi için ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hususu önceliğini korumaktadır.

Yükseköğretim alanında kaliteli bir beşeri sermayeye sahip olmak ancak sistem içerisinde yeterli düzeyde nitelikli, üretken ve kendilerini değişen şartlara göre yenileyebilen öğretim elemanlarına sahip olmakla mümkündür. Özellikli, nitelikli ve üretken öğretim elemanlarının istihdamı ise eğitim-öğretim, bilim ve araştırma altyapısı itibarıyla nitelikli ve iyi yükseköğretim kurumlan inşa etmenin yanı sıra akademisyenolmayı düşünenler için mali haklar açısından da cazip ve en azından tatminkar olmasına bağlıdır.

Tasan ile, yükseköğretim alanında nitelikli insan gücüne sahip olmak için meslek olarak akademisyenliğin cazibesinin artınlması, akademisyenlerin daha fazla bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarının teşvik edilmesi ve bu doğrultuda yükseköğretim kurumlannda görev alan kapsama dahil öğretim elemanlannın mali haklarının önemli ölçüde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 1- Madde ile, 2914 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmiştir.

Ek 3 üncü madde ile; üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında yükseköğretim tazminatı adı altında yeni bir ödeme unsuru ihdas etmek suretiyle artış yapılması öngörülmektedir.

Ek 4 üncü madde ile; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınmak suretiyle üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanması ve bunlara aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında yeni bir ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 2- Madde ile, 2914 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle ilk akademik teşvik puanı hesaplanmasının, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılması öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

İlgili Makaleler

79 Yorum

 1. Üniversitelerde akademik denege sağlanacaksa aslında 2001 yılında profofösör ve doçentlere açıktan 500 ile 450 tl arasında bir artış yapıldı 13yıldır bu ünvandakiler daha yüksek maaş aldı. Alt kadmeler ise 13 yıldır 300 ile 450 arasında eksik maaş aldılar. Bu yeni düzenlemde bu duruma hiç mi hiç dikkat edilmedi. Eğer adaletli bir artış yapılsaydı bu farkda ortadan kaldırılabilirdi. Bu durum hakkında komisyon üyeleri acaba bilgilendirilmedi mi?.

 2. Taylan Hocam eline sağlık.
  Benzer sorun döner sermaye dağılımlarında da mevcuttur. Bir önceki torba yasada da akademik uzmanlık ile jandarma uzmanlık, maliye uzmanlık vb.. maalesef karıştırılmış, bilfiil üniversitenin döner sermaye kapsamına giren çalışmalarda ücret ödenmemiş, büyük sıkıntılar yaşanmıştır. YÖK Kanunu çok açık ve tartışmaya mahal vermemesine rağmen bu şekilde dışlanmak üzücü bir durumdur. Sayın Konya milletvekilin vermiş olduğu yönerge ile umarım düzeltilir.

 3. T.C. Bakanlar Kurulu’nun imzasına açılarak TBMM’ ne sevk edilen “Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” öğretim elemanlarına (tasarıda belirtilen yalnızca Prof.Dr., Doç.Dr, Yrd.Doç.Dr., Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman kadrolarına) “yükseköğretim tazminatı” ve “akademik teşvik ödeneği” verilecek şekilde hazırlanmıştır.

  Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinin ı bendi “Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır” şeklindedir. Aynı maddenin p bendi ise “Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim – öğretim planlamacılarıdır.” şeklindedir.

  Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere tüm öğretim elemanı kadroları içerisinde “Öğretim Yardımcıları statüsünde araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları” bir bütün olarak ayrı ayrı kadro unvanları ile tanımlamaktadır. Ayrıca tüm bu akademik kadrolara alım ve atama süreçlerinde “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ortak olan ALES puanı, Yabancı Dil puanı, lisans not ortalaması ve yazılı sınav hükümleri uygulanmaktadır.

  Bu nedenle hazırlanan kanun tasarısının genel gerekçesinde tanımlanan hedeflerde dikkate alındığında, üniversitelerin ve akademik unsurun bir parçası olan, 2023 hedeflerinde tanımlanan bilimsel olguların gerçekleşmesine katkı sağlayacak diğer akademik kadroların yanında uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarının da dikkate alınması ve taslakta yer alması gerekmektedir.
  YÖK istatisliklerine göre ülkemizdeki devlet üniversitelerinde toplam 3409 uzman, 18 çevirici ve 19 eğitim öğretim planlamacısı, vakıf üniversitelerinde ise 226 uzman, 2 çevirici ve 3 eğitim öğretim planlamacısı, devlet sözleşmeli 34 uzman bulunmaktadır. (Ekte) Mevcut 2547 sayılı YÖK yasası kapsamında öğretim elemanı statüsünde olan ve lisans, yüksek lisans ve doktora unvanlarına sahip bu akademik personelin, tasarıda yer almaması gerek mevzuat, gerekse tasarıdaki bilimsel hedeflerle örtüşmemektedir. Ülkemiz için nitelikli, girişimci ve yenilikçi insan gücünü yetiştirmekte akademik unsurun yasal bir parçası olan uzman, çevirici, eğitim öğretim plancı kadrolarının da tasarıya eklenmesi tanımlanan hedeflerin sağlanmasında gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

  Aksi durumda mevcut YÖK yasası içerisinde yasal statü ve sorumlulukları akademik personel olarak aynı olan kadrolar arasında maddi ve manevi bir ayrım yaratılmış olacaktır. Bu nedenle hazırlanan tasarının TBMM’de yasalaşmadan önce değişiklik önerisi ile gerekli düzenlemeler yapılarak, eksik kadro unvanları eklenerek (uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı) yasalaşmasının sağlanması ülke menfaatleri ve bilimsel gerçeklik açısından uygun olacaktır.

  Gereğini bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.
  Uzman Taylan ÖCALAN
  Yıldız Teknik Üniversitesi
  İnşaat Fakültesi
  Harita Mühendisliği Bölümü
  Davutpaşa Kampüsü
  Esenler/İstanbul

  YÖK WEB SAYFASI: http://www.yok.gov.tr/web/guest/ogretim-elemanlari-dagilimi

  DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ELEMANI DAĞILIMI
  KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
  PROFESÖR 17543
  DOÇENT 11610
  YARDIMCI DOÇENT 25766
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 15487
  OKUTMAN 6929
  UZMAN 3409
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 41049
  ÇEVİRİCİ 18
  EĞT-ÖĞRT. PLAN. 19

  VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ELEMANI DAĞILIMI
  KADRO ÜNVANI KADRO SAYILARI
  PROFESÖR 3072
  DOÇENT 1651
  YARDIMCI DOÇENT 5781
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 3454
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 904
  OKUTMAN 2821
  UZMAN 226
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2840
  ÇEVİRİCİ 2
  EĞT-ÖĞRT. PLAN. 3
  TANIMSIZ ÜNVAN 5

 4. Eski bir uzman yeni öğr.gör.dr olarak uzmanlara destek veriyorum. Ayrıca maaş zamlarında mutlaka dr. lı olanlar ile olmayanlar arasında da ufak bir fark olmalı. Ayrıca yabancı dil içinde mutlaka iyileştirme gelmeli.

 5. bide akademik uzmanın maaşı bunların yanında 2300. Niye zam bizlere yok hiç anlam veremiyoruz. En ağır şartlarda çalıştırılıyoruz yeri geliyor teknisyenin işlerini bile bize yıkıyorlar. Hep bu bizi akademik saymamalarından kaynaklanıyor. Hep Birlikte iş bırakalım bakalım analizleri kim yapacak. O YAYINLAR nasıl çıkacak.

 6. #akademikuzmanazam tasarıya uzmanları da ekleyin,ötekileştrilmek istemiyoruz @Ahmet_Davutoglu @cetinsayag @memetsimsek @YZOzcan
  Uzmanların bu kapsam dışında tutulması kesinlike yapılan büyük bir adaletsizliktir. Öğretim elemanı, okutman, Uzman. Ar. gör. hepsi aynı sınıfta olup yapılan yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerekmedir, yapılan resmen Uzmanları akademik camiadan dışlamaktan başka bişey değildir. Memurlar net. in de bunun için tez evvel bir başlık açması ve sendikaların da muhakkak üzerinde durması gerekmektedir. Uzman kadrosundaki bizler, sanirim devlet buyuklerimizce akademik camiada gereksiz zevatlar olarak adlandiriliyoruzki bir asistanin yaptigi islerin aynisini hatta fazlasini yaptigimiz halde degil maas artisi, osym sinavlarinda gorev bile alamiyoruz, meslege giris kosullari ayni, egitim durumu ayni, calisma kosullari daha agir ama is hakedise gelince orasi sallanti daha az maas! egitim ogretim tatile girdiginde universitelerde Allah’in bir kulu profesor, docent, yrd doc, hatta asistani resmi izinde olmadiklari halde okulda dogru duzgun bulamazsiniz cogu 1-2 saat gelir ve ceker gider, biz 8/17 laboratuarimizdayiz hatta yeri gelir gece 12 lere kadar bir memur gibifazla mesai hakki olmadan calismaktayiz.

 7. Uzman arkadaşların hakkının verilmesi gerekli!
  Yapılan zamda zam değil ki!? Onca yıldan sonra, bu mudur akademisyenliği cazip hale getirmek?
  Yazık ki ne yazık!

 8. Sevgili uzman arkadaşlarım, lütfen BİMER’den bu durumu yetkililere duyuralım!!!

 9. Ah uzmanım ah, çalış çalış çalış. Aile geçindir. Sınavlarda görev alama, zamdan yararlanama. Derse gir ücret alma. Gün gelir doktora yapma derler, hatta yasaklarlar çalışma hevesini kırarlar. Gelen geçen tokatlasın. Böyle bir haksızlık olabilir mi. Bukadar insan mağdur edilip kalbi kırılır mı? Ezil borçlar altında uzmanım ezil. Sen bir solüsyonsun.

 10. Arkadaslar
  Ben de docentim ama uzman arkadaslarin sonuna kadar yanindayim zam artisi doktorali arastirma gorevlisini en az 3500 tlye cikarmaliydi bence o nedenle diger uzmanliklara gore hala cazip degil cunku 3 yil sonra uzman yrd. uzman olunca 4000 tlnin uzerine zamli docent maasina cikiyor. Bir de akademik tesvik 2016’dan sonra gecerli olacak nasil hesaplaniyor bilen var mi? en yuksek brut maas ne kadar? cok acik degil.

 11. Uzmanlara sınavlarda gözetmenlik bile vermeyen, hatta bir ara bunu doktora yapmış olma şartına bağlayan zihniyetten başka ne beklenebilir ki, uzmanlar akademik personel değil ise hizmet sınıflarını değiştirin yok bu insanlar akademik personel ise ne diye böyle bir ayrımcılık yapıyorsunuz, yazıklar olsun….

  1. Burhan Bey, malesef hala 2011’den sonra uzman kadrolarına atanan akademisyenlere ÖSYM’de görev verilmemektedir. Arş gör, öğr. görevlisi, okutmanlar ister dr’lı ister dr’sız olsunlar bu sınavlarda görev alabilirken, uzmanlar sadece dr unvanı aldıktan sonra görev alabiliyor. Malesef 2011’den itibaren uzman kadrosuna atananlar için durum çok vahim. Biz bu durumu içerlerken ve nasıl düzeltilebilir diye düşünürken hiç kimsenin umrunda olmadığımızı öğrenmiş olduk. Zam konusununda uzmanlara bu adaletsizliği reva görenleri Allah’a havale ediyorum..

 12. Yahu bu bir beyin tutulması olmalı…arkadaşlar inanın Aklım almıyor…böyle bir haksızlık olurmu…açıklama bile yapılmadan olurmu…bu kadarmı değersiziz

 13. Akademik kadro tipleri yani öğr. elemanları, 2547 sayılı kanunun ilgili maddesinde (3/L) tanımlanmıştır. Bu kadrolar;1.grup Öğr. üyeleri (prof, doç, yrd doç.), 2. grup okutman, 3. grup öğr. görevlisi ve 4. ve son grup öğrt. yrdmcıları olmak üzere 4 tiptir. Son kadro tipi olan öğr. yardımcıları 2547 sayılı kanunun 33. maddesinde tanımlanmış ve kendi içinde 4 alt gruba ayrılmıştır. Bunlar: 33/a olan arş gör, 33/b olan uzman, 33/c ve 33/d olan eğitm planlamacı ve çeviricilerdir. Ayrıca son olarak 33. maddeye bir de e fıkrası eklenmiş olup uzmanların görev sürelerini belirtmektedir. Yani şimdi devlet 4 farklı akademik kadro tipine zam yapıyor ancak bu kadro tiplerinden öğr. yrd. kadrosundaki sadece arş gör. e zam yapıp uzmana yapmıyor. Kanuna uygunluğu konusunda şüpelerim var, çünkü arş gör, uzman, eğtm planlamacısı ve çeviricilerin kadro tanımları aynı madde de yani 33. madde de yapılmıştır. Zammı, 33. maddenin a fıkrasına yani arş görlere uygulayıp b fıkrasına yani uzmanlara ve tabiki c ve d fıkrasındaki kadrolara uygulamamanın neresi ADALET? Nerede tüm akademik kadrolara zam? Anlamış değilim. Eğer konu akademiklik ise pek çok üniversite de aynen arş gör gibi çalıştırılan uzmanlar mevcut, hatta ben bir uzman (2547 sayılı kanun 33/e maddesine göre ataması yapılmış) olarak bulunduğum üni.’de hem malzeme deposu sorumlusuyum hem gözetmenliklere giriyorum hem de 4 adet herbiri 5’er saatlik uyg. labına giriyorum (her lab.da ort. 30 öğrenci, her hafta 30 rapor 30 quiz ve dnm snnda 100 küsür final ve aynı şekilde büt. kağıdı demek) ve buradaki hiç bir asistan ark. bnm gibi bir iş yüküne sahip değil. Üstelik bu işleri mühendislik mezunu olduğum halde görevlendirildiğim ve alt yapısına haiz olmadığım bir başka bölümde (fen edebiyat) yapıyorum. Ben de onlar gibi dr. yapıyorum, tabi bu işlerden ne derece fırsat bulabilirsem. Eğer konu akademiklik ise, dil puanı olmadan atanan ama ders parasını alan öğr. görevlileri ne oluyor ? Uzman, okutman ve öğr. görevlileri içerisinde yl ve dr yapma istatistiği çıkarılsın bakalım sonuç ne? Ama insanlara özellikle üniversite de uzman diyince, “ohh yatış” veya “işin kebap” gibi yorumlar geliyor. Aksine bize de en az diğer kadrolar gibi zorlanıyoruz ve diğerleri gibi bizlere de zam yapılmalı. Artık hem üvey evlat muamelesi görmemizin hem de itibarsızlaştırılmamızın önü kesilmelidir.

 14. Uzmanlara büyük haksızlık yapılmıştır. Uzmanlarda akademisyen sınıfındadır. Hani bütün akademisyenlere bu zam yapılacaktı, uzmanlar hakikaten üvey evlat mı, hatta evlatlıktan red mi ettiniz….

 15. Üniversitelerde 2547 sayılı yükseköğretim kanunu kapsamında istihdam edilmiş akademik Uzman kadroları bu ücret artışında unutulmamalıdır.

 16. Sayın Başkan
  Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı, Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanları bu zam artışından yararlanma imkanı var mı? Cevaplarsanız sevinirim.

 17. Biz akademisyen degil miyiz bu nasil adalettir?? Arkadaslar bisiler yapalim bari mecliste duzeltilir belki!!

  1. Akademik Uzmanlar #akademikzam Tasarısında Yer Almalıdır, Uzman Arkadaşlarımıza #akademikuzmanazam Hashtag’i İle Destek Verelim!

 18. Asistan doktorlar universitese arastirma gorevlisi olarak geciyor onlarda bu zamma dahil mi sayin editorum

  1. 2914 sayılı YÖK personel kanununa tabi iseniz evet geçerlidir. Atama kararnamenizde yazar hocam.

 19. Üniversitelerin mutfağında çalışan ve bakanlıklarda görev yapan Daire Başkanları gibi makam tazminatı alamayan yüksek öğrenim kurumları daire Başkanlarımızi da dengelesek Sayin Başbakanim.

 20. dün akşam yazdım bu siteye akademik uzmana zam yansıyacakmı diye cevap evet oldu ama bugün göründü ki biz yine üvey evladız. çalış çalış çalış gariban uzman nasıl olsa

  1. Akademik Uzmanlar ‪#‎akademikzam‬ Tasarısında Yer Almalıdır, Uzman Arkadaşlarımıza ‪#‎akademikuzmanazam‬ Hashtag’i İle Destek Verelim!

 21. Arkadaşlar ben profesörüm. Bunu “zam alanlar ses çıkarmıyor” diyenlere cevap olsun diye belirtiyorum. Bu sadece bir taslak. Bunun üzerinde daha çok çalışılır. Mecliste görüşülürken gerekli düzeltmeler yapılır ve uzmanlara da hakkı verilir. Sanırım işi yeterince bilmeyenler, biraz da aceleyle hazırlamışlar. Bu nedenle unutulmuştur diye düşünüyorum. Değişik ortamlar kullanılarak milletvekillerine ulaşmak lazım.

 22. Uzman Şakir şuan bu saatte iki uzmanı güldürdün ya Allah’ta seni güldürsün 🙂

 23. bir okutman olarak üzüldüm. hem de çok. maalesef bu tarz şeyleri çok yaşıyoruz Uzmanlar göz ardı edilmeli . İnşallah plan bütçe komisyonunda düzeltirler, tabi böyle bir imkan varsa

 24. Mesleğe aynı koşullarda alınan ve aynı statüdeki kadro olan akademik uzmanların tasarıda yer almaması vahim , hatta myo’larda dil puanı istenmez iken fakülte ve rektörlük kadrolarında dil puanı da istenmekte

 25. Ne yazık ki adam yerine konmayan bir uzman kadrosu var. İlk günden beri bunu dile getiriyorduk. Herkese zam var denildi ama yazık.

  1. Akademik Uzmanlar ‪#‎akademikzam‬ Tasarısında Yer Almalıdır, Uzman Arkadaşlarımıza ‪#‎akademikuzmanazam‬ Hashtag’i İle Destek Verelim!

 26. Değerli arkadaşlar,

  Akademik zam yasa tasarısını kim hazırladı ? Yök + Ögeder mi?
  Her iki gruptaki insanlarda akademik personellere uzak insanlar mi ki akademik uzman kadrosunu tasarıya koymayı unuttular? Ya da daha kötüsü uzman personel akademik camianın üvey evladı mıdır?

  1. Bu yoruma inanamıyorum. Hocam ögesen 1 yıldır bu işin peşinde ama siz baya uzak kalmışsınız demek ki. Ögesen en başından beri tüm öğretim elemanlarına eşit miktarda zam diye yolda.. bu tasarıyı hazırlamış olabilirler mi? şu anda da ya hep ya hiç diyor zaten, uzmanları ve çevirmenleri yani zam alamamış görünen kesimleri savunmakla mesguller.. bunun sehven bir hata olduğu hakkında bilgi alınmış, umarım ki düzeltilecek..

  1. Akademik Uzmanlar ‪#‎akademikzam‬ Tasarısında Yer Almalıdır, Uzman Arkadaşlarımıza ‪#‎akademikuzmanazam‬ Hashtag’i İle Destek Verelim!

 27. uzman akademik personeldir.2547 sayılı YÖK kanununda öğretim yardımcısı olarak geçmektedir ve öğretim elemanıdır. Araştırma görevlisi de öğretim yardımcısı olarak geçmektedir. Bu nasıl bir haksızlık akademisyene zaman deyip de birilerini ihmal etmek….

  1. Akademik Uzmanlar ‪#‎akademikzam‬ Tasarısında Yer Almalıdır, Uzman Arkadaşlarımıza ‪#‎akademikuzmanazam‬ Hashtag’i İle Destek Verelim!

 28. Adalet ancak herkese olunca adalettir…ama bakıyorum zam alan diğer akademisyen arkadaşlarımız ses çıkarmıyor…İLGİNÇ

  1. Akademik Uzmanlar ‪#‎akademikzam‬ Tasarısında Yer Almalıdır, Uzman Arkadaşlarımıza ‪#‎akademikuzmanazam‬ Hashtag’i İle Destek Verelim!

 29. Egitim ogretim planlamacilari olarak az kisiyiz ama uzmanlar gibi biz de tasari disina cikartildigimizi gormek bir haksizliga yol acacagina inaniyorum. Uzman arkadaslarin bizi de desteklemesini yurekten istiyorum.

 30. Peki aynı statüdeki kadrolardan birine zam verip diğerine vermemenin hukuki bir sonucu varmı? Dava vs. nasıl çözüm bulunur

 31. Böyle adalet mi olur yahu…zam yapılır veya yapılmaz ama hak almak nedir…Allah sorsun ne yapalım

 32. Meslek Yüksekokulları dil puanı olmayanları öğretim görevlisi yapıyor. Hem Ales hemde dil puanı ile akademik uzman Olanlara yapılan bu adaletsizlik niye!

 33. Yusuf bey sizin için yazıyorum açıklanan belgede en yüksek devlet memuru brut maaşının % 115 şi verilecek diyor. En yüksek devlet memuru brüt maaşı 2014 için 731 tl dir. Bunun % 115 şi 840 yapar damga vergisini çıkın ne kalırsa maaşınıza yansıyacak

  1. ek gösterge eklememişsiniz 2300 ek göstergede olanlar 177 lira ek alır buda (731+177)*1.15=1044 yapar

 34. Ar gör okutman uzman… üçü de eşdeğer kadrolardir. Herkese iyilestirme yapılıp uzmanların maaşlarına onbeş yıldır iyileştirme yapilmamasinin nesi adil? Bizlerin çoluk çocuğu yok mu? Aynı sinavlarla girdik bu kadrolara. Bu ayrımcılığın nedeni ne? Ayıp

 35. Uzmanlar nerede peki…alesle dille tecrübeyle alıyorlar meslek yüksekokuluna alınırken ögretim görevlisinden dil sartı bile aranmıyor…bu nasıl adaletsizlik….

 36. arkadaşlar eylül ayının maaş bodro suna baktım ek gösterge rakamı 2300 puan ve bu puanın karşılığındaki gelir ise sadece 177 TL BU rakama % 115 yapsan ne yapmasan ne

  bilen varsa lütfen açıklasın…

   1. Sayın Editör, uzmanlar zamdan faydalanamayacak mı? Araştırma görevlileri gibi Öğretim yardımcısı olarak geçiyor mevzuatta. Yoksa asistanlarla aynı sınıfta olduğu için mi kadro adı yazılmamış?.
    Sizce bir düzeltme yapılır mı kanun tasarısı üzerinde?
    İyi Akşamlar.

 37. Adaletsizligin bu kadarı.Başbakanın agzindan bütün akademisyenlere diye cıkmadı mı.uzmanlar nerede… bizde alesle dille öğretim elemanı sınıfına dahil ediliyoruz. Ösym sınavlarında ayrımcılık yapıldıgı yetmiyor da akademik zamda da bu yapılacaktı. Bu resmen kul hakkıdır…diyecek hicbirsey yokkkk…..

 38. Zam başlangıcını ekim 15 olarak doğrumu algılıyorum acaba? Fikri olan var mıdır?

   1. Peki, başka soru, Bu zamların ek dersin saatlik ücretlerine ayrıca katkısı olur mu acaba? Ek ders ücretlerinin hesaplanma biçimini bilmiyorum. Örneğin her ek ders şu anda 10 tl. Zammın ek gösterge üzerinden hesaplandığını düşünürsek ayrıca katkısı olur mu?

 39. Bu adaletsizligin acilen giderilmesi gerekiyor.. Uzmanlar neden zam alamıyor. Bahsi geçen birtakim kimselerden daha çok çalışmalarına ragmen..

 40. Çok enteresan bir yaklaşımınız var Alperen Bey, Araştırma görevlilerinin derse girme yasal hakkı var da biz mi bilmiyoruz?kalkmış oradan % 10’luk farka iğneleme yapıyorsunuz.Ders ücretlerinden aldığınız fark o %10’u fazlasıyla geçer rahat olun lütfen.

 41. Uzmana hiçbirşey yok yani, bir kurumda ancak bu kadar üvey evlat muamelesi gösterilir bir kadroda calisanlara

 42. bu teşvik de kaç puan üzerine ek prim verecekler.0
  sadece bir sene mi geçerli.
  puanlama nasıl yapılıyor. bilen varsa size zahmet yazabilir misiniz…

 43. Şimdiden hayırlı olsun. Madde 4’ün d ve e bendi birleştirilip %70 olarak düzeltilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu