Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Yayımlandı

18 Aralık 2015
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Yayımlandı
       

Karar Sayısı : 2015/8305

Ekli “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 13/12/2015 tarihli ve 12813099 sayılı yazısı üzerine, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Devlet yükseköğretim kurumlan kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puamn hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt faaliyet: Faaliyetlerin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosunda belirtilen alt faaliyetlerim,

b) Araştırma: Öğretim elemanının çalıştığı kurum tarafından ve araştırmanın ilgili olduğu kurumlarca önceden onaylı, başlangıcı belgelenmiş, çalışmanın sonuç raporu aym kurumlarca tescillenmiş, herhangi bir proje kapsamında yürütülmemiş, en az üç ay süreyle yapılmış eski bilgileri test etmeye, bir problemi çözmeye veya analiz etmeye, bir teoriyi geliştirmeye, yeni bir teori ortaya koymaya, yeni bilgi, uygulama, teknoloji veya yaratıcı eser üretmeye yönelik, süreçleri raporlaştırılmış, Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumlan tarafından yürütülen değişim programlarının teşvik kapsamı dışında kalan ve bu Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmalan,

c) Atıf: Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan atıfları,

ç) En yüksek Devlet memura brüt aylığı: (9.500) [aylık gösterge rakamı (1.500) + ek gösterge rakamı (8.000)] gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

d) Faaliyet: Her bir takvim yılı için bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışmda sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıfları, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğleri ve alman akademik ödülleri,

e) Hakemli dergi: En az beş yıl süreyle düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli

dergiyi, _

f) Komisyon: İlgili yükseköğretim kuramunun akademik teşvik komisyonunu,

g) Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kuram tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak verilmiş akademik ve sanatsal ödülleri,

ğ) Patent: Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri,

h) Proje: Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları ve bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu ilgili kurumlarca kabul edilmiş çalışmaları,

ı) Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanı ile akademik ve bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini,

i) Takvim yılı: 1 Ocak ila 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı,

j) Tasarım: Bir sanat eserinin, yapının veya teknik münün ilk taslağı, çizim ve dizayn

halini,

k) Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri,

l) Ulusal yayınevi: En az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kuramlarının kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az beş kitap yayımlamış yayınevini,

m) Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kuramlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini,

ıı) Yayın: Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı, ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi konusu ve makale yazarlıkları ile editörlük, editörler kurulu üyeliği, tercüme ve tercüme editörlüklerini,

o) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabamnı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Akademik teşvik komisyonu

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlan bünyesinde en az üç üyeden oluşan akademik teşvik komisyonu kurulur. Komisyon, en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim üyelerinden ilgili yükseköğretim kuramundaki her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere rektörün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato tarafından seçilen üyelerden oluşur. Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

(2) Komisyon üyeleri üç yıl içiıı seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere birinci fıkrada yer alan usulle yeni üye seçilir.

(3) Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanlarm salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanmm oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(4) Komisyon, akademik teşvik, başvuru takviminin hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

(5) Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Akademik teşvik başvurusu ve ön inceleme heyeti

MADDE 5- (1) Akademik teşvik başvuru takvimi, en geç akademik teşvik puanının esas alındığı yılın Aralık ayıtım ilk haftasında komisyon tarafından ilan edilir.

(2) Akademik teşvik başvuruları, ödemenin yapılacağı yılın 1 Ocak ila 15 Ocak tarihleri arasında, öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlıklarına, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölümlere, enstitülerde anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıklarına yapılır. Başvuruda, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alman çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek ve belgeler de sunulur.

(3) Kurum değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kuramlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kuramunda yapılır.

(4) Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları bünyesinde kurulan ön inceleme heyeti tarafından incelenir. Ön inceleme heyeti;

a) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanmm başkanlığında olmak üzere en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından bölüm başkanı tarafından seçilen,

b) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanmm başkanlığında olmak üzere en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından fakültelerde dekanın, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önerisi üzerine fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulu tarafından seçilen,

e) Enstitülerde anabilimdalı veya anasanatdalı başkanmm başkanlığında olmak üzere en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından enstitü müdürünün önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından seçilen,

en az iki veya en çok dört üyeden oluşur. Bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanlarından tamamlanır.

(5) Ön inceleme heyeti üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere dördüncü fıkrada yer alan usulle yeni üye seçilir.

(6) Ön inceleme heyeti, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde ön inceleme heyeti başkammn oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(7) Başvuru sahipleri, faaliyetlerine uygun birime başvuru yapmakla yükümlüdür. Bölümler, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları başvuru sahibinin faaliyetlerinin kendilerince incelenmeye uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak başvuru sahibine iade edilir. Bölümler, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları, kadroları kendi birimlerinde olsa dahi akademik faaliyetleri uzmanlık alanlarına girmeyen adayların başvurularını değerlendiremez. Komisyon, değerlendirme yapacak bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlığı belirlenemediği durumlarda başvuru sahibinin uzmanlık alanına ilişkin ön inceleme heyetini kurum içinden veya dışından oluşturur. Bölümü, anabilimdalı veya anasanatdalı değişen öğretim elemanlarının başvuruları, uzmanlık alanlarının uygun olması halinde kadrolarının bulunduğu bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlığı tarafından incelenir.

(8) Ön inceleme heyetince incelenen başvurular gerekli düzeltmelerin yapılmasından

ve eksikliklerin tamamlanmasından soma nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararı ile birlikte süresi içinde rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından komisyona gönderilir. ”

(9) Komisyon, ön inceleme heyeti tarafından gönderilen başvurular ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı verir. Komisyon kararları ilgili yükseköğretim kurumunun resmi internet sayfasında ilan edilir.

(10) Komisyon gerekli hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin örnekleri ve belgeleri talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(11) Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde senatoya itiraz edilebilir.

(12) Senato itirazlar hakkında itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren beş işgünü içinde karar verir. İtiraz sonucunda senatonun vereceği kararlar kesindir.

(13) Puanlamalarda ve ödemelerde öğretim elemanının akademik teşvike konu faaliyetlerim yaptığı sırada bulunduğu kadro unvam esas alınır.

(14) Devlet yükseköğretim kuramlarından vakıf yükseköğretim kuramlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kuramlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Vakıf yükseköğretim kuramlarından Devlet yükseköğretim kuramları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim kuramlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.

(15) Yükseköğretim kuramlarında kadrolarının bulunduğu bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlığı dışındaki birimlere akademik teşvik başvurusu yapacak olan öğretim elemanları, başvurularını kadrolarının bulunduğu birim aracılığıyla ilgili birimlere gönderir. Görevlendirme nedeniyle kurum dışında olanlar, kadrolarının bulunduğu kuramlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur.

(16) Başvuruların değerlendirilmesi ve hesaplamalar 15 Şubat talihine kadar sonuçlandırılır.

Akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır.

(2) Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye alınır. Her sayı için ayrı bir puanlama yapılır. Yayımı veya basımı geciken ya da belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dahil edilmez.

(3) Kitap, kitap bölümü ve kitap editörlüklerinde ilk baskı tarihi esas alınır. Aynı kitap için her sene tekrar puanlama yapılmaz.

(4) Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yuıtdışında yapılmış

olmasına bakılmaksızın toplantılarda bilim kurulunda en az beş yabancı akademisyenin bulunması gerekir. .

(5) Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Yıl içinde tekrar eden sergi ve faaliyetlere mükerrer puanlama yapılamaz.

(6) Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almadığı halde atıf alan faaliyetler puanlamaya dahil edilir.

(7) Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla alakalı uluslararası tebliğ sunulabilir. Sunulan tebliğ, makale ya da kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar puanlanabilir.

(8) Aym faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı ayrı dahil edilir.

(9) İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış kitap ve kitap bölümlerinin tekrar baskıları, başlığı veya ISBN numaraları değişmiş olsa dahi yeniden puanlamada esas alınmaz. Tekrar eden sergiler, gösteriler tekrar puanlanamaz. İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış olan bir tebliğin makale, kitap veya kitap bölümü haline dönüştürülmesi durumunda puanlama yapılmaz.

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması

MADDE 7- (1) Akademik teşvik ödemesi, en yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; profesör kadrosunda bulunanlar için %100’iine, doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70’ine, akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır [Akademik teşvik ödemesi tutarı = en yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)].

(2) Akademik teşvik puam, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puam hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her bir faaliyet türünün alt faaliyetinden dolayı almış olduğu oranların toplamı ile her bir akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan (30) puamn çarpılması sonucu elde edilir [Akademik faaliyet türü puanı = alt faaliyet oranları toplamı x 30].

b) Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla akademik teşvik ödemesine esas akademik teşvik puam hesaplanır.

(3) Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puam otuz puam, akademik teşvik puam (toplam faaliyet puam) ise yüz puanı geçemez.

(4) Birden fazla öğretim elemanıyla yayın yapılması veya ödül alınması halinde faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Birinci isim için %100’ü,

b) İkinci isim için %75’i,

c) Üçüncü isim için %50’si,

ç) Dördüncü ve sonrası (senior ve correspondence author hariç) isim için “oran/kişi sayısı” oram,

d) Senior isim (makaledeki son isim) için %90’ı (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış olmak şartıyla),

dikkate alınır.

(5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldıkları proje faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Yürütücü için %100’ü,

b) Araştırmacı öğretim üyesi için %75’i,

c) Araştırmacı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için %100’ü,

ç) Danışman; kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerde

%100’ü, yürütücünün gerçek kişi olduğu projelerde %50’si, .

dikkate alınır.

(6) Özel bir paylaşım oranı olmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oram dikkate

alınır.

(7) Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1; yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır.

(8) Puanların hesaplanmasında, öğretim elemammn faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kadro unvanı esas alınır. Akademik kadro unvanının değiştiği tarihten sonraki faaliyetlerin puanlanması, yeni kadro unvanına göre yapılır ve hesaplama yapılırken alınabilecek azami ödeme tutarı faaliyetlerin gerçekleştirildiği kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlan için aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanır.

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde; bu Yönetmelikte rektörce icra edileceği belirtilen işlemler Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan), senato tarafından icra edileceği belirtilen işlemler Akademi Kurulu,

b) Harp Akademilerinde; bu Yönetmelikte rektörce icra edileceği belirtilen işlemler Harp Akademileri Komutanı, senato tarafından icra edileceği belirtilen işlemler Harp Akademileri Yüksek Kumlu, bölümler, anabilimdalı ve anasanatdalı başkanlıklarınca icra edileceği belirtilen işlemler Süatejik Araştırmalar Enstitüsü bünyesindeki bölüm, anabilimdalı ve anasanatdalı başkanlıkları, Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi,

c) Harp Okullarında; bu Yönetmelikte rektörce icra edileceği belirtilen işlemler dekan, senato tarafından icra edileceği belirtilen işlemler Eğitim Öğretim Yüksek Kumlu,

ç) Astsubay meslek yüksekokullarında; bu Yönetmelikte rektörce icra edileceği belirtilen işlemler öğretim başkam, senato tarafından icra edileceği belirtilen işlemler yüksekokul kumlu, bölümler, anabilimdalı ve anasanatdalı başkanlıklarınca icra edileceği belirtilen işlemler bölüm başkanlıkları,

tarafından yerine getirilir.

(2) Ön inceleme heyetinin seçiminde;

a) Fakültelerde dekan, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür tarafından yapılacağı belirtilen öneri işlemi; Harp Okullarında dekan, astsubay meslek yüksekokullarında yüksekokul komutam, Harp Akademilerinde Kuvvet Harp Akademileri Komutanları, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Komutam ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü,

b) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurullarınca yapılacağı belirtilen seçim işlemi; Harp Akademilerinde Akademi Kuralları ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Kuralları, Harp Okullarında ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında Öğretim Kurulu,

tarafından yerine getirilir.

(3) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile ilgili işlemler Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından yürütülür.

(4) Bu madde hükümleri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer yükseköğretim

kuramlarında kıyasen uygulanır. .

Diğer hükümler .

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen faaliyet alanları dışında başvuru yapılamaz.

(2) Akademik teşvik ödeneği;

a) Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği .sürece yapılır.

b) Her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren onild ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir.

c) Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanımn en az otuz olması gerekir.

(4) Teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni yükseköğretim kuramlarınca yapılır.

(5) Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

İlk defa uygulama ve ilan

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.

(2) 2015 yılma ilişkin akademik teşvik başvuru takvimi 31 Aralık tarihine kadar ilan

edilir.

Geçici komisyon ve geçici ön inceleme heyeti

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2015 yılma ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında, üyeleri yükseköğretim kuramımdaki her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere akademik çalışmalar, alman ödüller ve yapılan projeler dikkate alınmak suretiyle rektörün önereceği üç aday arasından senato tarafından bir yıl için seçilen geçici akademik teşvik komisyonu kurulur,

(2) 2015 yılma ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanmm başkanlığında olmak üzere öğretim elemanları arasından bölüm başkanı tarafından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm başkammn başkanlığında olmak üzere öğretim elemanları arasından fakültelerde dekanın, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önerisi üzerine fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulu tarafından; enstitülerde anabilimdalı veya anasanatdalı başkammn başkanlığında olmak üzere öğretim elemanları arasından enstitü müdürünün önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından bir yıl için seçilen, en az iki veya en çok dört üyeden oluşan geçici ön inceleme heyeti kurulur.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Sayıştaym görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

FAALİYET VE PUAN TABLOSU

FAALİYET TÜRÜ ALT

FAALİYET

DETAYI ORAN

(%)

(1) PROJE (30 Puan) Uluslararası

destekli

sonuçlandırılmış

proje

Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi destekli proje 100
Diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından destekli proje 85
Ulusal destekli

sonuçlandırılmış

proje

TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 85
Kalkınma Bakanlığı destekli proje 85
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 85
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) 40
Yükseköğretim kurumlan tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30
Özel kuruluşlar 30
(2) ARAŞTIRMA (30 Puan) Yurtdışı 40
Yurtiçi 30
(3) YAYIN (30 Puan) Araştırma (Tez hariç) kitabı Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitabı 100
Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitabı 50
Ders kitabı Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 80
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı 40
Kitapta editörlük Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 60
Alamnda ulusal yayımlanan kitap editörlüğü 30
Kitap bölümü Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü 50
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü 25
Kitap tercümesi Alamnda yayımlamış tam kitap çevirisi 30
Alanında yayımlamış kitap bölümü çevirisi 15
Kitap

tercümesinde

editörlük

Alanında yayımlanan kitap çevirisi editörlüğü 30
Ansiklopedi

konu/madde

yazarı

Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 20
Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 10
Dergi editörlüğü SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörlük 30
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde editörlük 15
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde editörlük 5
Kitap/dergi editörler kurulu üyeliği SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörler kurulu üyeliği 10
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde editörler kurulu üyeliği 5
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde editörler kurulu üyeliği 1
Özgün makalesi SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde yayımlanan tam makale 40
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale 20
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan tam makale 16
Diğer (Teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale 8
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale 5
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale 4
Uluslararası

boyutta

performansa

dayalı

yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak*

Özgün kişisel kayıt 40
Karma kayıt 20
Ulusal boyutta

performansa

dayalı

yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak*

Özgün kişisel kayıt 20
Karma kayıt 5
(4) TASARIM (30 Puan) Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekan, obje) Kamu kurumlan ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya komnuş 30
Bilimsel yayınla tescillenmiş 15
Diğer 10
Bilimsel tasarım Bilimsel yayınla tescillenmiş 20
Kamu kurumlan ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş 15
Diğer 10
Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 30
(S) SERGİ (30 Puan) Özgün kişisel etkinlik Uluslararası 60
Ulusal 30
Karma etkinlikler Davetli/yaıışmalı uluslararası 15
Davetli/yarışmalı ulusal 10
(6) PATENT (30 Puan) Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent 100
(7) ATIF (30 Puan) Öğretim üyesi/elemanınm yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim üyesi/elemanınm eserlerine yapılan lıer bir atıf 10
Öğretim üyesi/elemanınm yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim üyesi/elemanınm eserlerine yapılan her bir atıf 2
SSCJ, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemaıunm yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanınm eserlerine yapılan her bir atıf 5
SSCI, SCI~Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanınm yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanınm eserlerine yapılan her bir atıf 3
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanınm yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanınm eserlerine yapılan her bir atıf 1
(8) TEBLİĞ (30 Puan) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ 20
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ 10
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen tebliğ 5
(9) ÖDÜL (30 Puan)

(Çalışma/proje/ yayın teşvik ödülü lıaıiç)

TÜBA ve TÜBİTAK’tan alman ödül 100
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman ödül 80
Alanında yurtiçi kaimi kurum ve kuruluşlarından alman ödül 40
Uluslararası BSE 30
Ulusal BSE 15
Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alman ödül 10

*Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bandrollü CD, DVD ve benzeri medya ortamı kayıtlan, müzik ve konservatuvar bölümleri için; bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramatuıji ve sahne tasarımı da bu kapsamda değerlendirilir.

AÇIKLAMALAR: Faaliyet ve Puan Tablosunda yer alan bazı ibare ve kısaltmaların açıklamaları aşağıda yapılmıştır.

1)ALICI: Art and Humanities Citation Index.

2) Alan İndeks: Öğretim elemanının doçentlik alanında tanımlanan SCI-Exp, SSCI ve AHCI dışındaki alan indeks,

3) BSE: Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler.

4)SCI-Exp: Science Citation Index-Expanded.

5)SSCI: Social Sciences Citation Index.

       

Kolay Hobiler