Akademik Personel | 30 Kasım 2020, Pazartesi

Akademik Personelin Özlük Haklarında İyileştirme Yapılması İçin Kanun Teklifi Verildi!

Akademik Personelin Özlük Haklarında İyileştirme Yapılması İçin Kanun Teklifi Verildi!
       

07 Mayıs 2014 günü;İstanbul Milletvekili Aydın AYAYDIN; ” 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılarak, Akademik Personelin Özlük Haklarında İyileştirme Yapılması” amacıyla TBMM’ne aşağıdaki yazılı Kanun Teklifinde bulunmuştur.

Vekil AYAYDIN’ın;

Temel işlevi bilgi üretmek, öğretmek ve yaygınlaştırmak olan üniversiteler gerek bilmsel gelişimin, gerekse de toplumsal ilerlemenin itici gücü konumundadır. Üniversiteler sosyo-ekonomik kalkınmanın ayaklarından birini oluşturmakla birlikte, dünyadaki iyi üniversitelere ilişkin listelere maalesef ülkemizden hemen hiçbir üniversite girememekte, sayısı 178′e oluşan üniversitelerimizin evrensel standartları yakalayamadığı görülmektedir.

Şüphesiz ki, üniversitelerimizin içinde bulunduğu bu hazin durumun temel sebeplerinden biri öğretim elemanlarının mevcut mali haklarıdır. Öğretim elemanlarının sahip oldukları ve günümüz koşullarında komik denilebilecek yetersiz özlük hakları mevcut akademik personelin çalışma şevkini olumsuz etkilediği gibi, mezun öğrencilerin de üniversitelerden uzak durmasın ayol açmaktadır.Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (DİSK) tarafından açıklanan en son verilere göre ülkemizde dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 3.544 TL’dir. akademik personelin mevcut maaşları göz önüne alındığında, pek çok akademisyenin yoksulluk sınırının altında gelir düzeyinde oldukları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yine, akademisyen maaşları konusunda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan rapor da, öğretim elemanlarının maaşlarına ilişkin olarak uluslararası eksende ne kadar olumsuz bir yerde olduğumuzu göstermektedir. Maalesef rapora göre Türkiye’deki öğretim elemanları Nijerya, Hindistan,Malezya, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantinli meslektaşlarına göre daha az maaş almaktadır.

Akademisyenlerin mali haklarına ilişkin bu durum herkes tarafından malum olmakla birlikte, AKP iktidarı tarafından ısrarla göz ardı edilmektedir. Son 11 yılda kamu personeline yapılan mali iyileştirmelerin kapsamına öğretim elemanları alınmamış, 2011 yılında çıkarılan ve pek çok kamu personelinin maaşlarında artış öngören 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de öğretim elemanları maaşlarına yer verilmemiştir. Nitekim maaş artışları diğer kamu personelinin çok altında kalmış olan akademisyenlerin gelirlerinin son 11 yıllık dönemde reel olarak ediği bizzat YÖK tarafından raporlarında belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Kanun teklifim ile ülkemizin kalkınması için hayati bir işlevi haiz üniversitelerin asli unsurları olan öğretim elemanlarının maaşlarında 2014 yılı itibariyle 1.170 TL ile 1.750 TL arasında değişen iyileştirmeler öngörülmektedir.” gerekçelerini sunmak suretiyle TBMM’ne aşağıdaki yazılı Kanun Teklifinde bulunmuştur.

1. 11 Kasım 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 12′nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/a maddesi eklenmiştir.

Bilimsel Çalışma Katkı Ödeneği

Madde 12/A- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

a. Profesör kadrosunda bulunanlara % 240′ı

b. Doçent kadrosunda bulunanlara % 210′u

c. Yardımcı Doçent Kadrosunda bulunanlara % 180′i

ç. Diğer öğretim elemanları için % 160′ı; her ay öğretim elemanlarına ‘idari görevdekiler dahil) çalışma katkı ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez”

Kaynak: Memur Ahval

       

Kolay Hobiler