Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Ahi Evran Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

7 Mayıs 2017
Ahi Evran Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

  • Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
  • Özgeçmiş
  • 2 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • Askerlik durum belgesi
  • Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
  • Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
  • Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
  • Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

– İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

– Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No Unvan Derece Adet Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program Açıklama
1 Profesör 1 1 Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi Örgütsel kültür konusunda çalışma yapmış olmak.
2 Doçent 1 1 Eğitim Fakültesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi Türkçe eğitimi alanında doçentlik unvanını almış olmak;

Çocuk ve gençlik edebiyatı, okuma eğitimi,

değerler aktarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3 Yardımcı Doçent 4 1 Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim İlkokul fen programlarının değerlendirilmesi

üzerine çalışma yapmış olmak.

4 Yardımcı Doçent 5 1 Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi Okul öncesi dönem çocuklarda erken okuryazarlık

becerileri konusunda çalışma yapmış olmak.

5 Yardımcı Doçent 2 1 Eğitim Fakültesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarih öğretimi

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6 Profesör 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji/Biyoloji Bakteriyoloji alanında çalışma yapmış olmak.
7 Doçent 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı Türk İslam kültüründeki önemli olaylar

(Nevruz kutlamaları) ve

düşünürler (Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Veli) konusunda

çalışma yapmış olmak.

8 Doçent 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya/Organik Kimya Tiyokarben kompleksleri ve kiran silanlar

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9 Yardımcı Doçent 3 1 Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik/Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Çift dizilerin alt dizilerinin toplanabilme

özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

10 Yardımcı Doçent 5 1 Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Moleküler Biyoloji Aspergillus fumigatus dsRNA mikovirüsleri ve

yeni nesil küçük RNA dizileme konusunda

çalışma yapmış olmak.

11 Yardımcı Doçent 4 1 Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı Mensur siyasetnameler, Hac manzumeleri ve esma-i hüsna

şerhleri üzerine çalışma yapmış olmak.

12 Yardımcı Doçent 5 1 Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Edebiyatı Halk anlatılarında büyü üzerine çalışmış olmak.
13 Yardımcı Doçent 5 1 İslami İlimler Fakültesi/Temel İslam Bilimleri/ Tefsir Tefsir ve Te’vil ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
14 Profesör 1 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği/ Konstrüksiyon ve İmalat Eksenel kaymalı yataklarda elastohidrodinamik yağlama ve

elastik deformasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

15 Yardımcı Doçent 5 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik ve Otomasyon/Mekatronik Yüksek basınç altında yapısal faz dönüşümleri ve

dış manyetik alan varlığında dört boyutlu Ising model

konularında çalışması olmak.

16 Yardımcı Doçent 5 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine ve Metal Teknolojileri /Makine Kübik spinel bileşiklerin yapısal, elektronik, elastik,

titreşim ve termodinamik özelliklerinin incelenmesi

konusunda çalışma yapmış olmak.

17 Profesör 1 1 Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Göğüs Hastalıkları Toplum kökenli pnömonilerde skorlama sistemi ve

pulmonerkarsinomalar konularında çalışmaları bulunmak.

18 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda sitokin

düzeyleri ve adolesanlarda uyku sorunları konularında

çalışması olmak.

19 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Beyin ve Sinir Cerrahisi Deneysel kafa travmasında TNF inhibitörlerinin

antiödemantienflamatuvar ve nöroprotektif etkisi

konusunda çalışmaları olmak.

20 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Beyin ve Sinir Cerrahisi Kafa travmasında pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün

HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile

ilişkili genler üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.

21 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Kadın Hastalıkları ve Doğum Gestasyonel trofoblastik hastalıklarda

endometrial reseptiviteüzerine çalışması olması.

22 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Acil Tıp Subaraknoid kanamalı hastalarda kardiak hasar ve

serum sitokinlerkonusunda çalışması olmak.

23 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk yoğun bakım konusunda sertifikası olmak.
24 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Nöroloji Akut inmeli hastalarda koma skorlaması üzerine

çalışması olmak ve akupunktur sertifikası olmak.

25 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Radyoloji Bilgisayarlı tomografinin dansitometri değerinin

osteoporoz tanısına katkısı ve endometrioma ve hemorajik over kistlerinde

elastography yöntemiyle ultrasound çalışmaları olmak.

26 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji Uterus düz kas yanıtları üzerine peroksizom-proliferatörlerince  aktive olan reseptörlerin etkileri konusunda çalışması olmak.
27 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji Gentamisinin böbrek hasarı üzerine L Arginin koruyucu etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
28 Yardımcı Doçent 3 1 Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri/Histoloji ve Embriyoloji Hematolojik maligniteli hastaların eritrosit morfolojileri konusunda çalışması olmak.

 

 

5 Mayıs 2017 Tarihli Düzeltme İlanı

 

04 Mayıs 2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımızda 18. ve 23. Sıradaki Kadrolar aşağıdaki şekli ile yayınlanmıştır.
Sıra No Ünvan Derece Adet Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program Açıklama
1 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda sitokin

düzeyleri ve adolesanlarda uyku sorunları konularında çalışması olmak.

2 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk yoğun bakım konusunda sertifikası olmak.
04 Mayıs 2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yukarıdaki belirtilen ilanımızdaki kadroların aşağıdaki şekli ile düzeltilmesi Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.
Sıra No Ünvan Derece Adet Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program Açıklama
1 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak ve çocuk yoğun bakım konusunda sertifikası olmak.
2 Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda sitokin

düzeyleri ve adolesanlarda uyku sorunları konularında çalışması olmak.

04 Mayıs 2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımızda belirtilen 14. Sırada belirtilen kadronun iptal edilmesi Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.
Sıra No Ünvan Derece Adet Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program Açıklama
1 Profesör 1 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği/ Konstrüksiyon ve İmalat Eksenel kaymalı yataklarda elastohidrodinamik yağlama ve elastik deformasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler