Selamlar, ilgili mevzuat çok sorunlu olduğu için sizlere de danışmak istedim.

Doktora tez araştırması için Tübitak'tan burs alan bir 35.madde araştırma görevlisi 39.madde kapsamında "aylıksız izin"li olarak görevlendirilebilir mi?

-Buna göre "aylıksız izin" alırsa, zorunlu hizmet hesaplanmasında yurtdışında geçirdiği süre için 2 kat zorunlu hizmet devreye girer mi?
Girerse bu zorunlu hizmet için "aylıksız izin"li olmasına rağmen senet imzalatma durumu gündeme gelir mi?
Zorunlu hizmet devreye girerse, 35.madde ar.gör. olduğundan yurtdışında geçirdiği süredeki zorunlu hizmeti hali hazırda personeli olduğu üniversiteye mi yoksa geldiği üniversiteye 35.maddeden dolayı yüklendiği zorunlu hizmetine mi eklenir?

YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesinde öngörülen Yurtiçinde ve Yurtdışında geçici görevlendirme esaslarını düzenlemektir.

MADDE 5- Uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için:
a) Öğretim üyelerinin Üniversitede veya muhtelif üniversitelerde toplam olarak en az altı yıl çalışmış olması şartı aranır veya önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alanlar için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayacaklar için en az iki yıl geçmiş olması gerekir.

Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar üniversite yönetim kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.

İlgili elemanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

Ancak d bendinde doğrudan "araştırma görevlisi"ne atıf var:

d) Araştırma görevlisi veya bu kadrolara atanmış öğretim elemanları üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışında iki yıla kadar görevlendirilebilirler. Bunların görevleri beş yıla kadar uzatılabilir.


Not: Bildiğim kadarıyla öğretim elemanları ifadesi aynı zamanda araştırma görevlilerini de kapsamaktadır.