2022 yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar, 2022 Mutemet Avans Limiti Ne Kadar?

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Parasal sınırlar ve oranların gösterildiği 2022 yılına ait  Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar) hakkındaki tebliği Resmi Gazete’nin 19 Şubat 2022 tarihli sayısında yayınlandı. Muhasebeciler, mutemetler ve ilgililer: Mutemet avans limiti 2022 Resmî Gazete, 2022 yılı parasal Sınırlar ve Oranlar, 2022 avans limiti ne kadar, Parasal limitler 2022, Parasal sınırlar 2022 Resmî Gazete gibi arama yapıyorlar. İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde…
EK

TABLOI- PARASAL SINIRLAR

A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ(TL)
1. Kasa işlemleri: 
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğmin 12 ncİ maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutan; 
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe’birimlerinde»3.900
1.1.1 Diğer muhasebe birimlerinde,2.260
1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma böîge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin şevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak ikamet tezkere bedeli, ikamet tezkere hara, vize hara ve yolcu telefon harçlarının iadesinde 1.1. Vde belirtilen sınırlar geçerlidir, teminat iadeleri ile sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin peşin alman tutarların iadesi ise sınırlamaya tabi değildir. 
l.X Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nd maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi mab emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar öe T.C. Ziraat Bankası şubesi bulanmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede 
bulundurulacak azami TL tutan; 
1.2.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıkları ve bunların şubeleri ile vergi dairelerinde.5.800
1.2 J. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,38.600
1.2.3, Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi dairden hariç),22.000
2. Kaybedilen alındılar içinilan: 
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,2.260
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

I. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:

 
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutan,7.350
1.2 Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince» 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) saydı tarifelere göre makbuz mukabili tahsl edilip, yedi günlük süre bekletilmeksizin muhasebe binim veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutan.23.500

2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:

 
Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutan.9.200

C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
1. Muhasebe yetkelerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi daireleri hariç muhasebe birimlerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar) 
1.1. Yılık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)7.500
1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde» geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)10.500
1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin kayıtlara alınması ile kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde37.700
2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, Sağlık Bakanlığı Döner Sermeye muhasebe birimlerinde 7, diğer merkez saymanlık müdürlükleri, Ankara ve İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinde 3 kat olarak uygulanır. 
3. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yedilere ilişkin vergi dairelerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar) 
3.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi düresi başkanlıklarında, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)14.500
3.2 Faal mükellef sayısı on binin üzerinde olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge İçin)11.700
3.3. Faal mükellef sayısı on binin altında olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

3.4. Süreksiz yükümlülüklere bakmakla görevli vergi dairelerinde (karma yergi daireleri hariç), iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

8.850

11.000

3.5. KDV iadesi yapan İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi müdürlüklerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)100.000
A Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler. 
Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 
L Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt şuur.143.000
D TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI 
1 Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak ümitler, 
1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında15.000
IX Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde

2. Yakanda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kat olarak uygulanır.

55.000

 

TABLOII- ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI(TL)
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için: 
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırlan içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde2.370
1.2, Diğer ilçelerde1.235
2, Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin şevkinde kullanılmak üzere27.320
3. Yabana konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara15.845
4.  Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere

5.  Mahkeme harç ve giderleri

45.910
5.1 .İstanbul il merkezi için200.000
5 .2. Ankara ve İzmir il merkezleri için150.000
5 .3. Diğer il ve ilçeler için50,000
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere125.505
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere12.350
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınır dışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere50.275
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı909.960
10. Yargılama Giderleri30.000
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler İçin)

12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ah kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için

5.740
12.1. Büyükşehir belediye sınırlan içinde12.475
12 .2. Diğer il ve ilçelerde7.485
b- Özel bütçeli idareler avans sınırları 
1. Yükseköğretim Kurumlan için: 
1.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için12.350
1.2. Diğer birimleri için2.370
1.3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (yurt dışındaki harcamalarda kullanılmak üzere)150.000
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine8.000
3. Türk Patent ve Marka Kurumu mutemetlerine30.000
4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine

5. Küçük ve Ona Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

90.000
5.1. Kuruluş merkezinde250.000
5.2, Merkez dışındaki birimlerde

6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırına Kurumu mutemetlerine

450.000
6.1. Kuruluş merkezlerinde1.714.125
6.2. Merkez dışındaki birimlerde689,140
7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine1.714.125
8. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine400.000
9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetlerine340,000
10. Diğer özel Bütçeli idarelerin mutemetleri için2.370
C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI 
1. Merkezde91.820
2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır İllerinde70.000
3. Diğer illerde50.000
Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI 
1.       Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelıkleri için

2. Yabana ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer Ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

689.140
Komutanlığına bağlı birliklerin İhtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken atanlarda kullanılmak üzere, a) Birliğin konuşlandığı yabana ülkede bulunması halinde askeri ateşelik/müşavirlik üzerinden, ataşelik/müşavirlik nezdindeki banka hesaplan kullanılarak, b) Birliğin konuşlandığı yabana ülkede askeri ateşelik/müşavirlik bulunmaması halinde ise olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla birlik komutanlığınca görevlendirilecek mutemetlere689.140
3. Bakım ve onarım maksadıyla yabana Ülkeye götürülen hava araçları ile ulaştırma faaliyeti kapsamında yabana ülkeye giden hava araçtan için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabana ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere veya bahse konu giderler için Türkiye’den görevlendirilecek mutemetlere650.000
4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu Karan gereğince yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden teinini gereken atanlarda kullanılmak üzere, a) Birliğin konuşlandığı yabana ülkede bulunması halinde askeri ateşelik/müşavirlik üzerinden, ataşelik/müşavirlik nezdindeki banka hesaplan kullanılarak, b) Birliğin konuşlandığı yabana ülkede askeri ateşelik/müşavirlik bulunmaması halinde ise olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla birlik komutanlığınca görevlendirilecek mutemetlere689.140
D-ASKERI DAİRE, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE JANDARMA VB SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ MUTEMET AVANSLARI 
1.Milli Savunma Bakanlığı: 
1.1.       Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluştan için; (Asker alma Bölge Başkanlıkları ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin şevkinde kullanılmak üzere, seferberlik tatbikatlarında personel ve araç seferberliği kapsamında yükümlülere ödeme yapmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fıkrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 net ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına ve harekat kontrolüne verilen birlikler, MSB Diyarbakır ve Erzurum Tedarik Bölge Başkanlıktan ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler, Barışı Destekleme ve Konuna Harekâtları çerçevesinde yurtdışında bulunan birlikler için; katı uygulanır.)

1.2.       Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşları için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığın* bağlı birlikler için 2 katı, 375 sayıl Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fıkrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 nci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına ve harekat kontrolüne yerilen birlikler için 3 katı uygulanır.)

1.3.     Girne Askeri Hastanesi Baştabipliği

20.000
 
 
20.000
1.3.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda43,000
13.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)

133. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavisi tamamlanarak memleketine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile iaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane mutemetlerine

18.000

20.000

1.4.     Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine

1.5.        Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünce arazide harita atan ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin besleme bedelinin besleme desteği veren birliklere veya erbaş – erlere ödenmesinde kullanılmak üzere

80.000

64.000

2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: 
2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafindan desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler10.000 9.500
 
2.3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

2.4.11 jandarma komutanlıkları

10.000
2.4.1.10’dan az ilçesi olan illerde8.000
2.4.2.10 ve daha fazla ilçesi olan illerde10.000
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı: 
3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı9.500
3.2. SG Onarım Destek Komutanlıktan, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıktan8.000
4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki erbaş ve erlerden terhis terhis mahiyetinde izin, muayeneye sevk, sevk ve celp dönemlerinde asker şevki ile askeri öğrencilere ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrencilerim yapılacak nakil ücreti Ödemelerinde kullanılmak üzere ilgili birlik/kurum mutemetlerine183.650
5. Millî Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine50.000
6.1. Terörle mücadele harekatı ve toplumsal olaylara müdahale maksadıyla görevlendirilen birliklerin personel ve malzemelerinin nakil giderlerinde kullanılma) üzere183.650
6.2. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının sınır ötesinde icra ettiği harekatlar İçin mahallînde (yurt dışında) teinin edilmesi gereken acil ve zaruri mal ve hizmet alımlarında yurt dışında kullanılmak üzere

6.3. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının sınır ötesinde icra edeceği harekatlar için mahallinden (yurt içinde) temin edilmeni gereken acil ve zaruri mal ve hizmet atanlarında kullanılmak üzere

183.650

115.000

6.4. Jandarma Genel Komutanlığının yurt dışında ve sınır ötesinde, barışı destekleme ve koruma harekatlarında veya savunma ve asayişin sağlanmasında veriler veya verilmesi muhtemel her türlü görev kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin mahallînden (yurt içinde) ve mahallînde (yurt dışında) alımı vı yapım işlerinde kullanılmak üzere183.650

TABLO m- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER ÎLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR

 1. Merkezde:
  • Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
 2. Milli Savunma Bakanlığında:
  • Ana Bakım ve Balam Fabrika Müdürlükleri ile Elektro Optik Sistemler Bakım Fabrika Müdürlüğü (EOSB)
  • Hava Bakım Fabrika Müdürlükleri
  • Dikimevi Müdürlükleri
  • Haç Fabrikası Müdürlüğü
  • Tersane Komutanlıkları
 3. Milli Savunma Üniversitesinde:
 4. Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıktan
 5. Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
 6. . Hava Harp Okulu Komutanlığı
 7. Kara Kuvvetlerinde;
  • Ordu Komutanlıkları
  • Kolordu Komutanlıkları
  • Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri
  • İkmal Komutanlığı, Ana Banal ve İkmal Merkezi Komutanlıkları
  • Sınıf Okulları (Astsubay Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıktan
  • Mühimmat Komutanlığı, Müht Ana Depo K.lığı, Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) ile TSK Mühimmat Aylıma Ayıklama Tesisi (MAAT) Müdürlükleri
 8. Deniz Kuvvetlerinde;
 9. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.
 10. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo ve Grup Komutanlıkları
 11. , Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
 12. . Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Deniz İstihkâm Tabur Komutanlıktan
 13. Onarım Destek Komutanlıkları, Kara Araçlım Balam Merkezi Komutanlığı
 14. Eğilim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
 15. Hava Kuvvetlerinde:
  • Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı
  • Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
  • Üs Komutanlıktan
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
1.6183 sayılı Amme Alacaklarından Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 106 na maddesi gereğince;

1.1.213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

LX Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

(TL)
10 m
2.  5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saldı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 saydı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;

1,       1, Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan atacaklardan kayıtlarda! çıkarılacak tutar

23,      Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutamdan fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar

20.000

20

 

 

TABLO V- ESKİ YILLARA AİT TEMİNAT MEKTUPLARININ TASFİYESİ
1- 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkart arak ilgili bankalara iade edilecek tutar1.334

 

 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna güre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanunî faiz ve temerrüt faizi oranlan: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarın dan az olamaz.)Yıllık Oran (%)
1.1 /1/2022 tarihinden itibaren:

1.1.     Kanuni faiz ora» sözleşme ile tespit edilmemişse,

1.2.     Temerrüt faiz oranı

13,1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

133. Ticari işlerde <2/1/2022 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

9

9

15,75

2.1 /1/2021 – 31/12/2021 dönemi için:

XI. Kanuni faiz oram sözleşme ile tespit edilmemişse,

2.2      . Temerrüt faiz oranı

XXI. Sözleşme ile tespit edilmemişse

233. Ticari işlerde (19/12/2020 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

9

9 16,75

3.1 /7/2020 – 31/12/2020 dönemi için:

3.1.     Kanuni faiz oram sözleşme ile tespit edilmemişse,

3.2.     Temerrüt faiz oram

33.1.   Sözleşme ile tespit edilmemişse

33.2.   . Ticari işlerde (21/12/2019 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

9

9 13,75

 

 

TABLO VII-ALINDI BİRİM FİYATLARI 
Örnek NoBelgenin adıÖIçü BirimiDirim Fiyatı (TL)
6Alındı Belgesi (Manuel)Cilt36
 Alındı Belgesi (Otokopili)Takım0,9
8Mahsup Alındı»Cilt45
10Tahsildar AlındısıCilt45
nMuhasebe Yetkilisi Mutemedi AlındısıCilt45
 Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi AlındısıTakım0.9
12Teslimat MüzekkeresiCilt60
14Gönderme EmriCilt45
15Döviz Gönderme EmriCilt.45
Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet
veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmekledir. 

 

Yorum Bırak
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İçindekiler