Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Adaylar aynı veya farklı anabilim dalındaki iki farklı programa aynı anda devam edemezler.

Lisans diploması:

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir.

LES/ALES puanı:

Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) son iki yıl içerisinde başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Üniveritelerarası Kurul tarafından LES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören "Graduate Record Examination" (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az LES sınavına eşdeğer bir puan alan adaylar da değerlendirmeye alınır.

Yabancı Dil Sınavı:


Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar eğer bölüm talep ediyorsa yabancı dil sınavına tabi tutulur yada yabancı dil yeterliliklerini gösterir belgeler talep edilir.
Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir.

Değerlendirme

Bir adayın "bilimsel başarı düzeyi” notu, başvurduğu programın puan türünden LES puanının veya (buna eşdeğer kabul edilen GRE vb.) puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, mülakat notunun %20’si ve Enstitüce yapılan yabancı dil sınavının %15 ‘inin toplamıdır. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanın en az 60 olması gerekir.
(ALES sınavının en az %50’si alınmaktadır. Diğer yüzdeler okuldan okula ve hatta programlar arasında farklılık göstermektedir.)

Süre

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde 4. madde uyarınca “özel öğrenci” olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (yabancı dil hazırlık sınıfı hariç) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir. Ancak bu süre iki yarıyılı tez çalışması olmak üzere üç yarıyıldan az olamaz.

Kayıt Silme Nedenleri

Lisansüstü öğrencilerin izledikleri öğretim programından kayıtları aşağıdaki hallerin en az birinin saptanması halinde silinir.


1.Bilimsel hazırlık programını bir yıl içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,
2. İzlediği öğretim programında öngörülen asgari krediden daha az olmamak üzere danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile belirlenen ders yükünü tezli yüksek lisansta dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisansta altı yarıyılda, lisansa dayalı doktora programında altı yarıyılda ve yüksek lisansa dayalı doktora programında dört yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,
3.Yönetmeliğin 21/d maddesine göre tanınan süre içinde yabancı dil koşulunu yerine getiremeyen doktora öğrencilerinin,
4. Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,
5.Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
6.Tez çalışmasındaki ilgisizliği veya başarısızlığı danışman raporlarında veya tez izleme komitesi raporlarında ardarda iki kez veya aralıklı olarak üç kez belirtilen lisansüstü öğrencilerin,
7.Jüri tarafından tezi savunmaya değer bulunmayarak doğrudan reddedilen
lisansüstü öğrencilerin,
8.Düzeltilmiş tezi ikinci kez jüri tarafından kabul edilmeyen lisansüstü öğrencilerin,
9. İki dönem üstüste veya aralıklı olarak toplam üç dönem kayıt yaptırmayan
lisansüstü öğrencilerin,
10. İki dönem üstüste veya aralıklı olarak toplam üç dönem danışman raporu
olumsuz olan lisansüstü öğrencilerin,
11. Normal öğrenim süresi içerisinde seminerini vermeyen yüksek lisans
öğrencilerinin,
12. Programını yönetmelikte belirtilen süre içinde tamamlayamayan veya kalan süre içinde programını tamamlayamayacağı danışman raporunda belirtilen ve anabilim dalı kurulunca uygun görülen lisansüstü öğrencilerin,
13. Kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrencilerin,
14. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” almış olan lisansüstü öğrencilerin,

kayıtları, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Öğrenime Ara Verme İzni

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki durumlar haklı gerekçe nedeni sayılarak öğrenime ara verilebilir (Hak dondurma yapılabilir):

1. Öğrencinin askere gitmek üzere izin istemesi
2. Çalışmış olduğu resmi kurumun yurtdışında görevlendirmiş olması
3. Araştırma ve inceleme yapmak amacıyla yurtdışına gitmesi
4. Tam donanımlı devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden alınan heyet raporu

Bunların dışında Enstitü Yönetim Kurulu’nun kabul edebildiği diğer hallerde öğrenime ara verilebilir.