KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ANABİLİM DALLARINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ

ALINACAKTIR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARITEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMALARINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmak gerekir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen ve ALES'e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmak gerekir.

Lisans not ortalamasının 100'lük sistemde en az 60 puan olması gerekmektedir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur.

Lisans öğrenimini yurt dışında yapanlar Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesini getireceklerdir. (Müracaatlarda, mezuniyet ortalamasının yüzlük sisteme dönüştürülerek belirtilmiş olması şarttır.) Müracaat ücreti olarak Kırklareli Ziraat Bankası 104-52828930-5001 no'lu hesaba 50 TL yatırılmalıdır (Bilgisayar çıktısı, bankamatik işlem dökümü, tahsil ve mahsup fişi ve dekont fotokopisi kabul edilmeyecektir.). 6. Yanlış bilgi, ek*** belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

DOKTORA PROGRAMLARINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Başvurulan doktora progr***** ilişkin Anabilim/Bilim Dallarından birinde Yüksek Lisans yapmış olmak gereklidir. (Yüksek Lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.)Yüksek Lisans not ortalamasının 100'lük sistemde en az 75 puan olması gerekmektedir (Müracaatlarda, mezuniyet not ortalamasının 100'lük sisteme dönüştürülerek belirtilmiş olması şarttır.).İlgili ALES puanı türünden en az 55 puan alınmış olduğunu gösterir belgenin aslının getirilmesi zorunludur.ÜDS, KPDS'den en az 55 puan aldığını gösterir belgenin aslı veya Üniversiteler arası Kurul tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği getirilmesi zorunludur.Müracaat ücreti olarak Kırklareli Ziraat Bankası 104-52828930-5001 no'lu hesaba 50 TL yatırılmalıdır (Bilgisayar çıktısı, bankamatik işlem dökümü, tahsil ve mahsup fişi ve dekont fotokopisi kabul edilmeyecektir.).

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1. Müracaat etmek istediği programı belirtir dilekçe (Enstitüde ve Enstitü web sayfasında matbu form olarak bulunmaktadır.),

2. Elli TL'lık müracaat ücretine ait banka dekontu,

3. Kılık Kıyafet Kanununa uygun yeni çekilmiş iki adet ve***alık fotoğraf,

4. ALES sonuç belgesi (aslı),

5. Doktora progr***** müracaat edenler için ÜDS sonuç belgesinin aslı, veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

6. Yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylar için Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

7. Doktora progr***** başvuracak adaylar için Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının asılları ya da noter onaylı suretleri,

8. Transkript (aslı gibidir onaylı). Not sistemleri, 100'lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge,

9. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ve arkalı-önlü fotokopisi,

10. İkametgâh belgesi,

11. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesigetirmeleri zorunludur.

12. Yanlış bilgi, ek*** evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13. Evraklar dilekçe en üstte olacak şekilde belirtilen sıraya göre telli plastik dosyaya takılarak teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ilesınırlandırılır. Adaylar, ALES puanlarının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ı vevarsa, yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10'unun toplamı ile bulunacak puanlarüzerinden, ilan edilen kontenjanın iki katına kadar sıralanır. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50'si, lisans diploma derecesinin %15'i, yabancı dil puanının %10'u ve 100 tam not üzerinden 50'den aşağı olmamak kaydıyla mülakat sınavının %25'i dikkate alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 puan olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

2. Doktora programları için başvuran adaylardan; mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %40'ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10'unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Doktora programları için giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50'si, yüksek lisans diplomasının %15'i, yabancı dil puanının %10'u, 50 puandan az olmamak koşuluyla mülakat notunun %25'i alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuruların 6 Temmuz 2011 mesai saati bitimine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekmektedir.

MÜLAKATA ALINACAK ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İLAN GÜNÜ: 7 Temmuz 2011 (http://sbe.kirklareli.edu.tr/)

MÜLAKAT SINAV TARİHİ:

Yüksek Lisans: 11 Temmuz 2011 Saat: 10:00

Doktora : 11 Temmuz 2011 Saat: 14:00

MÜLAKAT SINAV YERİ:

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Kırklareli Üniversitesi Kavaklı Yerleşkesi Değirmencik Yolu Üzeri

Kavaklı/KIRKLARELİ

MÜLAKAT SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ: 13 Temmuz 2011

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 14 Temmuz - 21 Temmuz

İLETİŞİM ADRESİ:

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Kavaklı Yerleşkesi Değirmencik Yolu

Üzeri Kavaklı/KIRKLARELİ Telefon: 0 288 246 1601

ÖNEMLİ NOT:

-Adaylar, başvuru koşulları ve değerlendirmelerle ilgili http://sbe.kirklareli.edu.tr/ adresindeki "Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi" linkinden ayrıntılı bilgi edinebilir.

-Adaylar, yalnız bir anabilim dalına müracaat edebilir.

-Adaylar, mülakat sınavına katılmak zorundadır.

-Başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü progr***** kayıtlı ve akademik kadrosunda bulunanların başvuruları kabul edilmez.

-Müracaatlar şahsen yapılacaktır.