• Üniversite Adı BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 3

Makine Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olmak.

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un 31.maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

A- MÜRACAAT ŞARTLARI:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yurtdışından alınmış diplomaların, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliği onaylanmış

olmak.

B- MÜRACAAT ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:

1. Dilekçe

2.Müracaat Formu (Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınacak)

3. Özgeçmiş,

4. 2 (İki) adet fotoğraf,

5. Lisans Diplomasının onaylı fotokopisi,(yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) onaylı fotokopisi,

7. Doktora Belgesi onaylı fotokopisi.
8. Ales Sonuç Belgesi onaylı fotokopisi
9. Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.

- Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

- Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.

- Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.

C- MÜRACAAT YERİ:

Müracaat için gerekli tüm belgeler bir dosya içerisine konacak ve ilanda belirtilen son müracaat tarihine kadar, şahsen veya posta yoluyla Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler, müracaat koşullarını taşımayan, eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(İrtibat Adresi: Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülümbe Kampusu/BİLECİK Tel: 0228 216 01 01 Faks: 0228 216 05 88

MUAFİYETLER:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES); Meslek Yüksek Okullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Not:Konuyla ilgili Üniversitemiz web sitesinde (www.bilecik.edu.tr ) yapılan duyurular tebligat niteliğindedir.