• Üniversite Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 01.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 7

2547 S.K. 50/d maddesine göre atama. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket ve Antrenman Bilimleri programında Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

1-2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, ALES''ten (atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
3-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
5-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
2-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın başvuracağı Anabilim Dalını, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi,
2-ALES sonuç belgesi.
3- ÜDS veya KPDS sonuç belgesi.
4-Lisans transkripti ve mezuniyet not ortalaması.
5-Lisans Diploması veya mezuniyet belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir).
6-Halen Yüksek Lisans eğitimi gördüğünü belirten belge (Öğrenim Belgesi)
7-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
8-Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
9- İki adet vesikalık resim. (4*6 ebatlarında)
10-Özgeçmiş ve var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını ve yayınları kapsayan dosya.
11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
12-İstenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi şartı ile onaylı kopyalarının teslim edilmesi gerekmektedir. (Belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerinin getirilmesi halinde onayları Enstitü Müdürlüğümüzce yapılabilir)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adayların dilekçelerini, özgeçmişlerini, yazışma adres ve telefonlarını varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile genel ve özel şartlarda istenen belgeleri ekleyerek son başvuru tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne elden veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler, normal süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır)

YAZIŞMA ADRESİ

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Morfoloji Binası (F) Blok Kat:1
Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Telefon: 0 (242) 227 44 95