• Üniversite Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Tem.11
 • Son Başvuru Tarihi 01.Ağu.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Ağu.11
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Ağu.11
 • Kadro Derecesi 7

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Resim Anasanat Dalında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsüne 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.
3-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
2-100 tam not üzerinden en az 65;4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.

MUAFİYETLER

Doktorasını tammlamış olanlar, 296/2009 tarihli ve 009/15153 sayılı Bkanlar Kurulu Karaıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın başvuracağı Enstitü ve Anabilim Dalını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
4-Nüfus cüzdanı örneği.
5-Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ile onaylı lisans Transkript.
6-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge.
7-İki adet fotoğraf.
8- ALES Belgesi.
9-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya Muadili)
10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. )

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. -Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı 07058 Yerleşke/ANTALYA