• Üniversite Adı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAMSUN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 12.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 26.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.11.2010
 • Kadro Derecesi 1

Analitik Kimya alanında doktoralı olmak

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU
Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Ön Değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 23.11.2010
Giriş Sınav Tarihi : 26.11.2010
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.11.2010
Genel şartlar (Tüm Unvanlar için)
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak gerekir.
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,
d)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması.
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (on) yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yüksek lisans mezunu veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.
Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;
- Dilekçe,
- Özgeçmiş,
- Lisans Mezuniyet Belgesi sureti
- Lisans Transkript Belgesinin onaylı sureti.
- ALES Belgesi (asıl veya sureti)
- Yabancı Dil Belgesi,
- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği.
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
- Tecrübe Belgesi (Yüksek lisans olanlarda tecrübe şartı aranmaz.)
Başvuru Yeri ve Süresi:
Son başvuru tarihi 12.11.2010 mesai bitimidir. Rektörlük Uzman kadrosuna müracaat edecek adayların Rektörlüğümüze; diğer adayların ise ilgili birimlere Şahsen veya Posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Giriş sınavının yeri ve saati ilgili birimlerden öğrenilecektir.