• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 09.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 24.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünde Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR: Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Lisans Mezunu Olmak ALES’ten en az 70 puan almış, yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den en az 60 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünde Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.