• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜ
 • Bölüm Adı NÖROLOJİK BİLİMLER
 • Anabilim Dalı KLİNİK NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Mar.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Mar.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Mar.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Mar.11
 • Kadro Derecesi 4

Psikiyatri uzmanı olmak, KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Nörolojik Bilimler alanında yüksek lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Atama maddesi: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.


Duyurulur.