• Üniversite Adı SİİRT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 19.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.01.2011
 • Kadro Derecesi 5

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü mezunu olmak

T.C.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR— 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.— Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, almış olmak.— Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına başvurularda ALES (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak)— Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış, Yabancı Dil Okutmanı kadrolarına başvuracak adaylar ise en az 80 puan almış olmak.— Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

— Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

* 4 lük Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği
* 5 lik Sistemin 100 lük Sistemde EşdeğerliliğiÖZEL ŞARTLARÖĞRETİM GÖREVLİSİ— Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak.— Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yüksek lisans mezunu veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ— Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,OKUTMANRektörlüğe bağlı bölümlere başvuracak adayların en az yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den 50 veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurması gerekmektedir.—Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.UZMAN- En az lisans mezunu olmak

- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak. (yüksek lisans tecrübeden sayılır)MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERMüracaatlar, başvuru genel ve özel şartlarına göre istenilen belgelerle şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.Başvuruda Gerekli Belgeler

1. Başvuru dilekçe formu (http://www.siirt.edu.tr/akademik_kadro_basvuru.doc)

2. Özgeçmiş
3. Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi

4. Diplomalarının fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Lisans transkripti fotokopisi
6. ALES belgesi fotokopisi

7. KPDS veya ÜDS belgesi fotokopisi

8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9. 1 adet fotoğraf

- Bir kişi sadece bir kadroya başvurabilir.

- İlan edilen kadro derecesine başvuranların atanma şartlarına haiz olması gerekmektedir.

- Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web adresinde ilan edilecek olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.Duyuru Başlama Tarihi :31.12.2010

Son Başvuru Tarihi :14.01.2011

Ön Değerlendirme Tarihi :17.01.2011

Giriş Sınav Tarihi :19.01.2011

Sonuç Açıklama Tarihi :20.01.2011İLETİŞİM ADRESİ:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

56100 Merkez/SİİRT

www.siirt.edu.tr personel@siirt.edu.tr