• Üniversite Adı ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 28.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04 Subat 2011
 • Giriş Sınav Tarihi 08 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 4

Üniversitelerin Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi ve Arşiv veya Dokümantasyon bölümlerinden mezun olmak ve Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az
iki (2) yıl tecrübeli olmak.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak.

3- Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı Dil Okutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

A-Araştırma Görevlisi

a) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak

b) 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

B-Öğretim Görevlisi

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az Yüksek Lisans mezunu veya Lisans mezunu olmak şartı ile alanında en az 10 ( on ) yıl tecrübeli olmak

C-Uzman

a)En az lisans mezunu olmak

b)Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak

D-MUAFİYET

1 - a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘ten,

2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir.)

2-Özgeçmiş

3-Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belgenin aslı veya Askerlik Şubesinden onaylı fotokopisi.

4-Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi

5-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (yabancı Yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6-İki adet fotoğraf ( 4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

7-ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi

8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).

9-Hizmet belgesinin aslı. ( halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).

10-Lisans transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi

11-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

12-İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır. ( 1. 3. 4. ve 5. derecedeki kadrolara ancak ataması yapılabilecek kişiler başvurabilecektir. Gerekli şartı taşımayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Söz konusu kadrolara müracaat edenler hizmet cetveli ibraz etmek zorundadırlar. )

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde; Üniversitemiz İlgili birimlerine bizzat veya kargo - posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya postadaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.sirnak.edu.tr/ adresinden temin edecektir.

Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (www.sirnak.edu.tr) web sitesinde ilan edilecektir.NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanların Üniversitemiz web sitesinde yayınlandığından itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine başlamak zorundadırlar.