• Üniversite Adı ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı CİZRE M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Kas.12
 • Son Başvuru Tarihi 16.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Kas.12
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Özel Eğitim Öğretmenliği mezunu olmak.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman alınacaktır.GENEL ŞARTLAR1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,2- a) ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)b) Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES (AkademikPersonel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. Ayrıca alan türü değişen programlardan mezun olanların alantürü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.3- Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı DilOkutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmakşartı aranır.ÖZEL ŞARTLARA - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİa) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmakb) 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.B - ÖĞRETİM GÖREVLİSİa) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dâhil) başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az ilgili alandaYüksek Lisans mezunu olmak.b) Önlisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında ilgili alanda yüksek lisans mezunu olmak veya ilgilialandan en az lisans mezunu olup SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeliolmak.C - OKUTMANa) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.b)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutmanadaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.D - UZMANa) En az lisans mezunu olmakb) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmakE - MUAFİYET1 - a) Doktorasını tamamlamış olanlar.b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretimkurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘den.2 - Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1- Dilekçe (Başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir.)2- Özgeçmiş3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.4- Nüfus cüzdan sureti.5- İki adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş).6- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)7- ALES Sonuç Belgesi.8- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).9- Hizmet belgesinin aslı. ( Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).10- Lisans Not Transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi11- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.12- Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz İlgili birimlerine bizzat veya kargo - posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya postadaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini T.C Şırnak Üniversitesi adresinden temin edecektir. Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (T.C Şırnak Üniversitesi) web sitesinde ilan edilecektir.NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanlar Üniversitemiz web sitesinde yayınlandığından itibaren en geç 15 gün içerisinde görevinebaşlamak için atamaya esas evraklarla Üniversitemize başvurmak zorundadırlar.