• Üniversite Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK Y.O.
 • Bölüm Adı ÇOCUK GELİŞİMİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Kas.12
 • Kadro Derecesi 3

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği veya Özel Eğitim alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim
elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR :

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak her türlü atamada son 3 (üç) yıllık ALES'ten
(mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.

B- MUAFİYET:
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim
kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına
başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

C- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1- Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı,kadro derecesi, yazışma
adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe ile Başvuru Formu (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
adresinden temin edilebilir. (Örnek Dilekçe ve Başvuru Formu ilan metninin altında bulunmaktadır)
2- ALES Belgesi fotokopisi
3- KPDS veya ÜDS Belgesi Fotokopisi
4- Lisans Diploma Örneği (Onaylı)
5- Yüksek Lisans Belgesi Fotokopisi(Onaylı)
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- 2 AdetFotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8- Özgeçmiş
9- Lisans Transkript (Onaylı) (Not dönüştürmelerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
ait dönüşüm tabloları esas alınacaktır)
10- Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi (Erkek adaylar için) (Onaylı)
11- Hizmet Belgesi (Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa)
12- Adli Sicil Kayıt Belgesi Fotokopisi (Onaylı)

NOT :
Onaylı İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvurular Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'na Şahsen veya Posta yoluyla yapılabilecektir.
Süresi içinde yapılamayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.


Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda
tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU ADRESİ : Sağlık Yüksekokulu (Devlet Hastanesi Yanı) 18200 ÇANKIRI Tel : 0(376) 213 17 02