• Üniversite Adı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MATEMATİK
 • Anabilim Dalı GEOMETRİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 12.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 21.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Geometri Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemiz bağlı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile bu yönetmelikde değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca açıktan ve naklen araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman alınacaktır.A-Genel şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALES’den (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında linsans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

c) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

e) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerinin atanma şartlarını taşıyor olması.B-Özel şartlarAraştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :a) Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,c) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:a)Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

b) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

c) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

b) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,c) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);- Başvuru Dilekçesi ,- Müracaat Formu (Üniversitemizin www.bayar.edu.tr adresinden çıktı alınacak)- Nüfus Cüzdan Sureti,- Özgeçmiş,- Lisans Mezuniyet Belgesi, (Aslı veya onaylı sureti)

- İlan şartına bağlı olarak Lisansüstü öğrenim belgesi ve lisansüstü öğrenci belgesi (Aslı veya onaylı sureti)- Lisans Transkript Belgesi,- ALES Belgesi,- Yabancı Dil Belgesi,- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları (2 Takım),- Tecrübe Belgesi; Daha önce kamu kurumlarında görev yapan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi, özel sektörde görev yapan adayların ise çalıştığı iş yerinden alacakları çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak hizmet dökümü. (Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular için)- Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. İlana başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapılması halinde iptal edilecektir. Başvuruda bulunan adaylar bu şartı kabul etmiş sayılır.- Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak olup, bu konuda ayrıca adaylara bir duyuru yapılmayacaktır.- Üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.Başvuru Şekli

Başvuru Süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlan edilen kadrolara başvuracak olan adaylar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabileceklerdir. (Postadaki gecikmeler, eksik belge ve elektronik posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.)Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.