• Üniversite Adı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 17.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Makine Mühendisliği Termodinamik Programında Doktora Yapıyor Olmak.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

1-2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, ALES''ten (atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
3-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
5-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine müracaat edebilirler.

6-Enstitülerdeki kadrolara başvuracak adayların lisansüstü eğitim yapıyor olmaları gerekmektedir. Kazanan Araştırma Görevlilerinin atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
2-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

3-Yüksek Lisans yada doktora yapmak üzere atanacakların Üniversitelerin ilgili Enstitülerde kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Adayın başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçe
2-ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
3- ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
4-Son 1(bir) ay içinde alınmış lisans transkripti ve mezuniyet not ortalamasının aslı veya onaylı sureti
5-Lisans Diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir).
6-Son 1(bir) ay içinde alınmış ve programın başvuru koşullarına göre; yüksek lisans öğrencisi ise yüksek lisans da aldığı dersleri, doktora öğrencisi ise doktora da aldığı dersleri gösterir transkript
7-Son 1(bir) ay içinde alınmış yüksek lisans veya doktora eğitimi gördüğünü belirten öğrenci belgesi
8-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
9-Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belgenin onaylı fotokopisi
10-Son 6(altı) ay içerisinde çekilmiş 2(iki) adet vesikalık resim
11-Özgeçmiş ve var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını ve yayınları kapsayan dosya.
12-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adayların dilekçelerini, özgeçmişlerini, yazışma adres ve telefonlarını varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile genel ve özel şartlarda istenen belgeleri ekleyerek son başvuru tarihine kadar kadronun ilan edildiği Birime şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler, normal süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)