• Üniversite Adı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HİSARCİK M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 11.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 19.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Yönetim ve Organizasyon bölümü, Lojistik programı için) (Fakültelerin İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurma Şartları

Genel Şartlar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan aranır, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için:
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında ilgili alandan yüksek lisans mezunu olmak veya ilgili alandan en az lisans mezunu olup, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası, alanları ile ilgili on yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında ilgili alandan yüksek lisans mezunu olmak veya ilgili alandan en az lisans mezunu olup, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası, alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak,
Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler

Yukarda belirtilen genel ve özel şartlara sahip adaylar, başvurulan ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı / anasanat dalı / programı, kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik personel kadro ilanı duyuru detay numarası, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, özgeçmiş, 1 adet fotoğraf, not çizelgesi fotokopisi (lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans), mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans (TEZLİ) / doktora mezuniyet belgesi, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge), nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, varsa yayınlanmış eserlerin listesi, kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler, ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosu için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer birimlerin, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları için ise ilgili Dekanlığa / Müdürlüğe şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Adaylar yalnızca bir kadroya müracaat edebileceklerdir. İlgili birimlere, süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres: Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hisarcık / KÜTAHYA


Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.